Dit taakveld betreft de activiteiten van de gemeente voor de treasuryfunctie en het beheer van deelnemingen en van verbonden partijen. Op dit taakveld verantwoordt het college de rentelasten voor aangetrokken gelden, de ontvangsten uit doorbelaste omslagrente, de ontvangsten op verstrekte leningen en garanties, de ontvangen dividenden uit deelnemingen en de kosten voor juridisch advisering.

Beleidskader verbonden partijen en governance samenwerkingsrelaties

Begin 2020 heeft de raad het ‘Beleidskader verbonden partijen en governance samenwerkingsrelaties vastgesteld waarin de leidende principes van de raad over het aangaan, beheren en afstoten van verbonden partijen zijn vastgesteld. Ook biedt het beleidskader handvatten voor het vormgeven van de governance van diverse partijen waarmee de gemeente samenwerkt, bijvoorbeeld vanwege een subsidie- of inkooprelatie.

 

Warmtebedrijf

Bij het opstellen van deze begroting kent het omvangrijke en complexe dossier Warmtebedrijf een grote onzekerheid. Het college legt momenteel de laatste hand aan een rapportage over een aantal mogelijke toekomstscenario's. Deze scenario's worden binnenkort aan de raad voorgelegd  voor besluitvorming. Pas na besluitvorming over de toekomstscenario's voor het Warmtebedrijf is een goede inschatting van de gevolgen voor de begroting van de gemeente te maken. Ook kunnen dan pas de risico's goed in beeld worden gebracht. Dit zal worden verwerkt in de eerste herziening begroting 2021 / voorjaarsnota 2021. Wel is er aanleiding om enige aanpassingen in het weerstandsvermogen aan te brengen. Deze wijzigingen worden in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing toegelicht.

 

Dividendopbrengsten
Uit recentelijke informatie van de vennootschappen waarin de Gemeente deelneemt blijkt dat de geraamde meerjaren dividend bijgesteld dienen te worden. Dit is deels als gevolg van de corona-effecten. In de paragraaf verbonden partijen is nadere informatie opgenomen over de ontwikkelingen, risico's en financiën van de verschillende deelnemingen.
 

Solvabiliteit

In maart van dit jaar is de verkoop van de Eneco-aandelen afgerond. De verkoopprijs voor de Rotterdamse aandelen bedroeg € 1,3 miljard. Dit bedrag is in zijn geheel als resultaat in de bestemmingsreserve Verkoopopbrengst Eneco gestald tot verdere besluitvorming plaatsvindt over de aanwending van deze middelen. Totdat dit zich vervolgens vertaalt in concrete uitgaven worden de liquide middelen gebruikt om de gemeentelijke schuldpositie te verminderen. Hierdoor verbeteren zowel de solvabiliteit als de netto schuldquote aanzienlijk. De geraamde solvabiliteit per ultimo 2020 stijgt naar 56,9% en de geraamde netto schuldquote daalt naar 19,5%. Bij aanwending van de Eneco-middelen zal de schuldpositie weer toenemen en dit heeft een tegenovergesteld effect op beide ratio’s. In de paragraaf Financiële kengetallen is nadere informatie opgenomen.

 

Renteontwikkelingen

Het renteomslagstelsel is geregeld in de gemeentelijke regelgeving. Dit stelsel houdt in dat de vermogenskosten aan de gemeentelijke producten worden doorberekend op basis van de boekwaarde van de onderliggende investeringen. De rente die hiervoor wordt gehanteerd, is de omslagrente. Deze rente wordt jaarlijks vastgesteld op basis van richtlijnen van de commissie BBV. Voor 2020 is deze omslagrente vastgesteld op 2,0%; voor 2021 wordt de omslagrente verlaagd naar 1,75%. De bespaarde rente wordt vanaf 2021 eveneens verlaagd van 2,0% naar 1,75%. De rente die intern wordt toegerekend aan de grondexploitaties wordt vanaf 2020 verlaagd van 1,4% naar 0,8%. De rente die wordt vergoed over de pensioenvoorziening Bestuurders wordt met ingang van 2020 verlaagd van 1,577% naar 0,29%.

Ontwikkelingen 2021-2024

Voor een toelichting op de ontwikkelingen voor de periode 2021-2024 op het gebied van beheer van deelnemingen wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden Partijen; voor die op het gebied van treasury naar de paragraaf Financiering; en voor de ontwikkelingen van de hiermee samenhangende financiële kerngetallen naar de Financiële kerngetallen.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten TreasuryRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves154.4801.411.55292.33792.36198.12498.623

Dividenden 144.495 115.914 87.004 87.575 93.915 94.958
Financieringsbaten 10.635 1.295.762 5.461 4.918 4.344 3.804
Overige opbrengsten derden 74 23 18 12 7 2
Overige baten -724 -147 -147 -145 -143 -140
Lasten exclusief reserves-12.515-26.513-28.547-28.127-26.582-26.484

Apparaatslasten 0 0 0 0 0 0
Personeel 0 0 0 0 0 0
Programmalasten -12.515 -26.513 -28.547 -28.127 -26.582 -26.484
Financieringslasten 37.371 22.824 20.478 25.503 28.345 28.257
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 4.652 3.384 2.770 2.747 2.723 2.699
Kapitaallasten -55.920 -52.880 -52.090 -56.672 -57.945 -57.735
Overige programmalasten 1.381 159 295 295 295 295
Saldo voor vpb en reserveringen 166.995 1.438.065 120.884 120.489 124.706 125.107
Saldo voor reserveringen 166.995 1.438.065 120.884 120.489 124.706 125.107
Reserves-52.465-42.412-40.490-37.337-36.630-37.488

Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 0
Toevoeging reserves 52.465 42.412 40.490 37.337 36.630 37.488
Saldo 114.530 1.395.653 80.394 83.152 88.076 87.619

Omschrijving taakveld

Dit taakveld betreft de activiteiten van de gemeente voor de treasuryfunctie, het beheer van deelnemingen en van verbonden partijen. Op dit taakveld verantwoordt het college de rentelasten voor aangetrokken gelden, de ontvangsten uit doorbelaste omslagrente, de ontvangsten op verstrekte leningen en garanties, de ontvangen dividenden uit deelnemingen en de kosten voor juridisch advisering.