Meer film-, tv- en mediaproducties afkomstig van Rotterdamse makers en die Rotterdam, het verhaal van de stad tonen.

Het ontwikkelen van een toekomstbestendige mediasector die zich graag in Rotterdam vestigt, zich voor lange tijd aan de stad committeert en hier ook graag investeert.

Zorgen voor optimale toegankelijkheid van kennis, informatie, taal en cultuur door middel van ICT en een breed scala aan media, zoals boeken, video en audio.

Rotterdam heeft zich in 2020 en 2021 ingezet voor een optimaal film- en mediaklimaat. Binnen de geldende coronamaatregelen zijn (film)opnames zoveel als mogelijk doorgegaan. Dat gold ook voor bijna alle filmfestivals, waaronder de jubileumeditie van het IFFR. Voor het ondersteunen van de mediasector is een specifieke corona-subsidieronde van de Mediaregeling uitgevoerd.

Het Eurovisie Songfestival heeft veel media-aandacht voor de stad opgeleverd. Een miljoenenpubliek kon genieten van Rotterdam, de optredens en de vele (media)producties.

Het Rotterdam Film & Media Office werkt nauw samen met partners uit de stad, de film- en mediasector en nationale partners zoals het Nederlands Filmfonds, de nationale Film Commissioner en de Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie om het film- en mediaklimaat te versterken.

Via de webpagina van het Film- & Media Office is de sector geïnformeerd over de geldende coronamaatregelen en ondersteuningsmogelijkheden van bijvoorbeeld het Rijk. Rotterdam heeft naast de noodsteun voor de cultuursector en de generieke steunregelingen, geen specifieke ondersteuningsmogelijkheden voor de film- en mediasector.

Bibliotheek Rotterdam is sinds het late voorjaar van 2021 weer geopend voor publiek. Dat is niet alleen positief voor de informatiefunctie van de bibliotheek maar ook voor de sociale functie ervan. Bezoekers kunnen, met de 1,5-metermaatregel indachtig, weer leren en werken en elkaar ontmoeten in de bibliotheek.

In 2021 wordt gestart met de selectie van een architect die het voorlopig ontwerp opstelt voor de vernieuwing van de Centrale Bibliotheek, inclusief fietsparkeervoorziening en buitenruimte. Naar verwachting zal Rotterdam bij uitvoering van het ontwerp in 2028 beschikken over een nieuwe centrale bibliotheek die klaar is voor de toekomst, een visitekaartje is voor de stad, een huiskamer voor alle Rotterdammers en een voorbeeld voor de bibliotheekwereld.

Ontwikkelingen 2022-2025

Rotterdamse Cultuurvisie
In de Rotterdamse Cultuurvisie; Cultuur ondersteunt de veranderingen in de stad geeft de gemeente de uitgangspunten aan voor het cultuurbeleid op langere termijn. Centraal in het beleid staan inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit. Rotterdam maakt zich sterk voor een culturele sector waarin voor iedere Rotterdammer zonder onderscheid een plek is, als bezoeker, als personeel of als maker. Nieuw aanbod en nieuwe genres krijgen de ruimte. Intensieve samenwerking en wederzijdse verbondenheid zijn kernbegrippen.

De centrale thema’s voor het cultuurbeleid voor de langere termijn zijn leidend in alle beleidsnota’s, -kaders en -regelingen op het gebied van cultuur in de komende jaren, zoals het beleidskader voor de Bibliotheek, het architectuurbeleid, de popvisie, het Cultuurplan en de regelingen voor projectsubsidies. 

Cultuurplan 2021-2024

In het Cultuurplan ligt vast welke culturele organisaties in de jaren 2021-2024 kunnen rekenen op een jaarlijkse subsidie van de gemeente. Naast de artistieke betekenis van de aanvragers is hun bijdrage aan de drie beleidsspeerpunten inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit een belangrijk criterium bij de beoordeling van hun plannen voor de periode 2021-2024.

Daarnaast kent de cultuursector met ingang van 2021

-een Impulsregeling voor organisaties met een tweejarig subsidie,

-een groep Intermediaire instellingen die ondersteunend zijn aan de cultuursector maar zelf geen artistiek-inhoudelijke taak hebben en

-een Rotterdamse Culturele Basis van acht grote culturele instellingen waarvan een grotere verantwoordelijkheid verwacht wordt voor de cultuursector zelf, voor de stedelijke vraagstukken en voor de drie beleidsthema’s inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit. Ook deze organisaties ontvangen een meerjarig subsidie.

Herstel en transitie na de coronacrisis

De coronacrisis heeft laten zien dat de Rotterdamse cultuursector ondanks de harde klappen die zij kreeg, een enorme energie en veerkracht heeft om de Rotterdammers ondanks alle beperkingen toch te blijven voorzien van cultureel aanbod. Sinds het begin van de coronacrisis is volop geëxperimenteerd met digitaal en ander aanbod.  De culturele instellingen hebben onder moeilijke omstandigheden aanbod verzorgd waar Rotterdammers troost in vonden, bij konden verpozen en verbinding in konden vinden. Zij zijn ondanks alle beperkingen Rotterdam blijven voorzien van cultureel aanbod; en daarbij is volop geëxperimenteerd met digitaal en ander aanbod. 

Dat heeft ook de Denktank New Deal Cultuur Rotterdam geconstateerd. Begin mei 2021 bracht de Denktank aanbevelingen aan het gemeentebestuur en de cultuursector uit. Voorop stond voor de Denktank dat de sector noodsteun dient te krijgen, zolang dat nodig is. Daarnaast zou de gemeente de sector moeten helpen om na het einde van de coronapandemie zo snel mogelijk te herstarten en een transitie mogelijk te maken naar meer weerbaarheid, wendbaarheid en veerkracht dan voor corona.

De Denktank is een initiatief uit de cultuursector zelf. De gemeente heeft dit initiatief omarmd en ondersteund. Mariëtte Hamer, onder andere voorzitter van de SER, was bereid het voorzitterschap op zich te nemen. Voor de uitvoering van de aanbevelingen heeft de gemeente € 7,6 miljoen gereserveerd op de Cultuurbegroting.

Film, Media en Bibliotheek

Rotterdam blijft inzetten op het versterken van het Rotterdamse film- en mediaklimaat. De basis is de Film- en Mediavisie (2019). Het Rotterdam Film Media Office (RFMO) is het centrale aanspreekpunt voor makers en voor lokale, nationale en internationale organisaties.

Voor makers ligt de focus op het faciliteren van het toenemende aantal draaidagen en het informeren over (ondersteunings)mogelijkheden. Voor Rotterdamse film- en media-instellingen ligt de focus op innovatie, interconnectiviteit en inclusiviteit.

In 2023 gaat een nieuwe concessieperiode voor de lokale omroep in.

Het voornemen de Centrale Bibliotheek ingrijpend te vernieuwen is in 2021 verder uitgewerkt. Een architect wordt geselecteerd die het voorlopig ontwerp opstelt. In 2028 opent de nieuwe centrale bibliotheek naar verwachting haar deuren.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Met de Film- en Mediavisie wil de gemeente een kwalitatieve toename van film- en mediaproducties realiseren die Rotterdam en de verhalen van de stad en haar bewoners tonen. Rotterdam wil een toekomstbestendige mediasector realiseren die de bewoners informeert en inspireert, en die ertoe bijdraagt dat Rotterdammers mediacompetent zijn.
In een breder perspectief wil het college bereiken dat alle Rotterdammers met zo min mogelijk belemmeringen toegang hebben tot informatie, kennis, taal en cultuur via diverse media.

Voor Bibliotheek Rotterdam is het beleid een goede spreiding van voorzieningen over de stad te hebben. Bibliotheek Rotterdam blijft zich hiervoor, binnen de beschikbare middelen, inzetten. Het besluit tot ingrijpende verbouwing van de Centrale bibliotheek wordt in 2022 geconcretiseerd. Na bijna veertig jaar te zijn gebruikt als één van de drukst bezochte culturele voorzieningen, is het gebouw toe aan vernieuwing, zodat het weer volledig kan voldoen aan de functies van een moderne bibliotheek. Bibliotheek Rotterdam speelt een belangrijke rol bij het vergroten van de kansengelijkheid voor Rotterdamse kinderen en jongeren, binnen en buiten het onderwijs, o.a. door bij te dragen aan het verminderen van laaggeletterdheid. Ook richt Bibliotheek Rotterdam zich op het behouden en vergroten van de (digitale) zelfredzaamheid van ouderen.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten MediaRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves100000

Bijdragen rijk en medeoverheden 1 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves21.47821.38421.83521.83921.86421.864

Apparaatslasten 492 519 522 514 514 514
Inhuur 18 27 21 21 21 21
Overige apparaatslasten 6 16 17 12 12 12
Personeel 468 476 484 482 482 482
Intern resultaat 234 -25 -26 -26 -26 -26
Intern resultaat 234 -25 -26 -26 -26 -26
Programmalasten 20.752 20.890 21.339 21.350 21.375 21.375
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 107 -5 -24 -13 12 12
Subsidies en inkomensoverdrachten 20.646 20.895 21.363 21.363 21.363 21.363
Saldo voor vpb en reserveringen -21.477 -21.384 -21.835 -21.839 -21.864 -21.864
Saldo voor reserveringen -21.477 -21.384 -21.835 -21.839 -21.864 -21.864
Reserves-143400000

Onttrekking reserves 286 0 0 0 0 0
Toevoeging reserves 300 0 0 0 0 0
Vrijval reserves 0 340 0 0 0 0
Saldo -21.491 -21.044 -21.835 -21.839 -21.864 -21.864

Omschrijving taakveld

Het gemeentebestuur werkt aan een stad met een sterk cultureel klimaat. Cultuur is van groot belang voor de economische positie van Rotterdam in binnen- en buitenland, maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners,bezoekers en bedrijven en draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Het gemeentebestuur wil, omwille van een sterk cultureel klimaat, optimale omstandigheden creëren voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur verstaan we meer dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen, de creatieve industrie en het beleidsveld Toerisme behoren tot het culturele domein.

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, (gemeentelijk) collectiebeleid, architectuurbeleid, toeristisch beleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan.


Tot het taakveld Media behoren:

  • de Bibliotheek Rotterdam
  • de lokale omroep en mediaregeling
  • film-, tv- en mediaproducties, inclusief bijbehorende (culturele) infrastructuur
  • de lokale pers en informatievoorziening, voor zover behorend tot de gemeentelijke bevoegdheid