Overhead - Concernondersteuning

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het bestuur en de primaire processen worden ondersteund met kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en duurzame interne dienstverlening op het gebied van bestuursondersteuning, financiën, inkoop, HRO, communicatie, juristen, ICT, onderzoek en business intelligence en concernhuisvesting. Gezamenlijk zetten zij zich in voor het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Voor een toelichting op de ontwikkelingen en voortgang wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overhead - ConcernondersteuningRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves5.0424.1472.5722.4992.4992.499

Bijdragen rijk en medeoverheden 759 972 584 584 584 584
Dividenden 675 978 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 3.598 2.197 1.988 1.915 1.915 1.915
Overige baten 9 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves344.907355.445369.664367.677357.756355.014

Apparaatslasten 224.543 238.229 233.994 233.721 227.548 226.348
Inhuur 30.548 30.023 25.999 25.943 25.023 24.423
Overige apparaatslasten 6.302 4.853 4.916 4.906 4.896 4.896
Personeel 187.694 203.353 203.078 202.872 197.629 197.029
Intern resultaat 17.963 15.177 16.505 17.004 16.354 15.257
Intern resultaat 17.963 15.177 16.505 17.004 16.354 15.257
Programmalasten 102.401 102.038 119.166 116.953 113.854 113.409
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 81.336 80.020 94.186 83.792 83.423 85.074
Kapitaallasten 18.937 19.346 21.798 29.979 27.249 25.153
Overige programmalasten 11 550 581 581 581 581
Sociale uitkeringen 2 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.114 2.122 2.601 2.601 2.601 2.601
Saldo voor vpb en reserveringen -339.865 -351.298 -367.092 -365.178 -355.257 -352.515
Saldo voor reserveringen -339.865 -351.298 -367.092 -365.178 -355.257 -352.515
Reserves3.651-2.0880000

Onttrekking reserves 3.539 3.060 0 0 0 0
Toevoeging reserves 0 5.480 0 0 0 0
Vrijval reserves 112 332 0 0 0 0
Saldo -336.214 -353.386 -367.092 -365.178 -355.257 -352.515

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskader

Beleidsmonitor

Wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.