Verkeer en vervoer

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur: we faciliteren de groei en verdichting van de stad primair met slimme duurzame en integrale aanpassingen aan het infrastructurele netwerk. Dit betekent nieuwe oeververbindingen, veilige en oversteekbare stadsboulevards, ruime fietspaden, aantrekkelijke OV-knooppunten, toekomstbestendige energie-infrastructuur voor elektrisch rijden en meer stallingsruimte voor de fiets.

TAAKVELD 1

Parkeerbelasting

Het reguleren van het parkeergedrag van Rotterdammers en haar bezoekers, door middel van een belasting voor het parkeren op daarvoor aangewezen plaatsen, draagt bij aan het beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en verduurzaming, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages

TAAKVELD 2

Verkeer en vervoer - Ontwikkeling

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur. We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen

TAAKVELD 3

Parkeren

Vanuit de focus op meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder parkeren op straat, willen wij automobilisten stimuleren te kiezen voor Park+Ride-voorzieningen of een openbare parkeergarage aan de rand van het centrum. Tegelijkertijd willen wij ruimte bieden voor het comfortabel en veilig plaatsen van fietsen in fietsenstallingen en maatwerk in fietsparkeren voor bewoners in de wijken waar dat nodig is

TAAKVELD 4

Openbaar vervoer

Een goede integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten bij voorkeur in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer

Een betere verbinding tussen de OV-netwerken noord- en zuid-Rotterdam en een betere ontsluiting van de rivieroevers

Een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken door ouderen en minder-validen

Omschrijving programma

Fijn wonen en leven in Rotterdam begint bij een fijne woning in een prettige, groene buurt voorzien van alle essentiële voorzieningen en infrastructuren (water, riool, energie, groen, fietspaden etc). Nieuwe of huidige bewoners moeten in onze stad een woning van hun wensen en mogelijkheden kunnen vinden en zich prettig en gezond door de stad kunnen bewegen.

Dat wonen en leven gebeurt in een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een excellente vervoersinfrastructuur met schone vervoersmiddelen en een met een betere luchtkwaliteit. De klimaatopgaven uit het Akkoord van Parijs vragen om een forse energie- én economische transitie van stad en haven. Willen wij en onze kinderen prettig blijven wonen en leven dan vraagt dit flinke keuzes, maatregelen en investeringen.

De gemeente zorgt voor een samenhangend beleid en uitvoering daarvan op bereikbaarheid, de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid. Dat realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht op een overgang naar duurzame en emissieloze mobiliteit in 2050. Het perspectief daarbij is zowel gemeentelijk als regionaal.

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen. We willen de mobiliteitsgroei opvangen met modaliteiten en vervoerssystemen die schoner en stiller zijn, minder ruimte claimen en voor iedereen toegankelijk zijn. Dit betekent het bevorderen van: wandelen, fietsen, openbaar vervoer en elektrificatie van motorvoertuigen en schone logistiek in de stad.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Verkeer en VervoerRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves155.385167.847163.906129.785122.666122.666

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.521 46.614 41.068 7.084 113 113
Overige opbrengsten derden 147.736 121.356 122.839 122.700 122.553 122.553
Overige baten 6.127 -123 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves152.055144.640153.623131.654104.91791.013

Apparaatslasten 18.356 21.059 20.805 20.661 20.545 20.847
Inhuur 1.164 1.266 622 1.404 2.121 2.421
Overige apparaatslasten 572 719 166 151 108 110
Personeel 16.620 19.074 20.017 19.105 18.316 18.316
Interne resultaat 44.304 30.032 30.506 28.677 28.678 28.401
Interne resultaat 44.304 30.032 30.506 28.677 28.678 28.401
Programmalasten 89.395 93.549 102.312 82.316 55.694 41.764
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 74.422 78.921 89.962 69.531 43.078 29.538
Kapitaallasten 12.714 11.805 9.486 10.262 10.143 9.753
Overige programmalasten 1.403 2.329 2.342 2.342 2.342 2.342
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 857 494 522 181 131 131
Saldo voor vpb en reserveringen 3.330 23.207 10.283 -1.869 17.749 31.653
Saldo voor reserveringen 3.330 23.207 10.283 -1.869 17.749 31.653
Reserves11.50515.81627.08936.24116.4077.054

Onttrekking reserves 11.505 16.613 27.488 36.241 16.745 7.464
Toevoeging reserves 0 797 399 0 338 410
Vrijval Reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo 14.836 39.023 37.372 34.372 34.156 38.707

Financiële bijstellngen

Bijstellingen Begroting 2019
Begroting 2020 (inclusief 2e Herziening 2019)   31.962
Bijstellingen 10-maandsrapportage Categorie  
Verschuiving onderhoud P+R Slinge naar 2020 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 1.000
Hogere parkeerbaten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 5.300
Verschuiving werkzaamheden City Lounge naar 2020 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 400
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie Reserves 0
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 361
Begroting na wijzigingen   39.023

Toelichting financiële bijstellingen

Verschuiving onderhoud P+R Slinge naar 2020

De onderhoudswerkzaamheden aan P+R Slinge zijn gestart. Een deel van het in 2019 voorziene onderhoud zal plaatsvinden wanneer de eerste fase van de onderhoudswerkzaamheden is afgerond om de overlast voor bezoekers te beperken. Dit leidt in 2019 tot een onderbesteding van € 1 mln.

 

Hogere parkeerbaten
De parkeerbaten vallen hoger uit. Dit heeft een aantal oorzaken:

  • Sinds 1 juni 2019 is er een proef gehouden met het handhaven van betaald parkeren op afstand waardoor de controles sneller en efficiënter plaatsvinden. De opbrengsten fiscale naheffingen vallen hierdoor hoger uit.

  • In de wijk Middelland is de tijd waarop betaald parkeren geldt per 1 juli uitgebreid. Dit heeft geleid tot hogere baten en lasten (saldo positief) vanuit kortparkeren op straat, bezoekersregeling en fiscale naheffingen.

  • Hogere bezetting in de garages Schouwburgplein I en II en daarnaast toename van maatwerkcontracten in de parkeergarages.

 

Verschuiving werkzaamheden City Lounge naar 2020
Het aantal parkeerplaatsen op straat wordt in bepaalde straten beperkt om ruimte te maken voor City Lounge. Voor 2019 stonden er 2 locaties op de planning, de Parkkade en de Westblaak. De werkzaamheden voor de Parkkade starten dit jaar. Door werkzaamheden aan de Coolsingel wordt -om de verkeersoverlast te beperken- in 2020 gestart met de locatie Westblaak. Dit leidt voor 2019 tot € 400 lagere lasten.


Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie
Bij programma Verkeer en Vervoer worden de loonkosten opgehoogd. Dit is het gevolg van een dakpanconstructie in het kader van verjonging. De dekking vindt plaats vanuit de bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie.

 

Diverse bijstellingen

Diverse budgetten zijn geactualiseerd op basis van de verwachte uitgaven.