Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Iedereen doet mee naar vermogen: Rotterdammers leveren een tegenprestatie naar vermogen, die ze zelf mogen invullen in de vorm van mantelzorg, vrijwilligerswerk, taalcursus, beweegtraining of eerst werken aan persoonlijke problematiek

Jongerenloket: Het begeleiden van jongeren naar werk en/of onderwijs

Jongerenloket: Rotterdamse jongeren (27-) gaan pas van school als zij een baan hebben

Jongerenloket: wij helpen jonge statushouders (27-) aan werk of helpen hen om zich daarop voor te bereiden of begeleiden hen naar school

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Prestatie010

Tijdens de vorige collegeperiode hebben we alle ca. 20.000 werkzoekenden die het betreft gesproken in het kader van de Prestatie010. Nu velen van hen actief meedoen in de maatschappij door het verrichten van een Prestatie010, is het tijd voor de volgende stap. In deze collegeperiode komt de werkzoekende nog meer centraal te staan en leggen we de nadruk op de persoonlijke ontwikkeling van werkzoekenden.

Door middel van passende dienstverlenging op maat voor, aangevuld met een re-integratietraject waar mogelijk, proberen we voor deze werkzoekenden de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Ca. 9.000 werkzoekenden, waarbij de verwachting is dat zij arbeidspotentie hebben, krijgen vanuit één vast contactpersoon intensieve begeleiding. Onze ambitie is om jaarlijks 1.000 werkzoekenden de stap naar een re-integratietraject te laten maken of direct uit te laten stromen uit de uitkering.

 

Jongerenloket

  • In de periode maart t/m juni is de instroom van jongeren in de bijstand hoger dan de uitstroom. Deze trend is vergelijkbaar met
    voorgaande jaren. In oktober start het nieuwe schooljaar, naar verwachting stijgt dan de uitstroom naar Onderwijs. We verwachten aan het eind van het jaar de doelstelling van 2.200 te realiseren.

  • De samenstelling van het bestand van het Jongerenloket wordt steeds complexer. We zien een toename in arbeidsbeperkte jongeren en/of LVB’ers. De jongeren die makkelijk te bemiddelen zijn naar werk, hebben inmiddels een baan gevonden. In 2019 staan twee evaluatiemomenten gepland om het trajectenaanbod qua doelgroepen te toetsen aan de doelgroepen in het bestand.

  • Het Jongerenloket heeft een communicatiestrategie ontwikkeld om de herkenbaarheid en bereikbaarheid van het Jongerenloket bij jongeren en partners te bevorderen. Deze strategie wordt in 2020 geïmplementeerd.

  • Er is een portefeuille van passende trajecten specifiek voor statushouders samengesteld. De intakegesprekken vinden plaats binnen de gestelde normen.
  • Naar aanleiding van het Rekenkamerrapport begin 2019 over Jeugdwerkeloosheid wordt nu ook structurele begeleiding aan NUG’ers gegeven.
  • De intake is geïntensiveerd en een brede(re) uitvraag moet er voor zorgen dat jongeren minder uitvallen gedurende de vierweekszoekperiode. Aanvullende afspraken zijn gemaakt met De Nieuwe Kans waarin wordt geëxperimenteerd met een drempelloze toegang tot dit traject. Daarnaast bespreekt de Wethouder (in G4 verband) met de Minister van Sociale Zaken de mogelijkheden om de vierweekszoekperiode voor kwetsbare jongeren ruimer vorm te geven.
  • Door middel van data-analyse weet het Jongerenloket inmiddels in welke ‘segmenten’ van jongeren bepaalde interventies en trajecten effectief zijn. Dit wordt nog verder doorontwikkeld zodat uitval in het proces tegengegaan kan worden.
  • Het Jongerenloket werkt inmiddels op verschillende locaties in de wijk zoals bijvoorbeeld in Crooswijk; IJsselmonde, Beverwaard, Hoek van Holland en in penitentiaire inrichtingen (ook buiten de regio waar jongeren vastzitten). Daarnaast kunnen gesprekken ook op een locatie in Zuid plaatsvinden (als de jongere dat wil).

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Prestatie010: Iedere stap telt

Jongerenloket

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Prestatie010: Iedere stap telt

Jongerenloket

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Ambitie ‘Iedere stap telt’. Aantal werkzoekenden vanuit doelgroep Prestatie010 doorgestroomd naar domein Werk of direct naar een betaalde baan. Streefwaarde   1.000 1.000 1.000 1.000  
Realisatie            
Jongerenloket. Aantal jongeren in de bijstand (incl. statushouders) Streefwaarde 2.550 2.200 2.200 2.080 2.080  
Realisatie 2.235          
Jongerenloket. Aantal jonge statushouders in de bijstand Streefwaarde 620 585 545 501 501  
Realisate 630          
Jongerenloket. Aantal jongeren uitstroom* Streefwaarde 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150  
Realisatie 1.557          
* De genoemde cijfers zijn conform de methodiek die is toegepast op Jongeren aan de Slag (JAS, 2015-2017). Er is verder onderzoek nodig om de vertaling van de bestandsreductie met betrekking tot jongeren tot 27 jaar in de bijstand te maken. Op basis hiervan worden de cijfers in de begroting 2020 aangepast.
Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
Jongerenloket. % jongeren binnen 2 weken intake gesprek Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 90% 100%        
Jongerenloket. % jonge statushouders binnen 3 weken een gesprek Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 100% 100%        

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Arbeidsparticipatie - MaatschappelijkRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves1.3643.6421.5861.5861.5861.586

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.359 3.589 1.518 1.518 1.518 1.518
Overige opbrengsten derden 5 53 68 68 68 68
Lasten exclusief reserves6.02319.06620.58618.99518.93116.581

Apparaatslasten 370 14.943 15.070 14.969 14.903 13.054
Inhuur 60 2.546 2.493 2.493 2.493 1.863
Overige apparaatslasten 5 291 309 317 317 783
Personeel 305 12.106 12.267 12.159 12.093 10.408
Interne resultaat 1.922 228 43 43 43 43
Interne resultaat 1.922 228 43 43 43 43
Programmalasten 3.731 3.895 5.473 3.983 3.985 3.485
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.444 2.795 5.446 3.956 3.958 3.458
Overige programmalasten 2 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen -21 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.306 1.100 27 27 27 27
Saldo voor vpb en reserveringen -4.659 -15.424 -19.000 -17.410 -17.345 -14.995
Saldo voor reserveringen -4.659 -15.424 -19.000 -17.410 -17.345 -14.995
Reserves1.009200-1.300-7002.0000

Onttrekking reserves 1.009 200 2.000 2.000 2.000 0
Toevoeging reserves 0 0 3.300 2.700 0 0
Saldo -3.650 -15.224 -20.300 -18.110 -15.345 -14.995

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Rotterdammers met een gemeentelijke uitkering op grond van de Participatiewet en die geen re-integratievoorziening krijgen aangeboden, leveren een tegenprestatie naar vermogen. De tegenprestatie wordt doorgezet in een vernieuwde aanpak onder de naam “Iedereen doet mee naar vermogen”. Door de actieve inzet van werkzoekenden die een tegenprestatie doen, dragen zij bij aan de stad, kunnen beter participeren en bevordert dit hun persoonlijke ontwikkeling.

Het Jongerenloket adviseert en ondersteunt jongeren van 16 tot 27 jaar op weg naar een zo groot mogelijke sociale en economische zelfstandigheid. Het Jongerenloket richt zich op Rotterdamse jongeren die veelal een opeenstapeling aan problemen kennen. Zij krijgen advies en ondersteuning op weg naar een zo groot mogelijke sociale en economische zelfstandigheid, zodat zij weer meedoen en actief deel uitmaken van de maatschappij.