Crisisbeheersing en brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).

Zie ten aanzien van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Gezamenlijke Brandweer de paragraaf verbonden partijen.

Ontwikkelingen 2021-2024

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteitenRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves-9013.9438.6353.9953.9953.995

Bijdragen rijk en medeoverheden -419 11.480 6.581 1.937 1.937 1.937
Overige opbrengsten derden 329 2.463 2.055 2.058 2.058 2.058
Lasten exclusief reserves55.58079.70876.48868.45068.45068.450

Apparaatslasten 4.088 5.674 1.744 1.744 1.744 1.744
Inhuur 2.205 4.051 94 94 94 94
Overige apparaatslasten 71 0 0 0 0 0
Personeel 1.813 1.623 1.650 1.650 1.650 1.650
Intern resultaat -211 128 0 0 0 0
Intern resultaat -211 128 0 0 0 0
Programmalasten 51.703 73.907 74.745 66.707 66.707 66.707
Inkopen en uitbestede werkzaamheden -3.221 10.838 9.604 4.965 4.965 4.965
Kapitaallasten 27 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 54.897 63.069 65.141 61.742 61.742 61.742
Saldo voor vpb en reserveringen -55.670 -65.765 -67.853 -64.455 -64.455 -64.455
Saldo voor reserveringen -55.670 -65.765 -67.853 -64.455 -64.455 -64.455
Reserves9000000

Onttrekking reserves 90 0 0 0 0 0
Saldo -55.580 -65.765 -67.853 -64.455 -64.455 -64.455

Omschrijving taakveld

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De Wet Veiligheidsregio’s bepaalt dat de colleges van burgemeester en wethouders verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg. Deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer zijn de gemeente Rotterdam en bedrijven uit het Rotterdamse havengebied met een brandweeraanwijzing. Deze bedrijven zijn verenigd binnen de Coöperatieve Industriële Brandweerzorg U.A. (CIBUA).

 

De gemeente Rotterdam neemt verder deel aan de volgende samenwerkingsverbanden voor de veiligheid in de regio:

  • het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR). In het Veiligheidshuis komen de justitie-, zorg en bestuurlijke keten samen. Onder één dak werkt de VHRR samen aan de persoonsgerichte aanpak van overlastgevende personen en verdachten van strafbare feiten
  • de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR) is een samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam
  • het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) ondersteunen de gemeente bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit
  • het Burgernet faciliteert onder andere de app die functioneert bij diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving en bij vermiste personen. De app vraagt burgers om uit te kijken en te helpen