Openbare orde en veiligheid

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt

TAAKVELD 1

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Nadere informatie over deze gemeenschappelijke regelingen is te vinden op de site/pagina van ‘verbonden partijen'

TAAKVELD 2

Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht

Het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving, het vergroten van het veiligheidsgevoel op straat en het verhogen van de kwaliteit van de buitenruimte

TAAKVELD 3

Openbare orde en veiligheid – Veiligheid

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt

TAAKVELD 4

Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid

Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot

Omschrijving programma

Samen met partners, bewoners en ondernemers werkt het college aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterking waar het nodig is.

Voor de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Daarnaast neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer, samen met bedrijven uit het Rotterdamse havengebied die een brandweeraanwijzing hebben.
Tot dit programma behoren naast toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving door boa’s en wijkbeheerders ook de taken op het gebied van cameratoezicht en de meldkamer. Aanvullend hierop omvat het programma eveneens het houden van toezicht op en het bedienen van civieltechnische kunstwerken zoals bruggen, sluizen en Maastunnel.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren Realisatie 152 (2018) Bureau Halt
         
Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 4,2 (2018) CBS
Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 8,6 (2018) CBS
Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 3,2 (2018) CBS
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 7,9 (2018) CBS

Toelichting BBV-indicatoren

Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeente (BBV) zijn voor het taakveld Veiligheid de boven genoemde BBV-indicatoren opgenomen. Er zijn geen streefwaarden aan toegevoegd, aangezien aan het wijkprofiel Rotterdam al doelstellingen zijn verbonden. Het meest recente Wijkprofiel is beschikbaar op de gemeentelijke website. De BBV-indicatoren zijn te raadplegen op www.waarstaatjegemeente.nl.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheidRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves9.52814.4697.7907.7777.4767.476

Bijdragen rijk en medeoverheden 4.811 9.056 2.722 2.677 2.373 2.373
Overige opbrengsten derden 4.715 5.413 5.068 5.100 5.104 5.104
Overige baten 1 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves138.499150.882149.733150.700149.953142.132

Apparaatslasten 58.836 64.997 65.987 65.409 64.685 62.016
Inhuur 4.343 4.747 1.036 1.036 1.036 1.036
Overige apparaatslasten 1.007 1.900 -415 -475 -635 -626
Personeel 53.485 58.350 65.367 64.848 64.284 61.607
Interne resultaat 724 28 -405 -405 -405 -620
Interne resultaat 724 28 -405 -405 -405 -620
Programmalasten 78.940 85.857 84.151 85.695 85.673 80.736
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 15.103 21.082 17.433 19.243 19.475 14.498
Kapitaallasten 538 453 852 768 517 557
Overige programmalasten 65 138 138 138 138 138
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 63.234 64.184 65.728 65.546 65.543 65.543
Saldo voor vpb en reserveringen -128.971 -136.413 -141.943 -142.922 -142.477 -134.656
Saldo voor reserveringen -128.971 -136.413 -141.943 -142.922 -142.477 -134.656
Reserves1.1085400000

Onttrekking reserves 1.107 540 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -127.864 -135.873 -141.943 -142.922 -142.477 -134.656

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019
Begroting 2020 (inclusief 2e Herziening 2019)   -136.315
Bijstellingen 10-maandsrapportage Categorie  
Bijdrage aan calamiteiten groen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 919
Versterkingsplan RIEC Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Bijdrage radicalisering vanuit NCTV Taakmutaties -762
Inzet AVG verdelen Technische wijzigingen -69
Inhuur Veilig Technische wijzigingen 130
Project geweld tegen vrouwen Technische wijzigingen 37
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 187
Begroting na wijzigingen   -135.873

Toelichting financiële bijstellingen

Bijdrage calamiteiten groen

Bij de Voorjaarsnota 2019 is de motie ‘Denk aan Stadsbeheer’ aangenomen. Zoals gesteld in de motie is het niet eenvoudig gebleken om direct de volledige 50 handhavers te benoemen. Voortgang hiervan gaat voortvarend en voor de korte termijn wordt er ook extra ingehuurd. Desalniettemin verwachten we een onderbesteding op het programma Openbare orde en veiligheid van € 0,9 mln. In de motie wordt gevraagd de vrijgekomen middelen als gevolg van het niet onmiddellijk kunnen invullen van deze handhavers in te zetten voor Stadsbeheer. Binnen programma Beheer van de stad wordt een tekort verwacht van € 0,9 mln. Dit tekort is ontstaan door calamiteiten, essentaksterfte, Japanse duizendknoop en de eikenprocessierups. Om te voorkomen dat deze calamiteiten moeten worden opgevangen binnen de reguliere beheerbudgetten van het programma Beheer van de stad (waardoor niet alle geplande prestaties geleverd kunnen worden) wordt voorgesteld om, in overeenstemming met de motie, de vrijgekomen middelen ter dekking van deze calamiteiten in te zetten.

 

Versterkingsplan RIEC

Er is extra geld ontvangen vanuit het Rijk voor de pijler Bestuurlijk Afpakken van het versterkingsplan RIEC en voor het operationeel bestuurlijk team. Dit is budgetneutraal in de begroting verwerkt.

 

Bijdrage radicalisering vanuit NCTV

De bijdrage van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) wordt in december ontvangen via het Gemeentefonds en is daarom bij de 10-maandsrapportage verwerkt in de begroting van Veilig. 

 

Inzet AVG verdelen

Er is personeelsbudget overgekomen vanuit het programma Overhead naar dit programma voor de inzet rondom de AVG-problematiek.

 

Inhuur Veilig

Budget voor uitbesteed werk is nader geduid als specifiek voor inhuur van externen voor de inzet voor informatiegestuurd werken in de wijken. Deze wijziging betreft onder andere een verschuiving van €130 naar programma overhead. 

 

Project geweld tegen vrouwen
Vanuit programma Openbare orde en veiligheid is van het budget voor wijkveiligheid budget overgeheveld naar programma Maatschappelijke ondersteuning ten behoeve van het project geweld tegen vrouwen.

 

Diverse bijstellingen

Er hebben diverse wijzigingen en verschuivingen plaatsgevonden in de begroting van dit programma.