Beheer van de stad

Een schone, hele en veilige buitenruimte die de Rotterdammers en haar bezoekers optimaal kunnen benutten, waarbij wijkgestuurd werken, verduurzaming en circulariteit voorop staan. Dit met het oog op de opgaven van de stad rondom verdichting en klimaatadaptatie die een innovatieve aanpak vereisen

TAAKVELD 1

Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel

Een duurzaam en goed werkend gemeentelijk wagenpark en circulaire inzamelmiddelen. Waarbij het noodzakelijk is om de emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke (interne) mobiliteit in Rotterdam te voorkomen dan wel te verminderen ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer. Rotterdam heeft bovendien een voorbeeldfunctie

TAAKVELD 2

Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII

De gemeente maakt een veilig gebruik van de ondergrond mogelijk

TAAKVELD 3

Verkeer en vervoer - Beheer

Bewoners, ondernemers en bezoekers beleven de openbare ruimte als veilig en schoon en de Rotterdamse infrastructuur is optimaal beschikbaar. Bewoners zijn tevreden over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur wordt bijgedragen aan klimaat- en circulaire doelstellingen

TAAKVELD 4

Cultureel erfgoed - Archeologie

Het duurzaam behoud van het bodemarchief en het vertellen van het ‘’archeologisch verhaal van de stad’’

TAAKVELD 5

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer

Een mooie, diverse en uitnodigende openbare ruimte met een goed gespreid en toegankelijk recreatief aanbod houdt de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk in de verdichtende omgeving. Onze kenmerkende rivieren, parken, singels, plantsoenen, groen en recreatiegebieden hebben iedere Rotterdammer iets te bieden. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering

TAAKVELD 6

Riolering

Rotterdam, als grote stad in de delta, beheert en onderhoudt haar riolering en stedelijke watersysteem voortvarend om een gezonde en leefbare stad met droge voeten te blijven. Rotterdammers kunnen ondanks de al merkbare effecten van klimaatverandering daardoor vrij van gezondheidsrisico’s dicht op elkaar leven. Ze houden droge voeten en de economische bedrijvigheid in de stad gaat tijdens en na hevige neerslag gewoon door. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering

TAAKVELD 7

Afval - Grondstoffen

De gebruikers van de stad in staat stellen om gescheiden en verantwoord afval als grondstof aan te bieden door professionele oplossingen in te zetten, passend bij het gebied

De Grondstoffennota en het programma Rotterdam Circulair worden separaat vastgesteld en bevatten aanvullende kaders en maatregelen voor de periode 2019-2022

TAAKVELD 8

Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en beheer

Het verbeteren van de kwaliteit van de ondergrond (bodemsanering)

Het voorkomen, weren en bestrijden van overlast door plaagdieren

Het vergroten van bewustwording en kennis over dierenwelzijn en het uitvoeren van de Nota Dierenwelzijn

TAAKVELD 9

Begraafplaatsen en crematoria

Gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium zijn voor iedereen veilig, beschikbaar en toegankelijk. Bezoekers zijn tevreden over de dienstverlening en het resultaat van de wijze waarop de gemeente deze (openbare ruimte) beheert en onderhoudt

De inrichting, beheer en onderhoud van de gemeentelijk begraafplaatsen en crematorium dragen bij aan Rotterdamse klimaat- en circulaire doelstellingen (weerbaarheid)

TAAKVELD 10

Ruimtelijke Ordening - Beheer

De gemeente zorgt ervoor dat relevante geografische informatie actueel, betrouwbaar en eenvoudig toegankelijk is voor alle werkprocessen

Het voldoen aan de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Voor de gemeente is dit een wettelijke taak

Omschrijving programma

Het college staat voor een kwaliteit van de buitenruimte die enerzijds bijdraagt aan het fijn wonen en leven voor alle Rotterdammers en anderzijds bijdraagt aan een prettig verblijf van bezoekers in onze wereldstad. Het beheer van de openbare ruimte is daarbij een stuwende kracht. Een functionele, aantrekkelijke en goed beheerde buitenruimte is:

 • de motor achter sociale en economische ontwikkelingen
 • een voorwaarde voor de verdichting van de stad en het bevorderen van circulariteit
 • een kans voor het oplossen van effecten van klimaatverandering, het realiseren van de energietransitie en het stimuleren van de ecologische diversiteit binnen de stad
 • een stimulans voor participatie van Rotterdammers, bezoekers en bedrijven
 • een inspiratiebron voor innovaties, (datagestuurde) methoden en technieken

 

Wij doen dat met Slim Beheer: samen met de Rotterdammers in een samenhangende, duurzame gebiedsaanpak in Rotterdamse wijken. Wij stimuleren bewoners en bezoekers de openbare ruimte respectvol te gebruiken en treden op waar de regels en algemeen aanvaarde normen worden overtreden.

Daarbij zetten we in op:

 • meer groen in plaats van steen. Dat maakt Rotterdam mooier en duurzamer en zorgt tegelijk voor wateropvang
 • het met een inhaalslag goed onderhouden van onze kapitaalgoederen, zoals bruggen en wegen. Hiervoor is onlangs de nieuwe Nota Onderhoud Kapitaalgoederen Openbare Ruimte Rotterdam 2019-2022 aan de Raad aangeboden
 • het geven van een vervolg aan de ambities zoals genoemd in het Urgentiedocument Rotterdams Weerwoord. Dit document is begin 2019 aangeboden aan en besproken met de Raad
 • het gebruiken van zoveel mogelijk circulaire producten voor de inrichting, materiaalkeuze en het onderhoud van wegen, groen en water
 • de vervanging van gemeentelijke voertuigen op natuurlijke momenten door emissieloze opvolgers voor de verbetering van de luchtkwaliteit
 • de bevordering van afvalscheiding door enerzijds de afvalstoffenheffing beter aan te laten sluiten bij het principe “de vervuiler betaalt” en anderzijds het scheiden financieel aantrekkelijker te maken
 • het plaatsen van sensoren in meer containers, zodat we straks in heel Rotterdam op tijd, duurzaam en slim het afval ophalen. Zo helpen we mee te voorkomen dat afval naast de containers komt te staan
 • meer en strenger boetes uitdelen als afval naast de containers wordt gezet
 • het inzetten van bestaande camera’s voor de handhaving hierop
 • het bieden van ondersteuning bij evenementen in de stad vanuit onze expertise

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid       Bron
Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner Streefwaarde 249 kg/inw per jaar

De streefwaarde is opgenomen in Grondstoffennota 2019-2022. Dit is de streefwaarde voor eind 2022.

De realisatie is jaarlijks. Er zijn geen tussentijdse metingen.

Realisatie 296 kg/inw* (2018)
* Betreft het totaal ongescheiden restafval per inwoner per jaar (inclusief grof huishoudelijk restafval)

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Beheer van de stadRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves230.771232.994240.237244.858249.851255.207

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.856 -1.239 240 240 240 240
Belastingen 70.328 73.820 76.736 80.450 84.730 89.566
Overige opbrengsten derden 160.396 162.258 164.900 165.783 166.472 166.968
Overige baten -1.808 -1.845 -1.639 -1.615 -1.591 -1.567
Lasten exclusief reserves342.571361.569366.664374.387382.640384.329

Apparaatslasten 116.245 123.907 122.314 121.662 120.926 120.949
Inhuur 5.589 6.883 6.817 6.817 6.817 6.817
Overige apparaatslasten 3.210 5.063 -821 -915 -1.338 -1.314
Personeel 107.446 111.960 116.318 115.760 115.447 115.447
Interne resultaat -19.525 -1.433 -4.032 -4.442 -4.442 -4.442
Interne resultaat -19.525 -1.433 -4.032 -4.442 -4.442 -4.442
Programmalasten 245.851 239.096 248.382 257.166 266.156 267.821
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 153.258 152.583 158.896 153.319 155.998 149.686
Kapitaallasten 54.577 52.450 56.274 67.805 69.900 73.041
Overige programmalasten 34.967 33.106 33.100 35.930 40.147 44.983
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 317 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.733 957 112 112 112 112
Saldo voor vpb en reserveringen -111.799 -128.575 -126.427 -129.529 -132.789 -129.122
Vennootschapsbelasting000000

Saldo voor reserveringen -111.799 -128.575 -126.427 -129.529 -132.789 -129.122
Reserves-2.899-1.5265.4336.1964.9325.992

Onttrekking reserves 5.101 8.423 12.015 6.196 4.932 5.992
Toevoeging reserves 8.000 9.968 6.582 0 0 0
Vrijval Reserves 0 19 0 0 0 0
Saldo -114.699 -130.101 -120.994 -123.333 -127.857 -123.130

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019
Begroting 2020 (inclusief 2e Herziening 2019)   -129.104
Bijstellingen 10-maandsrapportage Categorie  
Actualisatie opbrengsten rioolheffing Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Bijdrage calamiteiten groen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -925
Wijkconciërges Reserves 0
Bijdrage ruimtelijke adaptatie Taakmutaties -17
Herverdeling AVG budget Technische wijzigingen -55
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 0
     
Begroting na wijzigingen   -130.101

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie opbrengsten rioolheffing

Dit betreft een saldoneutrale bijstelling van de opbrengsten rioolheffing naar aanleiding van de hogere opbrengstverwachting voor 2019.

 

Bijdrage calamiteiten groen

Bij de Voorjaarsnota 2019 is de motie ‘Denk aan Stadsbeheer’ aangenomen. Zoals gesteld in de motie is het niet eenvoudig gebleken om direct de volledige 50 handhavers te benoemen. Voortgang hiervan gaat voortvarend en voor de korte termijn wordt er ook extra ingehuurd. Desalniettemin verwachten we een onderbesteding op het programma Openbare orde en veiligheid van € 0,9 mln. In de motie wordt gevraagd de vrijgekomen middelen als gevolg van het niet onmiddellijk kunnen invullen van deze handhavers in te zetten voor Stadsbeheer.

Binnen programma Beheer van de stad, wat onder Stadsbeheer valt, wordt een tekort verwacht van € 0,9 mln. Dit tekort is ontstaan door calamiteiten, essentaksterfte, Japanse duizendknoop en de eikenprocessierups. Om te voorkomen dat deze calamiteiten moeten worden opgevangen binnen de reguliere beheerbudgetten van het programma Beheer van de stad (waardoor niet alle geplande prestaties geleverd kunnen worden) wordt voorgesteld om, in overeenstemming met de motie, de vrijgekomen middelen ter dekking van deze calamiteiten binnen Stadsbeheer in te zetten.

 

Wijkconciërges

Vanuit de bestemmingsreserve NPRZ - wonen wordt er ten behoeve van het project "Wijkconciërges" een bijdrage van € 800 beschikbaar gesteld ter dekking van de kosten van 4 wijkconciërges. De bijdrage geldt voor de periode 2019-2022.  Met deze bijstelling wordt de onttrekking van € 200 in de begroting 2019 verwerkt.

 

Bijdrage ruimtelijke adaptatie

In de septembercirculaire is er ten behoeve van de ruimtelijke adaptatie een bijdrage toegekend van € 17. Met deze bijstelling wordt betreffende bijdrage in de begroting 2019 verwerkt.

 

Herverdeling AVG-budget

Om in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de ‘basis op orde’ werkzaamheden tijdig en juist uit te voeren, zijn bij de eerste herziening voor 2019 extra middelen beschikbaar gesteld die binnen het programma Overhead zijn verwerkt. De middelen worden nu herverdeeld naar de programma's waar de inzet gepleegd wordt.

 

Diverse bijstellingen

Betreft diverse budgettair neutrale mutaties binnen programma Beheer van de stad, waaronder doorbelastingen loonkosten naar diverse projecten.