Arbeidskosten

Arbeidskosten bestaan uit loonkosten (medewerkers in dienst van de gemeente Rotterdam) en kosten van externe inhuur.

image

De 10-Maandsrapportage 2019 laat ten opzichte van de 2e Herziening 2019 een daling van de arbeidskosten zien van € 1,3 mln. De begrote loonkosten dalen met €†7,4 mln en de externe inhuur stijgt met € 6 mln. Het begrote percentage externe inhuur ten opzichte van de totale arbeidskosten komt hiermee op 12,3% (ten opzichte van 11,7% bij de 2e herziening).

Loonkosten

De daling van de begrote loonkosten is met name zichtbaar op de programma’s Maatschappelijke ondersteuning, Openbare orde en veiligheid, Overhead, en Stedelijke inrichting en ontwikkeling. Bij de 10-maandsrapportage is ongeveer € 3,5 mln van het loonkostenbudget omgezet in budget voor externe inhuur. Vermindering van externe inhuur en meer mensen in vaste dienst nemen is verder in gang gezet. Bij de begroting 2020 is al rekening gehouden met lagere inhuurbudgetten.

  • bij Maatschappelijke ondersteuning is loonkostenbudget omgezet in inhuur voor de uitvoering van Deltaplan Schulden.
  • bij Openbare orde en Veiligheid is bijna de totale bijstelling op personeel het gevolg van het omzetten van budget naar inhuur. Met betrekking tot de inzet van handhavers is gekeken naar de realisatie en verwachte inzet de rest van het jaar. Als gevolg daarvan is budget omgezet naar inhuur. Bij Veilig is omgezet naar inhuur in verband met extra inzet rondom de intensiveringen (Ondermijning en Kwetsbare wijken) en inhuur voor aanpak Radicalisering.
  • in het programma Overhead worden lagere WW lasten vanuit UWV verwacht dan begroot en is bij Audit & Control budget overgezet naar inhuur in verband met openstaande vacatures.
  • bij Stedelijke inrichting en ontwikkeling is sprake van diverse overhevelingen, waaronder die van loonkosten naar inhuur in verband met moeilijk vervulbare vacatures.
  • bij Werk en inkomen is het budget naar beneden bijgesteld als gevolg van minder snelle groei van het aantal gemeentelijke garantiebanen dan verwacht.

Inhuur

Bij de 10-maandsrapportage is de bijstelling op inhuur grotendeels gedaan om moeilijk vervulbare vacatures in te kunnen vullen (omzetten loonkosten voor ongeveer € 3,5 mln) of i.v.m. het uitvoeren van tijdelijke werkzaamheden (vaak projecten). In het eerste geval gaat het om een tijdelijke oplossing, werving voor deze vacatures blijft doorgaan. De stijging van de begrote kosten voor externe inhuur zit voornamelijk bij Maatschappelijke ondersteuning, Openbare orde en veiligheid, Stedelijke inrichting en ontwikkeling, Volksgezondheid en zorg en Overhead. Bij Werk en inkomen is juist een daling van de inhuur te zien. Naast de hierboven reeds genoemde overheveling van loonkostenbudget naar externe inhuur zijn er nog enkele redenen voor bijstelling op inhuur:

  • bij Maatschappelijke ondersteuning is budget opgehoogd voor Armoedebestrijding en extra inzet bij Veldacademie voor diverse projecten.†
  • bij Stedelijke inrichting en ontwikkeling is het budget voor inhuur opgehoogd voor infrastructurele werkzaamheden op investeringsprojecten en voor extra inzet op de Big Five projecten.†
  • binnen het programma Volksgezondheid en zorg is het inhuurbudget opgehoogd bij Vraagwijzers, ABV, B&O zorg en veiligheid en reizigerszorg.†
  • bij Werk en inkomen is het budget naar beneden bijgesteld omdat de budgetdaling voor begeleiding naar werk deels is ingevuld door minder extern in te huren.

Zie voor meer toelichting per programma ook ‘bijlage toelichting arbeidskosten’.


Omvang van inhuurlasten op inkoop en uitbestede werkzaamheden

Eerder bent u geÔnformeerd dat inhuurlasten worden vastgelegd op meerdere categorieŽn in de financiŽle administratie. Vrijwel alle categorieŽn (zowel apparaatslasten als programmalasten) worden zichtbaar als inhuur in deze 10-maandsrapportage met uitzondering van inhuurlasten op inkoop en uitbestede werkzaamheden. De aard van deze inhuur is divers. Het betreft uitzendkrachten in het primaire proces zoals verkeersregelaars en reinigers bij evenementen, projectleiders voor Hoekse lijn, etc. Het betreft zowel exploitatie- als investeringsprojecten.

Anders dan inhuur op programma, die naar aanleiding van de analyse op arbeidskosten nu wordt gepresenteerd in deze paragraaf, gaat het hier om veel posten die op verschillende plekken in de administratie zijn geboekt.

Conform toezegging in de raadsbrief (19bb12020) wordt deze categorie toegelicht in deze paragraaf, tot het moment dat hiervoor een duurzame oplossing is gerealiseerd. De omvang van inhuurlasten op inkoop en uitbestede werkzaamheden betreft bij de 10-maandsrapportage € 13,7 mln.


Bijlage Arbeidskosten

Programma2e herzieningMutatie10MToelichting
Algemene middelen Personeel 13.866 22 13.888
Inhuur 708 148 856 Bij Producten en Diensten is sprake van overschrijding van het inhuurbudget o.a. door detachering eigen personeel, grotere vraag voor bepaalde klantproducten, tijdelijk project m.b.t. het opleggen van aanslagen, nieuwe werkzaamheden i.h.k.v. huisvestingsvergunning. Dekking vindt plaats door overheveling van budget binnen Producten en Diensten.
Beheer van de stadPersoneel112.027-66111.960- De loonkosten van een aantal medewerkers worden doorbelast naar diverse projecten, o.a. naastplaatsingen en circulair (+ € 384).
- De boeking (mutatie) die bij de 2e herziening per abuis was gedaan, is zoals reeds eerder medegedeeld gecorrigeerd (- € 450).
Inhuur6.789946.883Het betreft overhevelen van budget van inkopen en uitbestede werkzaamheden naar inhuur conform de realisatie (betrof ook inhuur i.p.v. uitbesteed werk).
Bestuur en dienstverlening Personeel 44.396 5 44.401
Inhuur 1.058 232 1.290 - Ophoging (+ € 69) door werkzaamheden als gevolg van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze middelen zijn bij de voorjaarsnota al toegekend en nu verwerkt in de inhuur.
- Ophoging voor inhuur door gedetacheerd eigen personeel, diverse projecten en implementatie van een nieuw collectiebeheersysteem (+ € 163). Dekking vindt plaats vanuit het personeelsbudget en het programmabudget.
Cultuur, sport en recreatiePersoneel9.447-59.442
Inhuur369-40329
Economische zaken Personeel 6.908 -212 6.696 Op programmalasten wordt een overschrijding verwacht door onderzoeken naar de warenmarkten en onvoorziene kosten. Deze kosten worden gedekt uit de onderbesteding op het loonkostenbudget (€ - 200).
Inhuur 162 40 202
Maatschappelijke OndersteuningPersoneel37.409-1.05236.357- Voor uitvoering Deltaplan Schulden is personeelsbudget overgeheveld naar budget inhuur (- € 1 mln). Het budget was voorlopig gezet op loonkosten. Het betreft een tijdelijk programma, vandaar de keuze voor inhuur.
Inhuur4.9171.8926.809- Ophoging budget inhuur voor vroegsignalering m.b.t. Armoedebestrijding (+ € 612). Dekking vindt plaats vanuit de programmalasten armoede en onderbesteding kwijtschelding afvalstoffenheffing. De projecten zijn tijdelijk, vandaar de keuze voor inhuur.
- Ophoging† (+ € 159) bij Veldacademie, voornamelijk voor trekkers van projecten/opdrachten van derden (transformatie van leegstaand vastgoed, waarde van de publieke ruimte, de herontwikkeling van de haven of aantrekkelijke wijken voor jong en oud). Tegenover de het inhuurbudget staat een ophoging van baten. De baten worden gerealiseerd d.m.v. facturatie aan derden.
Onderwijs Personeel 14.328 -5 14.323
Inhuur 930 -61 869
Openbare orde en veiligheidPersoneel60.031-1.68058.350- Op basis van de realisatiecijfers (minder loonkosten en meer inhuur dan aanvankelijk gedacht) vindt overheveling plaats van personeelsbudget naar inhuur. Het betreft de inzet van handhavers (- € 1 mln)
- Op basis van de realisatie zijn budgetten overgeheveld naar afdeling Groen (- € 153). Door de lager uitgevallen prognose (door het niet kunnen vervullen van vacatures) bij Handhaving kon het tekort bij Groen opgevuld worden.
- Bij Veiligheid is budget overgeheveld van personeel naar inhuur (- € 507). Het betreft extra inzet rondom de intensiveringen Ondermijning en Kwetsbare Wijken en inhuur vanuit de extra bijdrage 2019 vanuit Nationaal CoŲrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid voor aanpak Radicalisering (jaarlijkse bijdrage voor extra klussen).
Inhuur3.1711.5764.747
Overhead Personeel 294.526 -1.938 292.587 - Bij Audit & Control is sprake van openstaande vacatures en dit leidt tot (incidentele) onderbesteding op de loonkosten. Hiertegenover wordt op inhuur een overbesteding verwacht. Inhuur was noodzakelijk voor het realiseren van een juiste en tijdige jaarrekening 2018. Tevens is specifieke kennis benodigd voor het uitvoeren van een aantal audits. Vandaar overheveling budget naar inhuur (- € 400).
- Voor 2019 worden vanuit UWV lagere WW lasten verwacht (ex-werknemers minder vaak en minder lang een ww-uitkering) dan begroot (- € 1 mln). Een marge is aangehouden i.v.m. onzekerheid over de uiteindelijke hoogte van de WW lasten.
Inhuur 31.851 820 32.671 - Er heeft bijstelling plaatsgevonden (+ € 188) als gevolg van diverse kleine bijstellingen (binnen bijna alle domeinen binnen BCO) waarbij het gaat om het aanpassen van de begroting aan de laatste prognose.†
Stedelijke inrichting en ontwikkelingPersoneel106.435-1.223105.212- De bijstelling betreft diverse budgetoverhevelingen voor o.a. AVG/privacy officer en een bijdrage aan loonkosten trainees. Daarnaast is budget overgeheveld naar inhuur als gevolg van het niet in kunnen invullen van de vacatureruimte (tijdelijke werkzaamheden landschaps- architecten, stedenbouwkundigen en gebiedsadviseurs). Dit resulteert in een totale bijstelling van € - 1,2 mln).
Inhuur19.6432.86322.506- Ophoging inhuur PME vanuit programmakosten, om meer infrastructurele werkzaamheden te kunnen uitvoeren op diverse investeringsprojecten (+ €1,8 mln). Deze werkzaamheden zijn moeilijk in te vullen met eigen personeel, vanwege krapte op de arbeidsmarkt.
- Er wordt extra inzet gepleegd op de Big Five projecten, dit was nog niet in de begroting opgenomen. Dekking vindt plaats vanuit de programmalasten van Ruimte en Wonen (+ € 1 mln).
Verkeer en vervoer Personeel 19.420 -346 19.074 - In het kader van realistisch begroten (begroting aanpassen aan laatste prognose) is budget verschoven tussen personeel en inhuur (- € 515).
- Budgetten zijn rechtgezet: budgetten daar geplaatst waar ze horen (+ € 127).
Inhuur 1.245 20 1.266
Volksgezondheid en zorgPersoneel74.993-8974.904
Inhuur6.1221.1207.242- Bij Vraagwijzers is personeelsbudget overgeheveld naar inhuur en bij Administratie, Bedrijfsprocessen en Vakontwikkeling is personeelsbudget verschoven naar inhuur voor een coŲrdinator Doelgroepenvervoer, in afwachting van een definitief besluit wordt deze ingehuurd (+ € 370).
- De back-office van ABV biedt administratieve ondersteuning voor de afhandeling van de aanvragen voor het AOW/Jeugd-tegoed. Er zijn dit jaar echter aanzienlijk meer aanvragen dan verwacht. Vanwege de vereiste doorlooptijd wordt extra capaciteit ingehuurd (+ € 155).
- Ophoging inhuur bij afdeling B&O zorg en veiligheid(+ € 237). Extra tijdelijke inzet voor: realisatie acties uit beleidskader, bestuurlijke wens (b.v. werkgroep stop geweld tegen vrouwen), ketenregie huiselijk geweld binnen MOW. Financiering grotendeels vanuit het rijk.
- Overheveling van personeelsbudget naar inhuur i.v.m. lastig in te vullen vacatureruimte bij reizigerszorg en Veilig Thuis(+ € 324).
Werk en inkomenPersoneel77.624-79876.826 - Door de achterblijvende groei van het aantal gemeentelijke garantiebanen is het budget met € 1,3 mln verlaagd. Daarnaast stond bijna heel het projectbudget voor de vorming van de organisatie Rotterdam Inclusief op inhuur begroot. In de 10-Maandsrapportage wordt hiervoor € 713 overgeheveld van inhuur naar personeel. Daarnaast wordt een financiŽle meevaller van € 273 verwacht door niet ingevulde vacatureruimte.
Inhuur38.252-2.66035.592- Naast de budgetoverheveling van € 713 naar personeel is het inhuurbudget met € 207 verlaagd, omdat er minder dan verwacht wordt ingehuurd bij Rotterdam Inclusief.
- Binnen Arbeidsparticipatie-werk lag dit jaar een bezuinigingsopgave van € 3,3 mln in verband met taakstellingen en een herschikking van prioriteiten, mutaties uit de meicirculaire en dalende inkomsten uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Hierbij is kritisch gekeken naar externe inhuur en wordt bij uitstroom niet meer tot vervanging overgegaan. Dit heeft geleid tot een besparing van € 1,7 mln.
Totaal personeel871.410-7.389864.021
Totaal inhuur115.2176.045121.262
Totaal986.627-1.344985.283

Detailoverzichten Arbeidskosten

Bijstellingen arbeidskosten

Arbeidskosten (x € 1.000)
Programma
Oorspr. begroting 2019Bijstellingen omissieBijstellingen 1e herzieningBijstellingen 2e herzieningBijstellingen
10-maands
Totaal bijgestelde begroting
Algemene middelen 14.361 279 -19 -47 170 14.744
Beheer van de stad 116.174 634 1.739 269 28 118.844
Bestuur en dienstverlening 43.062 238 1.430 725 237 45.691
Cultuur, sport en recreatie 9.617 524 -90 -236 -45 9.770
Economische Zaken 6.866 455 -113 -139 -172 6.898
Maatschappelijke Ondersteuning 35.046 2.878 -7 4.410 840 43.167
Onderwijs 12.705 320 935 1.298 -66 15.192
Openbare orde en veiligheid 56.762 4.283 3.061 -905 -104 63.097
Overhead 331.949 -17.464 7.297 4.594 -1.118 325.258
Stedelijke inrichting en ontwikkeling 120.794 245 2.979 2.061 1.641 127.719
Verkeer en Vervoer 18.840 1.564 281 -20 -326 20.340
Volksgezondheid en zorg 67.960 8.870 3.063 1.222 1.030 82.145
Werk en inkomen 98.829 13.602 5.165 -1.719 -3.458 112.418
Totaal 932.965 16.430 25.720 11.512 -1.344 985.283

Bijstellingen loonkosten

Loonkosten (x € 1.000)
Programma
Oorspr. begroting 2019Bijstellingen omissieBijstellingen 1e herzieningBijstellingen 2e herzieningBijstellingen
10-maands
Totaal bijgestelde begroting
Algemene middelen 13.924 228 -19 -267 22 13.888
Beheer van de stad 110.704 38 816 469 -66 111.960
Bestuur en dienstverlening 42.163 307 1.430 497 5 44.401
Cultuur, sport en recreatie 9.368 292 -38 -176 -5 9.442
Economische Zaken 6.464 429 -79 93 -212 6.696
Maatschappelijke Ondersteuning 31.857 1.901 520 3.132 -1.052 36.357
Onderwijs 12.648 272 935 473 -5 14.323
Openbare orde en veiligheid 55.852 3.369 1.764 -955 -1.680 58.350
Overhead 305.703 -11.223 -2.133 2.179 -1.938 292.587
Stedelijke inrichting en ontwikkeling 99.391 2.763 4.161 120 -1.223 105.212
Verkeer en Vervoer 18.325 219 120 756 -346 19.074
Volksgezondheid en zorg 65.897 8.684 542 -130 -89 74.904
Werk en inkomen 79.600 1.508 -2.030 -1.454 -798 76.826
Totaal 851.896 8.788 5.987 4.738 -7.389 864.021

Bijstellingen externe inhuur

Externe inhuur (x € 1.000)
Programma
Oorspr. begroting 2019Bijstellingen omissieBijstellingen 1e herzieningBijstellingen 2e herzieningBijstellingen
10-maands
Totaal bijgestelde begroting
Algemene middelen 437 50 0 220 148 856
Beheer van de stad 5.471 596 922 -200 94 6.883
Bestuur en dienstverlening 900 -69 0 228 232 1.290
Cultuur, sport en recreatie 248 232 -52 -60 -40 329
Economische Zaken 402 26 -34 -232 40 202
Maatschappelijke Ondersteuning 3.189 977 -527 1.278 1.892 6.809
Onderwijs 57 49 0 824 -61 869
Openbare orde en veiligheid 909 914 1.297 50 1.576 4.747
Overhead 26.246 -6.240 9.430 2.415 820 32.671
Stedelijke inrichting en ontwikkeling 21.403 -2.518 -1.182 1.941 2.863 22.506
Verkeer en Vervoer 515 1.346 161 -776 20 1.266
Volksgezondheid en zorg 2.063 186 2.522 1.351 1.120 7.242
Werk en inkomen 19.228 12.094 7.195 -266 -2.660 35.592
Totaal 81.069 7.642 19.733 6.773 6.045 121.262