Openbare orde en veiligheid - Veiligheid

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Betrokken stad

Motie 18bb8426 (Veilig 010 prijs) roept op de inzet van actieve Rotterdammers te waarderen. Deze waardering komt dit jaar tot uiting in een bedankdag op 7 december. Samen met Wijkcomite’s, Wijkraden en Gebiedscommissies bouwt het college deze dag uit tot een sprankelend festijn voor betrokken Rotterdammers die actief zijn in buurt bestuurt, in buurtpreventieteams als containeradoptant of anders
in het veiligheidsdomein.

Motie18bb9369 (“Ik krijg een heel apart gevoel van binnen”) verzoekt de gemeente makkelijker onveiligheid te melden. In het najaar 2019 test de gemeente een app (VeiligR) die het mogelijk maakt om net zo laagdrempelig als de succesvolle Buiten Beter app meldingen te doen. De gemeente test de app in Noord en IJsselmonde. Vanaf 2020 kan de gemeente deze (al dan niet verbeterde) app voor heel Rotterdam beschikbaar maken.  Het college gaat ervan uit dat de laagdrempeligheid ervoor zorgt dat meer Rotterdammers zich zullen laten horen.

 

Kwetsbare wijken

In alle 5 de focuswijken zijn kwartiermakers aangesteld die op grond van het beeld van de wijken en de beschikbare informatie een analyse hebben gemaakt en hieruit een Plan van Aanpak met de hoofdopgaven hebben opgesteld. Daarnaast zijn er in de focuswijken locaties gerealiseerd van waaruit de diverse (in- en externe) partijen (samen)werken en die ook toegankelijk zijn voor burgers die een (hulp) vraag hebben.

Mobiel cameratoezicht heeft zich doorontwikkeld. Naast de mobiele cameramasten – waarvan de voorraad in 2019 is uitgebreid naar 8 stuks – worden nu ook kleine camerakastjes toegepast, die in openbare verlichtingsmasten bevestigd kunnen worden. De evaluatie cameratoezicht 2019 concludeert om in diverse cameragebieden een verplaatsing, bijplaatsing of het weghalen van een camera door te voeren. Dit om het cameragebied zo effectief mogelijk in te richten. Veel van deze maatregelen zullen in 2020 worden uitgevoerd.

 

Stadsmariniers

Afgelopen jaar hebben meerdere gemeenten en ministeries in binnen –en buitenland hun interesse getoond in het instrument van een stadsmarinier om complexe (veiligheids)vraagstukken aan te pakken. Op basis van rondleidingen in het veld, werkbezoeken van enkele stadsmariniers aan collega gemeenten, als ook het bezoek van burgemeester en/of bestuurders van oa. Assen en Antwerpen is daar in 2019 gestart met het werken met één of meerdere stadsmariniers. Hierbij wisselen de negen stadsmariniers die in Rotterdam werkzaam zijn kennis, kunde en vaardigheden uit met collega’s, organisaties en andere overheden.

Op basis van de toename van het aantal schietincidenten begin 2019 in vergelijking met de eerste helft van 2018 is het onderwerp excessief geweld toegevoegd aan de portefeuille van de stadsmarinier High Impact Crime.

 

Jeugdoverlast

Tot 2019 verdeelde de gemeente Rotterdam de capaciteit van het Stedelijk team Jongerenwerk (STJ) en de jeugdhandhavers over wijken waar zich relatief veel jeugdoverlast concentreerde. Jeugdoverlast beperkt zich niet tot de grenzen van een wijk en manifesteert zich anders dan in het verleden. De jeugdoverlast in Rotterdam is minder dan in het verleden gebonden aan vaste locaties en groepen. Daarom zet de gemeente het STJ en jeugdhandhavers flexibeler in, zodat de inzet daar is waar de overlast zich voordoet: op basis van actuele data van subjectieve en objectieve cijfers aangevuld met kwalitatieve informatie van de professionals uit de gebieden.

Daarnaast is er extra aandacht voor het online domein. De online jongerenwerkers van het STJ zijn actief op platformen zoals Instagram, Snapchat en Facebook om contact te leggen met jongeren en om de doelgroep beter in kaart te brengen. Dit als aanvulling op de contacten met jongeren in de buitenruimte.

 

Vuurwerk

De Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012 is in verband met de invoering van een vuurwerkverbod en aanwijzen vuurwerkzones gewijzigd. Het voorstel tot wijziging is met een amendement van de VVD aangenomen.  Aan de hand van 32 gebiedsadviezen en de adviezen van de diensten over de plaats van de vuurwerkzones, is een concept vuurwerkzoneringskaart opgesteld. De kaart is in september 2019 door de gemeenteraad besproken. Het college zal naar verwachting in oktober het aanwijzingsbesluit nemen.

De gemeente is in gesprek met de Rotterdamse vuurwerkbranche om te komen tot een vrijwillige beperking van de verkoop van knalvuurwerk (motie 19bb13577). Ook met de landelijke vuurwerkbranche is de gemeente in gesprek. Bij de jaarwisseling 2019-2020 worden als pilot twee professionele vuurwerkshows gehouden als alternatief voor het afsteken van consumentenvuurwerk.

 

Veiligheid in het Openbaar Vervoer

Uit de resultaten van het van het jaarlijkse OV-reizigerstevredenheidonderzoek(OV-klantenbarometer) over 2018 blijkt het volgende. Reizigers in Rotterdam en omstreken geven het vervoer van de RET in 2018 een 7,8. Dat is 0,1 punt hoger dan het landelijke gemiddelde. In 2017 gaven reizigers de RET een 7,7. Het reizigersoordeel over veiligheid in het OV (subcategorie) is wederom gestegen; voor de metro een 7,5 en voor de tram een 7,9 (zie tabel).

Veiligheid algemeen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Metro

7,1

7,2

7,1

7,3

7,3

7,5

Tram

7,4

7,5

7,6

7,7

7,7

7,9

 

De scores over 2018 zijn ruimschoots hoger dan de eis die jaarlijks gesteld wordt door de opdrachtgever, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Die eis stelt dat het oordeel van reizigers ten aanzien van de sociale veiligheid in het algemeen, zoals deze volgt uit de OV-Klantenbarometer, voor het Openbaar Vervoer per tram ten minste een 7,0 bedraagt en voor het Openbaar Vervoer per metro ten minste een 7,0 bedraagt.

Om de OV-surveillanten nog beter voor te bereiden op hun taak is in 2018 een start gemaakt met zelfverdedigingscursussen voor OV-surveillanten. De training is afgestemd op de aard van de functie en bestaat uit agressiebeheersing en de-escalatietraining. De training wordt door de OV-surveillanten zeer goed ontvangen en gewaardeerd.

De inzet van het instrument OV-reis -en verblijfsverbod is in het voorjaar in de driehoek geëvalueerd. De driehoek heeft geconcludeerd dat het aantal OV-reisverbodwaardige incidenten in 2018 is gedaald in vergelijking met 2017. Ook lijkt de relatieve ernst van incidenten af te nemen, met minder incidenten inzake fysiek geweld. Daarentegen neemt niet-fysieke agressie (bedreigingen, spugen, maar ook verbale agressie) minder hard af. Met een dalend aantal geregistreerde OV-reisverbodwaardige incidenten, en met een evenredig aantal uitgereikte OV-reisverboden lijkt het erop dat het OV-reisverbod nog altijd een positieve  (preventieve) invloed heeft op het gedrag van tramreizigers.

De driehoek is op basis van de evaluatie akkoord gegaan met:

  • voortzetting OV-reisverbod op alle tramlijnen
  • voortzetting OV-reisverbod bedelen metro, met dien verstande dat de pilot wordt omgezet naar een structurele maatregel
  • doorzetten van de pilot OV-verblijfsverbod schennisplegers

 

Evenementenvergunningen

In de nota evenementenvergunningen 2019 zijn twee experimenten opgenomen. Met de A+ vergunning is op verzoek van de gemeenteraad geëxperimenteerd met een extra evenementencategorie. Als uit de evaluatie eind 2019 is gebleken dat dit een succes is, wordt deze pilot ook in 2020 voorgezet. Daarnaast is op basis van het experimenteerartikel 1:10 uit de APV gewerkt met een evenementenkraskaart. Deze bood ondernemers, die in het bezit zijn van een exploitatievergunning, de mogelijkheid om maximaal vijf keer per jaar één dag kleinschalige evenementen te organiseren als uitbreiding op hun reguliere horecaexploitatie.

Het experiment is uitgevoerd met een aantal ondernemers in Hart van Zuid, Hoek van Holland strand, de Hofbogen (Raampoortstraat) en het Raadhuisplein in Rozenburg. Dit om evenementen meer te spreiden en de binnenstad te ontlasten. Indien blijkt dat dit experiment succesvol is geweest, wordt nader uitgewerkt of en in welke vorm de evenementenkraskaart voortgezet zal worden.

 

Beveiliging islamitische instellingen

In 2019 is een nieuw project gestart op gebied van de veiligheid van islamitische instellingen. Het gaat onder andere om het aanbieden van veiligheidstrainingen en schouwen. De schouwen lopen in de eerste helft van 2020 door. De veiligheidstrainingen worden structureel aangeboden.

 

Ondermijning (en drugscriminaliteit)

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de gemeente de komende periode de aanpak van ondermijnende criminaliteit intensiveert. Het college heeft voor de bestuurlijke aanpak daarvan extra middelen ter beschikking gesteld. Binnen de clusters is o.a. toezicht en handhaving versterkt door extra boa’s aan te stellen. Het aantal medewerkers t.a.v. bestuurlijke maatregelen en BIBOB is uitgebreid en meer capaciteit beschikbaar voor het innen van openstaande bedragen en boetes door personele uitbreiding bij de Gemeentebelastingen.

De gemeente heeft ingezet op het vergroten van awareness onder medewerkers binnen de gemeente door trainingen aan te bieden voor medewerkers binnen Stadsbeheer. Het aantal trainingen en opleidingen binnen het gehele concern wordt de komende periode verder uitgebreid. Daarnaast is een applicatie ontwikkeld voor medewerkers van de gemeente Rotterdam die stapsgewijs wordt uitgerold. Hierdoor kunnen vermoedens van ondermijnende criminaliteit gemakkelijk gemeld  worden.

In opdracht van de (gezags-)driehoek van Rotterdam en de Douane heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek gedaan naar de aard en omvang van de drugsproblematiek in de haven. Dit onderzoek is in het voorjaar van 2019 afgerond en vervolgens is het rapport ‘Drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven: aard en aanpak van het fenomeen’ uitgebracht. Het onderzoek schetst een gedegen beeld van de complexe problematiek in al zijn facetten en biedt inzicht in o.a. de modus operandi van criminelen, de kwetsbaarheden in de publieke en private sector en de belemmeringen bij het tegengaan van drugscriminaliteit.
Met de versterkingsmiddelen vanuit het Rijk (Ondermijningsfonds) en de extra middelen vanuit het coalitieakkoord is de integrale aanpak van drugscriminaliteit in de haven versterkt. In juli 2019 heeft de gemeente Rotterdam een conferentie georganiseerd om met Antwerpen, andere publieke overheden en private bedrijven afspraken te maken over de drugsaanpak in beide havens.

De gemeente heeft van januari tot en met juli 2019 244 meldingen ontvangen van Meld Misdaad Anoniem (MMA) waarvan 160 meldingen over drugs en 8 over wapens. Samen met MMA wordt een plan opgesteld voor de continuering van nieuwe campagnes met als doel om zoveel mogelijk bewoners te informeren over de mogelijkheden tot anoniem melden.

In 2019 is het project Alliantie Hand in Hand gestart waarbij de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk rigoureus worden getransformeerd. De gemeente is inmiddels de grootste vastgoedeigenaar in die winkelstraten. De gestelde ambitie om regie te krijgen op het vastgoed begint daarmee vorm te krijgen. Er worden gerichte strategische aankopen gedaan en er worden strategische samenwerkingen met pandeigenaren aangegaan. Tot en met juli 2019 zijn 32 winkelpanden en 76 woningen aangekocht. Een aantal malafide ondernemers zijn aangepakt en vanuit het brancheringsplan zijn enkele nieuwe ondernemers aangetrokken. Er wordt ingezet op fysieke interventies (weghalen luifels, opknappen puien), het instellen van een sociale winkelbouwcorporatie in de straten en het opzetten van een communicatietraject om draagvlak te creëren onder ondernemers. Dit is slechts het begin van een jarenlange aanpak.

 

Cyber resilience

Al sinds 2016 werkt de gemeente aan het versterken van de digitale weerbaarheid in de Rotterdamse haven. Daarnaast zet de gemeente zich sinds 2019 actief in om de digitale weerbaarheid van Rotterdamse burgers en ondernemers te vergroten. Om de kennis- en informatiepositie te vergroten, is voor het eerst in 2019 de Veiligheidsmonitor uitgezet inclusief cybercrime gerelateerde vragen. Eind 2019 worden de resultaten verwacht en hierdoor het inzicht in de prevalentie en slachtofferschap van cybercrime in Rotterdam vergroot.

In het kader van crisisbeheersing wordt in G4-verband een nieuwe handreiking Cybergevolg-bestrijding ontwikkeld. Daarnaast zijn er diverse projecten gestart t.b.v. de digitale weerbaarheid van Rotterdamse jongeren, senioren en ondernemers. Dit betreft o.a. een project over digitale weerbaarheid op drie Rotterdamse scholen en een cyber security conferentie voor Rotterdamse ondernemers.

 

Vertrouwen politie

In de Rotterdamse Veiligheidsmonitor, de enquête behorende bij het wijkprofiel, zijn vragen toegevoegd met betrekking tot het vertrouwen in de politie. De enquête wordt in 2019 afgenomen en de resultaten zullen eind 2019 beschikbaar zijn.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Betrokken stad

Weerbare stad

Stad in balans

Wat gaan we daar voor doen

Betrokken stad

Weerbare stad

Stad in balans

Effect indicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget 13a: Het veiligheidsniveau van Rotterdam is in 2022 omhoog gegaan ten opzichte van 2018; de Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel heeft dan een gemiddelde score hoger dan 108 Streefwaarde     >108   >108  
Realisatie            
Collegetarget 13b: De gemiddelde score van de 18 wijken die in 2018 lager dan 100 scoren op de Veiligheidsindex, moet in 2022 zijn verbeterd. Streefwaarde     >88   >88  
Realisatie            
Collegetarget 13c: De 5 laagst scorende wijken op de Veiligheidsindex van 2018 laten in 2022 een stijging van 5 punten op de Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel zien              
Tarwewijk Streefwaarde     76   78  
Realisatie            
Hillesluis Streefwaarde     80   82  
Realisatie            
Bloemhof Streefwaarde     87   89  
Realisatie            
Carnisse Streefwaarde     89   91  
Realisatie            
Oude Westen Streefwaarde     90   92  
Realisatie            

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid - VeiligheidRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves2.6982.3002.3752.3572.0522.052

Bijdragen rijk en medeoverheden 578 800 780 735 430 430
Overige opbrengsten derden 2.121 1.500 1.595 1.622 1.622 1.622
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves37.20935.26836.57037.39937.32330.293

Apparaatslasten 17.105 17.626 18.703 18.273 18.224 15.547
Inhuur 579 525 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 78 110 104 80 80 80
Personeel 16.448 16.992 18.599 18.193 18.144 15.466
Interne resultaat 1.257 434 249 249 249 34
Interne resultaat 1.257 434 249 249 249 34
Programmalasten 18.847 17.208 17.618 18.877 18.850 14.712
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 10.208 8.490 9.203 10.653 10.637 6.508
Kapitaallasten 91 18 455 447 438 430
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 8.547 8.700 7.960 7.778 7.775 7.775
Saldo voor vpb en reserveringen -34.510 -32.969 -34.195 -35.043 -35.271 -28.241
Saldo voor reserveringen -34.510 -32.969 -34.195 -35.043 -35.271 -28.241
Reserves1.1084500000

Onttrekking reserves 1.107 450 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -33.403 -32.519 -34.195 -35.043 -35.271 -28.241

Omschrijving taakveld

Samen met partners, bewoners en ondernemers werkt het college aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterking waar het nodig is.

De samenleving verandert snel en wordt complexer. Rotterdam is een grote, internationale stad en gebeurtenissen in de wereld hebben in toenemende mate hier hun impact. Dreiging van terrorisme, gevoelde tegenstellingen tussen groepen, verstoringen in de openbare ruimte, incidenten met verwarde personen, ondermijnende criminaliteit, migratiestromen en vuurwapengeweld vormen nieuwe uitdagingen en hebben effect op de veiligheid in de stad en op het gevoel van veiligheid van Rotterdammers. Ontwikkelingen kunnen elkaar bovendien versterken. In combinatie met verregaande digitalisering brengt dit nieuwe risico’s met zich mee.