Wijkteams en Wmo-loketten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het informeren en adviseren over en het bieden van toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning

Integrale aanpak wijkteams

Doorontwikkeling wijkteams

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Het bieden van passende zorg en ondersteuning

De gemeente werkt aan een nieuw, integraal beleid voor zorg, welzijn en jeugdhulp. In juni 2019 is een startnotitie opgesteld, waarin de kaders worden geschetst voor het nieuwe beleid om Rotterdammers te voorzien van passende en integrale zorg en ondersteuning. In het beleidsplan, dat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 verschijnt, wordt invulling gegeven aan deze kaders.

 

Eenduidige dienstverlening

Ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening en het terugdringen van de administratieve lasten, is voor de professionals van VraagWijzer/wijkteam, Stedelijke Zorg en Jongerenloket in 2018 een eenduidig zorgproces uitgewerkt en gefaseerd ingericht. Er wordt niet meer gewerkt met 4 verschillende systemen, maar met één nieuw systeem: GIDSO.  Vanaf 1 maart 2019 worden er tijdens de fase van vraagverheldering bij alle zorgloketten dezelfde stappen doorlopen die tot een ondersteuningsplan leiden.

 

We doen het samen

Alle wijkteams maken gerichte afspraken met veel verschillende partners in het wijknetwerk over doorverwijzen, op- en afschalen en andere vormen van samenwerking in de wijk. Een voorbeeld van deze afspraken is dat huisartsen een verkort aanmeldformulier kunnen gebruiken om hun patiënt aan te melden bij het wijkteam voor ondersteuning. Vanuit het Huisartseninformatiesysteem (HIS) kunnen huisartsen hun melding eenvoudig en veilig naar het wijkteam sturen.

Er zijn de afgelopen periode bijeenkomsten georganiseerd met en voor wijkteams rondom (o)GGZ in de wijk, samenwerking met Werk & Inkomen, woningcorporaties, Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond en bankslapers.

De wijkteams hebben afspraken gemaakt met Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond om vanaf 1 juli 2019 gefaseerd een aantal werkzaamheden rondom zogenaamde ‘zorg met drang’ over te nemen. Zo kunnen wijkteams zorgen voor een veilige ontwikkeling van deze betrokken kinderen.

In het najaar van 2019 wordt een nieuwe communicatielijn ingezet gericht op het (zorg)netwerk van partners in de wijk om de samenwerkingsmogelijkheden nog eens toe te lichten.

 

Doorontwikkeling wijkteams

Er wordt langs 3 thema’s (samenwerken in de wijk, leren & ontwikkelen en organisatie & registratie) gewerkt aan de doorontwikkeling van de wijkteams. Op de 3 thema’s zijn concrete acties geformuleerd die in 2019 worden uitgevoerd. Deze gaan over het maken van samenwerkingsafspraken met belangrijke partners (o.a. huisartsen, centrum voor jeugd en gezin (CJG), Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond, scholen), maar ook over het verbeteren van de huisvesting van de wijkteams en gerichte scholing van de wijkteammedewerkers.

GIDSO is een belangrijk instrument om de administratieve lasten in de wijkteams terug te dringen. Daarnaast zijn er met zorgaanbieders schrapsessies georganiseerd om gezamenlijk te bekijken hoe het werk eenvoudiger en met minder administratieve belasting gedaan kan worden. In het najaar wordt gestart met jeugdhulpaanbieders.


In juli 2019 heeft de raad een brief ontvangen over de voortgang van de acties naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport (kenmerk: 19bb17987). In deze brief is de raad ook geïnformeerd over de aanpak van werkvoorraden bij de wijkteams.

Wat willen we bereiken

Het bieden van toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning

We doen het samen

Doorontwikkeling wijkteams

Wat gaan we daar voor doen

Het bieden van toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning

We doen het samen

Doorontwikkeling wijkteams

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Wijkteams en Wmo-lokettenRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves1.7132.4642.4412.3512.3512.351

Bijdragen rijk en medeoverheden 8 90 90 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1.705 2.374 2.351 2.351 2.351 2.351
Lasten exclusief reserves52.967102.996107.089106.007105.824104.622

Apparaatslasten 5.222 54.547 54.465 53.492 53.304 53.239
Inhuur 4.029 4.578 3.198 3.050 3.050 3.050
Overige apparaatslasten 26 1.007 1.178 1.216 1.216 1.307
Personeel 1.167 48.962 50.089 49.226 49.039 48.882
Interne resultaat 2.146 309 -25 -25 -25 -25
Interne resultaat 2.146 309 -25 -25 -25 -25
Programmalasten 45.599 48.141 52.649 52.540 52.544 51.408
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 45.396 48.291 51.822 51.728 51.747 50.626
Kapitaallasten 0 0 827 812 797 781
Overige programmalasten -1 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 204 -151 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -51.255 -100.532 -104.648 -103.656 -103.473 -102.271
Saldo voor reserveringen -51.255 -100.532 -104.648 -103.656 -103.473 -102.271
Reserves7031.5981.100000

Onttrekking reserves 703 1.598 1.100 0 0 0
Saldo -50.552 -98.935 -103.548 -103.656 -103.473 -102.271

Omschrijving taakveld

In dit taakveld verantwoordt het college de inzet van basishulp via wijkteams en de toegang tot de specialistische of langdurige ondersteuning.
Basishulp omvat kortdurende (3-12 maanden) begeleiding van Rotterdammers die problemen ondervinden bij:

  • opgroeien en opvoeden
  • financiën en schulden
  • werk en dagbesteding
  • wonen
  • ouder worden
  • leven met een beperking
  • geestelijke gezondheid
  • huiselijk geweld
  • verslavingen

Wanneer er specialistische hulp of langdurige ondersteuning nodig is om de problemen op te lossen, regelt de gemeente toegang tot hulp en ondersteuning door een gespecialiseerde zorgaanbieder.

Voor de prestatie-indicatoren voor dit taakveld wordt verwezen naar de Raadsmonitor welzijn, zorg en jeugdhulp, die in ontwikkeling is. Deze indicatoren hebben betrekking op servicenormen (doorlooptijden) en cliënttevredenheid van de Wmo-loketten en wijkteams.