Verkeer en vervoer

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur: we faciliteren de groei en verdichting van de stad primair met slimme duurzame en integrale aanpassingen aan het infrastructurele netwerk. Dit betekent nieuwe oeververbindingen, veilige en oversteekbare stadsboulevards, ruime fietspaden, aantrekkelijke OV-knooppunten, toekomstbestendige energie-infrastructuur voor elektrisch rijden en meer stallingsruimte voor de fiets.

TAAKVELD 1

Openbaar vervoer

Een goede integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten bij voorkeur in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer

Een betere verbinding tussen de OV-netwerken noord- en zuid-Rotterdam en een betere ontsluiting van de rivieroevers

Een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken door ouderen en minder-validen

TAAKVELD 2

Parkeerbelasting

Het reguleren van het parkeergedrag van Rotterdammers en haar bezoekers, door middel van een belasting voor het parkeren op daarvoor aangewezen plaatsen, draagt bij aan het beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en verduurzaming, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages

TAAKVELD 3

Parkeren

Vanuit de focus op meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder parkeren op straat, willen wij automobilisten stimuleren te kiezen voor Park+Ride-voorzieningen of een openbare parkeergarage aan de rand van het centrum. Tegelijkertijd willen wij ruimte bieden voor het comfortabel en veilig plaatsen van fietsen in fietsenstallingen en maatwerk in fietsparkeren voor bewoners in de wijken waar dat nodig is

TAAKVELD 4

Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid

Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot.

TAAKVELD 5

Verkeer en vervoer - Ontwikkeling

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur. We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen

Omschrijving programma

Fijn wonen en leven in Rotterdam begint bij een fijne woning in een prettige, groene buurt voorzien van alle essentiële voorzieningen en infrastructuren (water, riool, energie, groen, fietspaden etc). Nieuwe of huidige bewoners moeten in onze stad een woning van hun wensen en mogelijkheden kunnen vinden en zich prettig en gezond door de stad kunnen bewegen.

Dat wonen en leven gebeurt in een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een excellente vervoersinfrastructuur met schone vervoersmiddelen en een met een betere luchtkwaliteit. De klimaatopgaven uit het Akkoord van Parijs vragen om een forse energie- én economische transitie van stad en haven. Willen wij en onze kinderen prettig blijven wonen en leven dan vraagt dit flinke keuzes, maatregelen en investeringen.

De gemeente zorgt voor een samenhangend beleid en uitvoering daarvan op bereikbaarheid, de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid. Dat realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht op een overgang naar duurzame en emissieloze mobiliteit in 2050. Het perspectief daarbij is zowel gemeentelijk als regionaal.

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen. We willen de mobiliteitsgroei opvangen met modaliteiten en vervoerssystemen die schoner en stiller zijn, minder ruimte claimen en voor iedereen toegankelijk zijn. Dit betekent het bevorderen van: wandelen, fietsen, openbaar vervoer en elektrificatie van motorvoertuigen en schone logistiek in de stad.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Verkeer en VervoerRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves165.436161.405159.886141.602140.662140.700

Bijdragen rijk en medeoverheden 45.933 30.754 19.275 1.069 135 135
Overige opbrengsten derden 120.351 130.650 140.610 140.533 140.527 140.565
Overige baten -848 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves133.546142.307172.020122.859105.504101.283

Apparaatslasten 19.990 27.737 29.718 29.129 29.462 29.462
Inhuur 1.015 2.234 2.417 3.208 3.513 3.513
Overige apparaatslasten 718 681 610 601 611 611
Personeel 18.256 24.822 26.691 25.320 25.338 25.338
Intern resultaat 31.377 31.889 25.316 25.581 26.102 23.977
Intern resultaat 31.377 31.889 25.316 25.581 26.102 23.977
Programmalasten 82.179 82.681 116.986 68.149 49.940 47.844
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 66.593 69.146 103.694 53.439 35.307 32.421
Kapitaallasten 11.798 8.971 10.751 12.220 12.144 12.933
Overige programmalasten 3.333 4.042 2.357 2.357 2.357 2.357
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 454 522 183 132 132 132
Saldo voor vpb en reserveringen 31.891 19.098 -12.134 18.743 35.158 39.417
Saldo voor reserveringen 31.891 19.098 -12.134 18.743 35.158 39.417
Reserves11.22920.15451.34519.6467.0502.449

Onttrekking reserves 12.026 20.553 51.345 19.984 7.460 2.859
Toevoeging reserves 797 399 0 338 410 410
Saldo 43.119 39.252 39.211 38.389 42.208 41.867

Financiële bijstellngen

Bijstellingen Verkeer en VervoerBegroting
2020
Begroting 2020 (2e Herz.) 39.097
Bijstellingen 10-maands 2020 155
Bestemmingsreserve Energietransitie Reserves 0
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Reserves 0
Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid Reserves 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 155
Begroting na wijzigingen 39.252

Toelichting financiële bijstellingen

Bestemmingsreserve Energietransitie

Het beschikbare budget 2020 voor project Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek zal naar verwachting voor een deel in 2021 aangewend worden. Het budget 2020 wordt met € 430 afgeraamd. Dit bedrag zal in de 1e herziening 2021 weer opgevoerd worden. Dekking vanuit de bestemmingsreserve wordt als gevolg daarvan ook gewijzigd.

 

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

Voor de intensivering van de aanpak parkeerproblematiek en vergroening Noord is het lastenbudget en de financiering uit de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling met € 200 verlaagd. Door de herfasering van het project zullen deze kosten in het jaar 2021 gerealiseerd worden.

 

Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid

Bij de afronding van de bereikbaarheidsmaatregelen i.h.k.v. de renovatie van de Maastunnel is er strak gestuurd op de uitgaven en waren er geen grote onvoorziene tegenvallers. Dit heeft geleid tot een verlaging van het budget op de bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid met € 1,5 mln.

 

Technische wijzigingen

In dit programma zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Dit betreft vooral verschuivingen om de begroting van Parkeren in lijn te brengen met de verwachte uitgaven. Dit heeft vooral geleid tot verschuivingen tussen het taakveld Parkeerbelasting en taakveld Parkeren welke onderdeel zijn van de gemeentelijke parkeerexploitatie (€ 0), budgetoverheveling naar het programma Overhead voor de kosten van het parkeerproces ondersteunend personeel (€ 186) en een eenmalige overheveling van het programma Overhead ter dekking van de loonkosten (­- € 31).