Openbare orde en veiligheid

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt

TAAKVELD 1

Crisisbeheersing en brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Nadere informatie over deze gemeenschappelijke regelingen is te vinden op de site/pagina van ‘verbonden partijen'

TAAKVELD 2

Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht

Het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving, het vergroten van het veiligheidsgevoel op straat en het verhogen van de kwaliteit van de buitenruimte

TAAKVELD 3

Openbare orde en veiligheid - Veiligheid

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt

TAAKVELD 4

Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid

Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot

Omschrijving programma

Samen met partners, bewoners en ondernemers werkt het college aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterking waar het nodig is.

Voor de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Daarnaast neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer, samen met bedrijven uit het Rotterdamse havengebied die een brandweeraanwijzing hebben.
Tot dit programma behoren naast toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving door boa’s en wijkbeheerders ook de taken op het gebied van cameratoezicht en de meldkamer. Aanvullend hierop omvat het programma eveneens het houden van toezicht op en het bedienen van civieltechnische kunstwerken zoals bruggen, sluizen en Maastunnel.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren Realisatie 152 (2018) Bureau Halt
         
Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 4,2 (2018) CBS
Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 8,6 (2018) CBS
Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 3,2 (2018) CBS
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 7,9 (2018) CBS

Toelichting BBV-indicatoren

Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeente (BBV) zijn voor het taakveld Veiligheid de boven genoemde BBV-indicatoren opgenomen. Er zijn geen streefwaarden aan toegevoegd, aangezien aan het wijkprofiel Rotterdam al doelstellingen zijn verbonden. Het meest recente Wijkprofiel is beschikbaar op de gemeentelijke website. De BBV-indicatoren zijn te raadplegen op www.waarstaatjegemeente.nl.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheidRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves4.67518.82212.3437.4437.4307.430

Bijdragen rijk en medeoverheden 549 13.107 7.321 2.396 2.389 2.389
Overige opbrengsten derden 4.126 5.715 5.022 5.047 5.041 5.041
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves139.355160.610158.990151.297150.514147.187

Apparaatslasten 66.331 64.489 60.084 60.472 60.439 59.133
Inhuur 6.156 6.518 266 266 266 266
Overige apparaatslasten 2.091 1.476 1.017 1.004 1.047 1.047
Personeel 58.085 56.495 58.800 59.202 59.126 57.820
Intern resultaat 1.097 388 -170 -170 -309 -309
Intern resultaat 1.097 388 -170 -170 -309 -309
Programmalasten 71.926 95.733 99.077 90.995 90.384 88.363
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.080 23.901 25.043 20.830 20.226 18.211
Kapitaallasten 453 769 725 425 418 411
Overige programmalasten 146 674 138 138 138 138
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 63.248 70.389 73.171 69.603 69.603 69.603
Saldo voor vpb en reserveringen -134.679 -141.788 -146.647 -143.855 -143.084 -139.757
Saldo voor reserveringen -134.679 -141.788 -146.647 -143.855 -143.084 -139.757
Reserves451700000

Onttrekking reserves 451 70 0 0 0 0
Vrijval reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -134.228 -141.718 -146.647 -143.855 -143.084 -139.757

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Openbare orde en veiligheidBegroting
2020
Begroting 2020 (2e Herz.) -142.476
Bijstellingen 10-maands 2020 758
Aanpassen leges wegens corona Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Actualiseren bestuurlijke boetes Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier Reserves 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 758
Begroting na wijzigingen -141.718

Toelichting financiële bijstellingen

Aanpassen leges wegens corona

Als gevolg van corona worden er minder baten en lasten verwacht voor Evenementen en Horeca. In de begroting zijn daarom zowel de baten als de lasten met € 300 verlaagd.

 

Actualiseren bestuurlijke boetes

De heffing en invordering van bestuurlijke boetes vindt sinds kort door de gemeente zelf plaats. Dit heeft geleid tot een wijziging in de administratieve verwerking van oninbare bestuurlijke boetes. De oninbare bedragen worden niet meer gecorrigeerd op de opbrengsten, maar apart als kosten zichtbaar gemaakt. De baten en lasten zijn daarom met hetzelfde bedrag opgehoogd.

 

Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier

Er heeft een correctie plaatsgevonden op de begrote onttrekking van € 100 vanuit de bestemmingsreserve Van der Gaag. Dit langlopende dossier is lastig te begroten en in 2020 worden er uiteindelijk vrijwel geen kosten gemaakt. Er was voorzichtigheidshalve € 100 opgenomen voor proceskosten en het tegengaan van eventuele overlast op het Van der Gaag terrein. Dit blijkt in 2020 nagenoeg niet op te treden.

 

Technische wijzigingen

Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van €126 voor huisvesting RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) en er is € 207 personeelsbudget overgeheveld voor team Wonen. Beide zijn budget neutrale verschuivingen tussen taakvelden binnen het programma Openbare orde en veiligheid. Er zijn voor € 883 materiële budgetten verschoven naar personeel en inhuur, dit betreft met name de regionale samenwerkingsverbanden, waar Rotterdam kassier voor is, maar ook Veiligheid. Verder zijn er diverse kleine bijstellingen doorgevoerd voor € 58. Het extra budget van € 1,1 mln dat eerder dit jaar was toegekend voor het vuurwerkverbod, is deels (€ 700) overgeheveld naar de Gebieden.