Maatschappelijke ondersteuning

We streven naar een stad in balans

We geven ruimte aan zelfredzame Rotterdammers

Rotterdammers leveren naar vermogen een bijdrage aan de samenleving

We staan klaar voor hen die extra (financiële) ondersteuning nodig hebben

(Nieuwe) Rotterdammers doen mee naar vermogen

We streven er naar dat jongeren veiliger, gezonder en kansrijker opgroeien

TAAKVELD 1

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk

Iedereen doet mee naar vermogen: Rotterdammers leveren een tegenprestatie naar vermogen, die ze zelf mogen invullen in de vorm van mantelzorg, vrijwilligerswerk, taalcursus, beweegtraining of eerst werken aan persoonlijke problematiek

Jongerenloket: het begeleiden van jongeren naar werk en/of onderwijs

Jongerenloket: Rotterdamse jongeren (27-) gaan pas van school als zij een baan hebben

Jongerenloket: Wij helpen jonge statushouders (27-) aan werk of helpen hen om zich daarop voor te bereiden of begeleiden hen naar school

TAAKVELD 2

Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding

Daling van het aantal huishoudens dat langdurig in armoede leeft

Kinderen die in armoede leven, krijgen meer mogelijkheden om mee te doen met sport, cultuur, uitjes of andere activiteiten

TAAKVELD 3

Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening

Vergroten van de financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers

TAAKVELD 4

Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen

Het actief bestrijden van laaggeletterdheid door het aanbieden van kwalitatief goede en toegankelijke trajecten

TAAKVELD 5

Samenkracht en burgerparticipatie

Nieuw Rotterdams Welzijn: Rotterdammers zijn zelfredzaam en weten goed hun eigen talenten en die van hun sociale omgeving te benutten

Integratie en Samenleven: In Rotterdam vinden we het belangrijk dat alle mensen meedoen en dat we samen met alle Rotterdammers werken aan een ontspannen samenleving, met de Nederlandse waarden waaronder vrijheid en gelijkwaardigheid als fundament en beheersing en kennis van de Nederlandse taal als fundament

Statushouders: Een vernieuwde aanpak voor Rotterdamse statushouders, die zich richt op alle basiscomponenten om te komen tot succesvolle participatie in de samenleving: woning, scholing, zorg en toeleiding naar werk

Minderjarige Rotterdammers: kinderen en jongeren groeien kansrijker, veiliger en gezonder op

Omschrijving programma

Dit programma richt zich op veel verschillende vormen van maatschappelijke ondersteuning.

De gemeente streeft naar balans in de stad, waarin mensen samenleven, samenwerken en meedoen naar vermogen en waarin iedereen de Nederlandse taal voldoende spreekt en verstaat. Rotterdammers erkennen en respecteren de verschillen tussen mensen; gelijkwaardigheid en vrijheid zijn belangrijk waarden. Wij gaan voor méér kansengelijkheid, minder risico om in armoede terecht te komen en meer kansen voor Rotterdammers om uit armoede te komen.

Zelfredzame Rotterdammers krijgen de ruimte om hun talenten en de sociale omgeving te benutten. Daar waar extra (financiële) ondersteuning nodig is, staat de gemeente klaar. Een samenleving waarin men omziet naar elkaar. Daarom ondersteunt de gemeente dat inwoners informele zorg en ondersteuning, waaronder mantelzorg, verlenen. Specifieke aandacht is er voor jongeren en ouderen. We streven er naar dat jongeren veiliger, gezonder en kansrijker opgroeien. Voor ouderen wordt de integrale inzet vorm gegeven in het Masterplan ouderen.

We gaan uit van de kracht van Rotterdammers, ook als zij niet zelfredzaam zijn. Rotterdammers weten zich gezien. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, of op een andere manier maatschappelijk participeert als leren of werken niet kan. Rotterdammers leveren daarom een tegenprestatie naar vermogen. We zetten in op kansen voor kinderen en jongeren, door begeleiding naar werk en/of onderwijs en door financiële ondersteuning voor sport, cultuur en uitjes, als ouders daar zelf niet voldoende middelen voor hebben. Stevige inzet vindt ook plaats op het verminderen van het aantal huishoudens in armoede en op het vergroten van financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers.

 

We vinden het belangrijk dat Rotterdammers mee kunnen doen. We zetten daarom actief in op het bestrijden van laaggeletterdheid door het aanbieden van kwalitatief goede en toegankelijke trajecten. We werken aan een ontspannen samenleving, met Nederlandse waarden als basis.

Voor nieuwe Rotterdammers zetten we in op de basiscomponenten om te komen tot succesvolle participatie in de samenleving.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Maatschappelijke OndersteuningRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves21.71118.74219.63319.86317.65617.398

Bijdragen rijk en medeoverheden 14.198 10.785 11.195 11.424 9.210 8.952
Financieringsbaten 228 239 240 240 240 240
Overige opbrengsten derden 7.085 7.717 8.199 8.199 8.207 8.207
Overige baten 200 1 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves196.141212.914216.023209.387187.995186.310

Apparaatslasten 45.611 49.860 46.050 45.546 45.012 43.650
Inhuur 7.605 6.740 2.043 2.057 1.416 1.416
Overige apparaatslasten 1.112 967 1.277 1.273 1.769 1.769
Personeel 36.894 42.153 42.730 42.216 41.827 40.465
Intern resultaat 3.298 3.248 1.031 1.031 1.031 1.031
Intern resultaat 3.298 3.248 1.031 1.031 1.031 1.031
Programmalasten 147.232 159.805 168.941 162.809 141.952 141.629
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 59.477 66.110 74.533 71.389 61.650 61.392
Kapitaallasten 278 70 0 0 0 0
Overige programmalasten 369 113 86 86 86 86
Sociale uitkeringen 37.370 37.245 37.978 37.978 28.348 28.348
Subsidies en inkomensoverdrachten 49.738 56.267 56.343 53.356 51.867 51.802
Saldo voor vpb en reserveringen -174.430 -194.172 -196.389 -189.524 -170.338 -168.911
Saldo voor reserveringen -174.430 -194.172 -196.389 -189.524 -170.338 -168.911
Reserves4282.6460000

Onttrekking reserves 428 2.796 0 0 0 0
Toevoeging reserves 0 150 0 0 0 0
Saldo -174.002 -191.527 -196.389 -189.524 -170.338 -168.911

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Maatschappelijke OndersteuningBegroting
2020
Begroting 2020 (2e Herz.) -191.674
Bijstellingen 10-maands 2020 147
Rijksbijdrage weerbare samenleving Taakmutaties -65
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 212
Begroting na wijzigingen -191.527

Toelichting financiële bijstellingen

Rijksbijdrage weerbare samenleving

Er bestaan zorgen in de samenleving over gedragingen die op gespannen voet staan met de democratische rechtsorde. Het betreft gedragingen die weliswaar vaak binnen de grenzen van de wet vallen, maar die op termijn zouden kunnen leiden tot een ondermijning van onze democratische rechtsorde. Vanuit het Rijk is een bijdrage ontvangen om onderzoek te doen, hoe positieve ontwikkelingen en zelfkritische geluiden binnen de gemeenschap kunnen worden versterkt.

 

Technische wijzigingen

Dit betreft diverse kleine afwijkingen zowel binnen als buiten het programma.