Economische promotie - Opbrengsten logiesbelasting

Dit taakveld bevat de logiesbelasting en de daarbij behorende uitvoeringskosten voor onder andere de heffing, inning en het afhandelen van bezwaar en beroep.

De maatregelen die wereldwijd genomen zijn in verband met Covid-19 hebben een grote impact op de hotelbranche. De bezettingsgraad is aanzienlijk afgenomen en dat betekent dat de opbrengsten voor logiesbelasting een stuk lager worden dan begroot.

Ontwikkelingen 2021-2024

Grote aanpassingen in de gemeentelijke belastingen staan niet op stapel. Uiteraard voeren we aanpassingen in de landelijke wetgeving tijdig door. Rotterdam doet actief mee aan landelijke onderzoek naar de toename van bezwaren via no cure no pay -bureaus. We bereiden ons voor op de ontwikkeling naar één basisregistratie voor objectgegevens. Verder werken we continu aan het verbeteren van de dienstverlening door digitalisering en toegankelijke heldere communicatie, zowel online als fysiek.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Economische promotie - Opbrengsten LogiesbelastingRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves10.0644.08813.21614.24114.24114.241

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Belastingen 10.063 4.088 13.216 14.241 14.241 14.241
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves304320326326326326

Apparaatslasten 302 319 325 325 326 326
Inhuur 17 18 10 10 10 10
Overige apparaatslasten 9 9 11 11 11 11
Personeel 277 292 304 305 305 305
Intern resultaat 1 1 0 0 0 0
Intern resultaat 1 1 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 9.760 3.768 12.891 13.915 13.915 13.915
Saldo voor reserveringen 9.760 3.768 12.891 13.915 13.915 13.915
Saldo 9.760 3.768 12.891 13.915 13.915 13.915

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de logiesbelasting en de daarbij behorende uitvoeringskosten voor onder andere de heffing, inning en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.