Arbeidsparticipatie - Werk

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Zoveel mogelijk Rotterdammers werken (geheel of gedeeltelijk) en verdienen zo hun eigen inkomen

Arbeidsontwikkeling: gericht op het versterken van de arbeidsmarktpositie werkzoekenden

Het via (regionale) samenwerking en werkgeversdienstverlening versterken van de arbeidsmarkt

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De arbeidsmarkt is dynamisch en verandert snel. De technologische veranderingen, de energietransitie, de opkomst van de circulaire- en deeleconomie dragen daaraan bij. De economische groei van de laatste jaren zorgt voor een toename van de werkgelegenheid en daling van de werkloosheid. Desondanks zijn er in Rotterdam veel werkzoekenden in de bijstand.

Het is de ambitie om het aantal Rotterdammers met een bijstandsuitkering deze collegeperiode te laten dalen tot 30.000. Hoewel de vraag op de arbeidsmarkt groot is, hebben factoren als leeftijd, werkloosheidsduur en opleidingsniveau een negatieve invloed op het gemak waarmee werkzoekenden werk vinden. Er is sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt. Met het nieuwe Beleidskader en de Leerwerkakkoorden voorzien we in deze nodige maatregelen om vanuit deze situatie resultaten te blijven boeken.

 

Beleidskader Participatiewet
Op 11 juni 2019 is het Meerjarig Beleidskader Participatiewet ‘Mensenwerk’ vastgesteld. Dit beleidskader beschrijft het gemeentelijke beleid voor de uitvoering van de Participatiewet voor de periode 2019-2022. Het college legt in de uitvoering van de Participatiewet de focus op de volgende drie punten:

  • passende en excellente dienstverlening voor werkzoekenden, die vorm krijgt in meer maatwerk en een betere bejegening
  • duurzame uitstroom naar werk vanuit de bijstand
  • het vergroten van de inkomenszekerheid voor werkzoekenden

 

Rotterdams Leerwerkakkoorden
Met de ondertekening van het Rotterdams Leerwerkakkoord (LWA) op 5 februari 2019, werd een brede coalitie van partners uit bedrijfsleven en onderwijs het commitment aangegaan om intensief samen te werken aan de nodige ingrepen om de regionale arbeidsmarkt toekomstbestendiger en inclusiever te maken. Het LWA is één van de ambities uit het coalitieakkoord en heeft tot doel om meer Rotterdammers duurzaam aan het werk te krijgen en te houden.  

De ambitie is om op grond van dit LWA per sector deelakkoorden aan te gaan met daarin concrete afspraken over acties en doelstellingen gericht op de 3 pijlers: van school naar werk, van werk naar werk en (weer) aan het werk. In de afgelopen periode zijn drie van deze deelakkoorden afgesloten. In het kader van de energietransitie, de haven en het MKB. Daarnaast zijn er deelakkoorden in voorbereiding gericht op; de bouw, facilitaire dienstverlening, transport en logistiek, horeca en toerisme en de zorg.

 

Ontwikkeling aantal bijstandsuitkeringen
De ambitie van dit college is een daling van het aantal uitkeringen naar 30.000 eind 2021. In de Voorjaarsnota hebben we de tussentijdse mijlpaal voor eind 2019 aangescherpt naar 33.700 uitkeringen. Er is in de eerste acht maanden van het jaar een daling van 35.292 naar 34.620 uitkeringen gerealiseerd (- 672), zodat de opgave voor de rest van het jaar een verdere daling met tenminste 920 uitkeringen is. De bestandsdaling is in het tweede tertaal (- 412) sneller verlopen dan in het eerste tertaal (- 260), en we zetten alles op alles om de resterende opgave voor 2019 te behalen.

Een andere ambitie van dit college is om specifiek voor Rotterdam-Zuid een trendbreuk tot stand te brengen in het aantal uitkeringen. Van disproportioneel (40,3% van de totale bijstandspopulatie) naar evenredig ten opzichte van de rest van Rotterdam in 2031 (31%) met als tussenwaarde 37,4% eind 2021. Dit komt overeen met een daling tot 11.220 uitkeringen eind 2021. In de eerste acht maanden van 2019 hield de daling van het aantal uitkeringen in Rotterdam-Zuid gelijke tred met de rest van Rotterdam: van 14.214 naar 13.933. Aan de benodigde versnelling wordt hard gewerkt binnen het programma Samen voor Zuid.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

1.1 Minder Rotterdammers in de bijstand (zoveel mogelijk uitstroom naar betaald werk)

1.2 Deeltijd werken als opstap naar volledige uitstroom uit de bijstand

1.3 Minder werkloosheid op Zuid

2.1 Wegnemen van belemmeringen

2.2 Speciale inzet kwetsbare doelgroepen

2.3 Arbeidsontwikkeling gericht op de vraag vanuit de markt

3.1 Goede regionale samenwerking (onderwijs, overheid en werkgevers) ondersteunend aan een beter functionerende arbeidsmarkt

3.2 Verhogen participatiegraad van mensen uit het doelgroepregister

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

1.1 a Preventie van instroom vóór en tijdens aanvraagfase

1.1 b Matchen, begeleiden naar werk

1.2 Begeleiden naar deeltijdwerk

1.3 Aanpak werk op Zuid

2.1 a De werkzoekende centraal

2.1 b Meer maatwerk

2.1 c Inzetten op taaleis

2.2 Aanpak jongeren

3.1 a Transparantie binnen de arbeidsmarkt verhogen

3.1 b SROI verplichtingen opbouwen en invullen (aansluiten bij gebiedsontwikkelingen, stedelijke investeringen, transities)

3.1 c Investeren in de (digitale) dienstverlening aan werkgevers (acquisitie, dealmaking)

Effect indicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget: Minder Rotterdammers in de bijstand: in deze collegeperiode daalt het aantal bijstandsuitkeringen in Rotterdam naar 30.000 Streefwaarde 36.000 33.700 32.000 30.000    
Realisatie 35.292  34.620        
1.2 NPRZ (aandeel) in de bijstand (%) Streefwaarde 38,9% 38,4% 37,9% 37,4%    
Realisatie 40,28%  40,25%        
2.2 Jongeren in de bijstand (incl. statushouders) Streefwaarde 2.250 2.200 2.200 2.080    
Realisatie 2.235  2.147        
De genoemde realisatie cijfers over 2019 zijn cijfers t/m tweede tertaal 2019, tenzij anders aangegeven.
Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
1.1 Instroom in de bijstand (aantal) Streefwaarde 7.800 7.600 7.050 6.550    
Realisatie 7.186 4.758        
1.2 Uitstroom naar werk (aantal) Streefwaarde 4.500 4.500 4.500 4.500    
Realisatie 4.506 2.628        
1.3 Parttime werk (€ mln) Streefwaarde 13,5 14,5 14,5 14,5    
Realisatie 12,2 9,2        
1.4 Uitstroom Jongeren (aantal) Streefwaarde 1.150 1.150 1.150 1.150    
Realisate 1.553 856        
1.5 Uitstroom naar werk in Rotterdam Zuid (NPRZ) Streefwaarde 2.100 2.200 2.200 2.200    
Realisatie 1.909 1.085      

 

De genoemde realisatie cijfers over 2019 zijn cijfers t/m tweede tertaal 2019, tenzij anders aangegeven.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Arbeidsparticipatie - WerkRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves8.6807.7582.050350350350

Bijdragen rijk en medeoverheden 7.291 7.408 1.700 0 0 0
Overige opbrengsten derden 500 350 350 350 350 350
Overige baten 888 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves57.34758.54851.08948.74648.43443.129

Apparaatslasten 43.075 44.113 41.177 39.155 39.153 32.549
Inhuur 18.876 21.428 17.810 15.732 16.042 8.792
Overige apparaatslasten 889 920 1.335 1.337 1.337 1.778
Personeel 23.310 21.764 22.032 22.086 21.773 21.979
Interne resultaat 2.551 1.477 974 974 974 974
Interne resultaat 2.551 1.477 974 974 974 974
Programmalasten 11.721 12.958 8.939 8.618 8.308 9.607
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 10.633 11.318 8.264 8.046 7.737 9.036
Overige programmalasten 6 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 18 194 93 -10 -12 -12
Sociale uitkeringen 593 612 582 582 582 582
Subsidies en inkomensoverdrachten 471 834 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -48.667 -50.790 -49.039 -48.396 -48.084 -42.779
Saldo voor reserveringen -48.667 -50.790 -49.039 -48.396 -48.084 -42.779
Reserves1.4641.556-2.700-1.3004.0000

Onttrekking reserves 1.464 1.556 4.000 4.000 4.000 0
Toevoeging reserves 0 0 6.700 5.300 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -47.203 -49.234 -51.739 -49.696 -44.084 -42.779

Omschrijving taakveld

Ondanks de resultaten van de afgelopen periode is Rotterdam nog steeds de stad met de hoogste bijstandsdichtheid van Nederland. De afgelopen jaren heeft ‘de kortste weg naar werk’ centraal gestaan. Hierdoor bestaat het bestand nu uit vaak relatief oudere en laagopgeleide werkzoekenden die al langere tijd een uitkering ontvangen. Om ook deze groep te activeren en aan het werk te krijgen is een andere aanpak nodig, waarbij meer wordt ingezet op het ontwikkelen van arbeidspotentie. Het uiteindelijke doel is dat zoveel mogelijk Rotterdammers mee kunnen doen in en bijdragen aan de stad.
 
Tot het taakveld Arbeidsparticipatie behoren de volgende op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen:

  • re-integratie-instrumenten, waaronder WerkLoont, proefplaatsing, participatieplaatsen, vrijwilligerswerk/ sociale activering, detacheringsbanen, scholing, duale trajecten
  • stimuleringsmaatregelen, waaronder Inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating onkostenvergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen
  • voorzieningen, waaronder Jobcoach, begeleiding werkvoorzieningen zoals: werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, brailleregels, aangepaste rolstoel etc.
  • loonwaardebepaling en loonkostensubsidie
  • onderhouden van contacten met werkgevers en brancheorganisaties