Ruimtelijke Ordening - Beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente zorgt ervoor dat relevante geografische informatie actueel, betrouwbaar en eenvoudig toegankelijk is voor alle werkprocessen

Het voldoen aan de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Voor de gemeente is dit een wettelijke taak

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Het waarborgen van actuele en betrouwbare gegevens in de basis- en kernregistraties

Het breed beschikbaar stellen van onze geografische informatie en deze informatie koppelen aan andere informatiebronnen van de gemeente of daarbuiten.

Wat gaan we daar voor doen

Het waarborgen van actuele en betrouwbare gegevens in de basis- en kernregistraties

Het breed beschikbaar stellen van onze geografische informatie en deze informatie koppelen aan andere informatiebronnen van de gemeente of daarbuiten

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Ruimtelijke Ordening - BeheerRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves187180198198198198

Bijdragen rijk en medeoverheden 7 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 181 180 198 198 198 198
Lasten exclusief reserves7.6906.8716.3146.2846.2536.254

Apparaatslasten 0 5.946 5.730 5.699 5.668 5.669
Inhuur 0 177 11 11 11 11
Overige apparaatslasten 0 254 7 3 -15 -14
Personeel 0 5.515 5.712 5.686 5.672 5.672
Interne resultaat 5.824 -894 -956 -956 -956 -956
Interne resultaat 5.824 -894 -956 -956 -956 -956
Programmalasten 1.866 1.819 1.540 1.541 1.541 1.541
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.866 1.819 1.540 1.541 1.541 1.541
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -7.502 -6.691 -6.116 -6.086 -6.055 -6.056
Saldo voor reserveringen -7.502 -6.691 -6.116 -6.086 -6.055 -6.056
Saldo -7.502 -6.691 -6.116 -6.086 -6.055 -6.056

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening. In dit Rotterdamse taakveld Ruimtelijke ordening – Beheer gaat het om:

  • de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
  • de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

 

Informatie is het vertrekpunt voor bijna elke opgave die onze stad oppakt. Een voorbeeld daarvan is het tegengaan van de effecten van klimaatveranderingen. Dat doen we op basis van informatie: waar in de stad zijn er kansen om te vergroenen, waar is het risico op wateroverlast het grootst, welke daken zijn geschikt voor zonnepanelen of een groen dak, etc.