De gemeente Rotterdam presenteert op deze website de 10-maandsrapportage 2021.

Bij de Begroting 2022 en Tweede herziening 2021 zijn de baten en lasten per programma voor de periode 2021 – 2025 vastgesteld. De 10-maandsrapportage (10M) bevat enkel een actualisatie van het lopende boekjaar. Begrotingswijzigingen die een meerjarig effect hebben, zijn dan ook uitsluitend verwerkt voor de jaarschijf 2021. De meerjarige verwerking volgt zo nodig volgend jaar bij de eerstvolgende gelegenheid maar uiterlijk bij Begroting 2023.

 

Via deze link kunt u de samenvatting van de 10-maandsbrief in pdf downloaden. In de leeswijzer wordt de opbouw van de website toegelicht.