Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het vergroten van de betrokkenheid van bewoners, ondernemers en organisaties bij gemeentelijke beleidsbepaling en -uitvoering

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De gemeente heeft de ambitie om Rotterdammers meer en beter te betrekken bij ontwikkelingen en maatregelen die hun leefomgeving raken. Om het belang van deze ambitie te onderstrepen, is deze bij aantreden van het huidige college vertaald naar een collegetarget. Het realiseren van de ambitie stelt de gemeentelijke organisatie voor een forse veranderingsopgave. Het bewerkstellingen van verandering kost tijd en vergt uithoudingsvermogen. Het huidige gemeentebestuur wil een forse impuls geven aan deze verandering. Onlangs zijn de uitkomsten van de Omnibus Enquête 2019 beschikbaar gekomen. Op basis hiervan heeft het college zijn collegetarget van streefwaarden voorzien (zie tabel ‘Effectindicatoren’).

Door de veranderende rol van de samenleving moet ook de rol van de overheid mee veranderen. Dit heeft geleid tot de bestuurlijke opdracht Slagkracht in de wijk. Het doel van dit organisatiebrede traject is het vergroten van de slagvaardigheid in het aanpakken van problematiek in de wijk en snellere besluitvorming daarover. Het bewerkstelligen van intensievere integrale samenwerking binnen en buiten de gemeente staat hierbij centraal. We doen dit lerende wijs op basis van concrete casuïstiek en passen dit direct toe in de praktijk.

In de notitie "De Betrokken Stad" zijn de lijnen uitgezet voor een uitvoeringsprogramma voor participatie. Hierin worden onder meer de volgende onderwerpen besproken en samengebracht:

  • Voor CityLab010-jaar is een stadsjury aangesteld, die de ingediende plannen van initiatiefnemers en sociaal ondernemers zal beoordelen.
  • Mede op basis van een evaluatie van Right to Challenge wordt onderzocht hoe de samenwerking uitgebreid kan worden naar Right to Cooperate.
  • Er wordt in samenwerking met de betreffende gebiedscommissies een ontwerp gemaakt voor een participatieplatform “In de kleine kernen” (Hoek van Holland, Rozenburg en Pernis). Dit platform moet naast fysieke participatiemogelijkheden ook een laagdrempelige digitale manier bieden aan bewoners om initiatieven die hen raken te kunnen delen. Het streven is om in 2020 met het platform te gaan experimenteren.

De wijkactieplannen voor 2020 worden gemaakt. Onlangs is een app ontwikkeld waarmee de voortgang van de uitvoering van de wijkactieplannen kan worden gevolgd.

De eerste tussenrapportage (de nulmeting van de Erasmus Universiteit Rotterdam) van het onderzoek naar de nieuwe bestuursvormen (wijkraden en wijkcomités) is opgeleverd. De (financiële) consequenties van de aanbevelingen worden in kaart gebracht en besproken ter besluitvorming.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Effect indicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget 14a: Significant meer Rotterdammers vinden aan het einde van deze collegeperiode dat ze meer worden betrokken in het meedenken over maatregelen in hun leefomgeving dan aan het begin van deze collegeperiode Streefwaarde n.v.t. n.v.t. 32% 35% n.t.b. n.t.b.
Realisatie¹ n.v.t. 30%        
Collegetarget 14b: Significant meer Rotterdammers vinden aan het einde van deze collegeperiode dat ze meer worden betrokken in het meebeslissen over maatregelen in hun leefomgeving dan aan het begin van deze collegeperiode Streefwaarde n.v.t. n.v.t. 23% 25% n.t.b. n.t.b.
Realisatie¹ n.v.t. 21%        
¹ Bron: Omnibusenquête              
Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
Mate waarin gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités een terugkoppeling ontvangen op door hen verstrekte adviezen Streefwaarde 90% 90% 90% 90% 90%

90%

Realisatie¹ 59%          
Voortgangsrapportages experiment wijkraden en wijkcomités Streefmoment n.v.t. X X X n.v.t. n.v.t.
Realisatie n.v.t. X        
¹ Bron: Gebiedsverslagen              

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatieRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves2161090000

Bijdragen rijk en medeoverheden 25 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 191 109 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves19.28823.59323.24422.80422.77222.172

Apparaatslasten 13.557 13.219 13.318 13.246 13.215 13.215
Inhuur 208 18 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 341 185 179 179 179 179
Personeel 13.008 13.016 13.139 13.067 13.036 13.036
Interne resultaat 32 11 11 11 11 11
Interne resultaat 32 11 11 11 11 11
Programmalasten 5.698 10.363 9.915 9.547 9.546 8.946
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.379 1.927 2.048 1.782 1.782 1.182
Overige programmalasten 1 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 4.319 8.436 7.867 7.765 7.763 7.763
Saldo voor vpb en reserveringen -19.072 -23.484 -23.244 -22.804 -22.772 -22.172
Saldo voor reserveringen -19.072 -23.484 -23.244 -22.804 -22.772 -22.172
Reserves206253265000

Onttrekking reserves 117 253 265 0 0 0
Vrijval Reserves 89 0 0 0 0 0
Saldo -18.865 -23.231 -22.979 -22.804 -22.772 -22.172

Omschrijving taakveld

Dit taakveld omvat de werkzaamheden van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomité’s. Zij organiseren de betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij de gemeentelijke besluiten over onderwerpen die hen aangaan. Zij subsidiëren ook kleinschalige initiatieven die inwoners en ondernemers nemen.

Het taakveld omvat ook de ontwikkeling en toepassing van instrumenten en werkwijzen, die tot meer betrokkenheid en participatie van inwoners en ondernemers leiden.