Onderwijs

Het verbeteren van de onderwijsresultaten in de hele stad

Het vergroten van de ontwikkelingskansen van alle kinderen in de voorschool en het onderwijs

Alle kinderen te helpen zich te ontwikkelen tot democratische en weerbare Rotterdammers die in staat zijn hun eigen toekomst vorm te geven en een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving en op de arbeidsmarkt

TAAKVELD 1

Onderwijshuisvesting

De beste basisschool is altijd in de buurt

Bieden van een kwalitatief goed en gevarieerd aanbod voortgezet onderwijs

TAAKVELD 2

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs

Het stimuleren van een passend, toegankelijk, gedifferentieerd en kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod in de hele stad

Voldoende goede leraren, pedagogische medewerkers, schoolleiders en instructeurs

Het verminderen van schooluitval

Omschrijving programma

Binnen het programma Onderwijs voert de gemeente wettelijke taken uit, zoals leerlingenvervoer, voor- en vroegschoolse educatie (vve), voortijdig schoolverlaten, onderwijs aan kinderen van statushouders en asielzoekers en onderwijshuisvesting. Daarnaast ontwikkelt de gemeente stedelijk onderwijsbeleid waarvoor ze zowel gemeentelijke als rijksmiddelen inzet. Ook voert de gemeente stedelijk beleid uit op schoolzwemmen.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen Streefwaarde In 2022 hetzelfde lage niveau (0,43) DUO
Realisatie 0,26 (2018)
Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen Streefwaarde 55 in 2022 DUO
Realisatie 49,36 (2018)
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs Streefwaarde 2,82% in schooljaar 19-20 (cijfers beschikbaar eind 2021) DUO
Realisatie 3,1% (schooljaar 17-18)
Meer informatie over de BBV-indicatoren is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl.  

Toelichting BBV-indicatoren

Absoluut verzuim

Jongeren tussen de 5 en 18 jaar moeten onderwijs volgen (leerplicht). De gemeente heeft de wettelijke taak om in de gaten te houden of kinderen ook echt naar school komen. Bij absoluut verzuim is een leerling niet ingeschreven op school. Het cijfer geeft het aantal leerplichtigen weer dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners in de leeftijd 5-18 jaar (leerplichtige leeftijd). Rotterdam doet het goed op het gebied van absoluut verzuim: in Rotterdam is het cijfer absoluut verzuim (0,26) een stuk lager dan het gemiddelde in Nederland (1,91) en de 4 grote gemeenten (G4) (2,68) Doelstelling is het behouden van deze kleine aantallen ten opzichte van het G4 gemiddelde. Hiervoor worden de leerplichtambtenaren ingezet. De leerplichtambtenaar zorgt ervoor dat alle kinderen gebruik kunnen maken van hun recht op onderwijs. En dat betekent dat een jongere hulp krijgt, zodra blijkt dat een jongere geen onderwijs meer krijgt. Maar ook bemiddelt de ambtenaar met school, denkt hij/zij mee met de ouders en met de jongere over welke school het beste is.

 

Relatief verzuim

Er is sprake van relatief verzuim als een leerplichtige jongere wel in een school staat ingeschreven, maar zonder geldige reden les- of praktijktijd verzuimt (spijbelen). Het cijfer geeft het aantal leerplichtigen weer dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners in de leeftijd 5-18 jaar (leerplichtige leeftijd). Op dit moment is het relatief verzuim in Rotterdam (49,36) een stuk hoger dan het gemiddeld in Nederland (23,28) en het G4 gemiddelde (36,24). De achterstand van Rotterdam is mede te verklaren door een lager opgeleide bevolking. Het is de laatste jaren al gelukt om het verzuim terug te dringen (in 2014 was het cijfer 61,65). Doelstelling is een lager relatief verzuim cijfer (50 in 2022), waarmee wij dichter bij het G4 gemiddelde komen. Een effectieve aanpak is afhankelijk van goede samenwerking tussen partijen (scholen, gemeente, hulpverlening, zorg e.a.). Om dit te bewerkstelligen zullen wij onze inzet, gezamenlijk met de scholen verbeteren. In 2018 is gestart met het verzuimprotocol, waarin werkafspraken met de scholen zijn gemaakt. Voor het terugdringen van het verzuim is een goede verzuimadministratie op de scholen cruciaal. Daarom is ook het Regionaal Aanwezigheidsbeleid Audit Team (RAAT) gestart. De doelstelling van RAAT is een kwaliteitsverbetering van de aan- en afwezigheidsregistratie en de verzuimaanpak op scholen.

 

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

Jongeren die met een diploma van school gaan, hebben meer kans op een baan en op succesvol deelnemen aan de maatschappij. Daarom willen wij dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen. Dit is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2) of hoger. Het cijfer geeft het percentage van het totaal aantal leerlingen voortgezet onderwijs en MBO (12-23 jaar) weer dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Op dit moment is het percentage in Rotterdam (3,1%), hoger dan het gemiddelde in Nederland (1,9%) en het G4gemiddelde (2,9%). Doelstelling is een lager percentage (2,82% in 2022), waarmee wij dichter bij het G4 gemiddelde komen. Hiervoor gaan we verder met de uitrol van de regionale vsv-aanpak Regio Rijnmond 2016-2020.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten OnderwijsRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves67.10464.49659.20059.20059.20059.200

Bijdragen rijk en medeoverheden 65.709 63.945 58.490 58.490 58.490 58.490
Overige opbrengsten derden 1.395 551 710 710 710 710
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves184.450195.575198.714194.891196.081193.652

Apparaatslasten 13.259 15.571 15.003 14.934 14.887 14.887
Inhuur 421 869 109 109 109 109
Overige apparaatslasten 262 379 388 396 396 396
Personeel 12.576 14.323 14.506 14.429 14.382 14.382
Interne resultaat 61.459 63.965 64.210 67.169 71.971 76.611
Interne resultaat 61.459 63.965 64.210 67.169 71.971 76.611
Programmalasten 109.732 116.039 119.500 112.788 109.223 102.153
Financieringslasten 0 500 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 10.726 11.443 14.812 14.945 13.951 13.768
Kapitaallasten 112 0 0 0 0 0
Overige programmalasten -95 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 10.628 11.621 11.658 11.881 9.307 9.540
Subsidies en inkomensoverdrachten 88.361 92.475 93.030 85.961 85.965 78.844
Saldo voor vpb en reserveringen -117.346 -131.079 -139.514 -135.691 -136.881 -134.452
Saldo voor reserveringen -117.346 -131.079 -139.514 -135.691 -136.881 -134.452
Reserves2129131.570-5.1818.043800

Onttrekking reserves 212 913 9.820 8.319 8.043 800
Toevoeging reserves 0 0 8.250 13.500 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -117.134 -130.165 -137.944 -140.872 -128.838 -133.652

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019
Begroting 2020 (inclusief 2e Herziening 2019)   -137.400
Bijstellingen 10-maandsrapportage Categorie  
Regio Deal Rotterdam Zuid Taakmutaties 8.250
Rijksbijdrage aanpak lerarentekort Taakmutaties -1.000
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -15
Begroting na wijzigingen   -130.165

Toelichting financiële bijstellingen

Regio Deal Rotterdam Zuid

Recent is door het Rijk aangegeven dat de ter beschikking gestelde middelen voor de Regio Deal Rotterdam Zuid niet meer via het Gemeentefonds worden uitbetaald, maar via subsidie op basis van de kaderwet EZK- en LNV. Dit betekent dat deze middelen niet meer op het programma Algemene middelen worden begroot maar op de programma’s waar ook de uitgaven plaatsvinden. De hieraan gekoppelde reservemutaties zijn teruggedraaid: Taakmutatie Gemeentefonds, Regio deal onderwijs, cultuur en werk.

 

Rijksbijdrage aanpak lerarentekort
Voor de aanpak van het lerarentekort in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) stelt het kabinet voor 2019 aan elk van deze gemeenten € 1 mln beschikbaar. Dit gezien de omvang van het (geraamde) lerarentekort in de G4 en de urgentie daar wat aan te doen. Met behulp van deze bijdrage kunnen deze gemeenten uitvoering geven aan de plannen voor de aanpak van de lerarentekorten die in samenspraak met het onderwijs in het voorjaar van 2019 zijn vastgesteld.


Diverse bijstellingen
Dit betreft diverse mutaties zowel binnen als buiten het programma.