Overhead - Clusterondersteuning

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De clusterondersteuning omvat alle leidinggevenden en hun directe ondersteuning bij de clusters. Op grond van BBV regels presenteren we deze kosten onder het programma Overhead. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van overhead.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Voor taakveld Clusterondersteuning zijn geen relevante ontwikkelingen of voortgang te melden.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overhead - ClusterondersteuningRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves000000

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves85.97988.89189.20689.01588.84788.815

Apparaatslasten 85.979 88.891 89.206 89.015 88.847 88.815
Inhuur 848 604 35 35 35 35
Overige apparaatslasten 3.536 2.524 2.783 2.716 2.920 2.920
Personeel 81.595 85.763 86.388 86.265 85.892 85.860
Intern resultaat 0 0 0 0 0 0
Intern resultaat 0 0 0 0 0 0
Programmalasten 0 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -85.979 -88.891 -89.206 -89.015 -88.847 -88.815
Saldo voor reserveringen -85.979 -88.891 -89.206 -89.015 -88.847 -88.815
Reserves000000

Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -85.979 -88.891 -89.206 -89.015 -88.847 -88.815

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)