Portal Gemeente Rotterdam

Via deze portal geeft het college van B en W inzicht in wat zij in de collegeperiode 2018-2022 voor de stad wil bereiken, wat daarvoor moet gebeuren en hoeveel dit gaat kosten. Dit vindt zijn weerslag in de verschillende planning en control producten. 

In de Voorjaarnota en Begroting wordt inzicht gegeven in de beleidsvoornemens, de concrete activiteiten die daarbij horen, de middelen die nodig zijn voor deze activiteiten en uit welke bronnen deze middelen afkomstig zijn. Zo is precies te zien op welke plekken het gemeentelijk geld wordt ingezet en voor welke doeleinden dat wordt gedaan. Verder wordt in de Voorjaarsnota en Begroting gerapporteerd over de voortgang en de bijstellingen. De (voormalige) Omissie en 10-maandsrapportage zijn beleidsarme bijstellingen van de begroting. Met de Jaarstukken legt het college van B en W verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid en de bestede middelen.

Alle planning en control producten van dit college zijn te vinden op deze portal en hebben dezelfde opbouw zodat ontwikkelingen binnen en over de jaren heen te volgen zijn.