Sportbeleid en activering

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten

Benutten kracht van sportevenementen en topsport

Toekomstbestendige en vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap

Lekker Fit! in de Wijk

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document
  • Het college legt in het sportbeleid een extra accent op het vitaliseren en toekomstbestendig maken van sportverenigingen. In juni heeft het college het Actieprogramma Verenigingen vastgesteld.
  • Het college heeft het programma Lekker Fit in de Wijk 2019-2022 vastgesteld, waarmee dit programma een vervolg krijgt en op onderdelen nieuwe accenten worden gelegd.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel te laten bewegen of sporten

Benutten kracht van sportevenementen en topsport

Toekomstbestendige en vitale sportverenigingen én anders georganiseerde sporten

Lekker Fit! in de Wijk

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel te laten bewegen of sporten

Benutten kracht van sportevenementen en topsport

Toekomstbestendige en vitale sportverenigingen én anders georganiseerde sporten

Lekker Fit! in de Wijk

Effect indicatoren 201820192020202120222023
Aantal vitale sportverenigingen* Streefwaarde     90%   92%  
Realisatie 88%          
Aantal leden van sportverenigingen* Streefwaarde         77.250  
Realisatie 75.000          
* In het kader van het Actieprogramma Verenigingen wordt opdracht gegeven voor een 0-meting, welke in 2019 zal worden uitgevoerd.
Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
Klanttevredenheid sportprogrammering*              
Schoolsport Streefwaarde nvt     PM    
Realisatie 7,0          
Sportregie Streefwaarde nvt     PM    
Realisatie 7,2          
Lekker Fit!-programma              
Aantal Lekker Fit!scholen Streefwaarde 94 94 94 94 94  
  Realisatie 94          
0-4 jaar op kinderopvanglocaties Streefwaarde 145 180 215 250 285  
  Realisatie 145          
Kleuteraanpak op LF! en NLF! scholen*** Streefwaarde   95 105 120 138  
  Realisatie 75          
* Deze wordt om de drie jaar gemeten, de eerst volgende meting is in 2021
** Streefwaarden klanttevredenheid 2021 (eerst volgende meting) worden vastgesteld in de eind 2019 af te sluiten meerjarenovereenkomst 2020-2023 tussen gemeente en Sportbedri
** Lekker Fit! en Niet-Lekker Fit! scholen, de scholen met en zonder een LF! programma in groep 3-8

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Sportbeleid en activeringRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves1.7801.8681.8141.8141.8141.814

Bijdragen rijk en medeoverheden 38 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1.482 1.868 1.814 1.814 1.814 1.814
Overige baten 261 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves14.03116.78215.84215.55715.24014.657

Apparaatslasten 4.484 4.942 5.314 5.290 5.274 5.274
Inhuur 89 62 106 106 106 106
Overige apparaatslasten 47 122 127 130 130 130
Personeel 4.347 4.758 5.082 5.054 5.038 5.038
Interne resultaat -7.099 -6.667 -7.428 -7.428 -7.428 -7.428
Interne resultaat -7.099 -6.667 -7.428 -7.428 -7.428 -7.428
Programmalasten 16.646 18.508 17.956 17.695 17.395 16.812
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 7.920 9.193 9.231 9.121 8.820 8.737
Kapitaallasten 186 181 0 0 0 0
Overige programmalasten 29 35 40 64 66 66
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 8.511 9.098 8.684 8.509 8.509 8.009
Saldo voor vpb en reserveringen -12.250 -14.914 -14.028 -13.743 -13.427 -12.844
Saldo voor reserveringen -12.250 -14.914 -14.028 -13.743 -13.427 -12.844
Reserves456350000

Onttrekking reserves 456 35 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -11.794 -14.879 -14.028 -13.743 -13.427 -12.844

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

De inzet is om meer Rotterdammers met plezier te laten sporten en bewegen. Hiertoe ondersteunt het college sportverenigingen en andere organisaties op sport- en beweeggebied, stimuleert het college recreatieve sportbeoefening, sport en bewegen in wijken en buurten en het (top)sportklimaat en zet het in op het binnenhalen van sportevenementen. Hiermee draagt het college ook bij aan andere maatschappelijke doelstellingen, zoals gezondheid, bewonersparticipatie en economie en werkt het aan een vitale en levendige stad.

 

Toelichting op doelstellingen

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten
Extra aandacht voor een aantal specifieke doelgroepen: kinderen in achterstandssituaties, ouderen en mensen met een beperking.

Benutten kracht van sportevenementen en topsport
Topsport en sportevenementen versterken het sportieve klimaat van de stad. Door keuzes te baseren op het DNA van Rotterdam, stijgt het rendement op terreinen als sportdeelname, economie, maatschappij en imago.

Toekomstbestendige en vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap
De inzet is dat sportverenigingen zich gereed maken voor de toekomst door mee te gaan met veranderende ontwikkelingen en een veranderende vraag. Hierdoor moeten sportverenigingen langdurig vitaal worden. In het Actieprogramma Verenigingen zijn hiervoor acties vastgesteld.

Lekker Fit! in de Wijk
Het hoofddoel is om alle kinderen in Rotterdam vanaf 9 maanden voor de geboorte tot en met 12 jaar de basis mee te geven voor een gezonde leefstijl.