Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenlevingRealisatie
2021
Begroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves19.93644.31016.09916.09916.09916.099

Bijdragen rijk en medeoverheden 13.128 36.326 7.280 7.280 7.280 7.280
Financieringsbaten 342 402 240 240 240 240
Overige opbrengsten derden 6.465 7.583 8.580 8.580 8.580 8.580
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves123.150229.957111.150110.087109.408109.335

Apparaatslasten 26.469 29.193 28.603 28.619 28.519 28.438
Inhuur 866 2.310 763 763 763 763
Overige apparaatslasten 429 766 646 659 661 660
Personeel 25.173 26.116 27.194 27.197 27.095 27.015
Intern resultaat 4.173 1.331 1.022 1.022 1.022 1.022
Intern resultaat 4.173 1.331 1.022 1.022 1.022 1.022
Programmalasten 92.508 199.434 81.525 80.445 79.867 79.874
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 22.060 44.048 23.228 22.272 21.693 21.701
Kapitaallasten 82 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 4.110 1.217 91 91 91 91
Sociale uitkeringen 45.374 134.183 37.928 37.928 37.928 37.928
Subsidies en inkomensoverdrachten 20.882 19.985 20.278 20.154 20.154 20.154
Saldo voor vpb en reserveringen -103.214 -185.647 -95.051 -93.988 -93.309 -93.236
Saldo voor reserveringen -103.214 -185.647 -95.051 -93.988 -93.309 -93.236
Reserves3.386-16.615208000

Onttrekking reserves 3.386 3.385 208 0 0 0
Toevoeging reserves 0 20.000 0 0 0 0
Saldo -99.829 -202.263 -94.843 -93.988 -93.309 -93.236

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenlevingBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 -196.228 -94.843 -93.988 -93.309 -93.236
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022 -6.035 0 0 0 0
Energietoeslag Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Integratie Noodopvang Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Armoedebeleid / Gemeentelijk schuldenbeleid Reserves -3.400 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Armoedefonds Reserves 0 0 0 0 0
Asiel (inburgering) Taakmutaties -795 0 0 0 0
Maatschappelijke begeleiding statushouders Taakmutaties -1.609 0 0 0 0
Sociale acceptatie van LHBT-emancipatiebureau Taakmutaties -10 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -220 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen -202.263 -94.843 -93.988 -93.309 -93.236

Toelichting financiële bijstellingen

Energietoeslag
Vanuit de stichting Verre Bergen (SDVB) is voor het verstrekken van de energietoeslag van € 800 aan de Rotterdammers met een wettelijk sociaal minimum tussen de 120% en 140% € 15 mln beschikbaar gesteld. Op basis van de werkelijk verstrekte aantallen wordt dit gedeclareerd bij SDVB. Door de gegenereerde bekendheid van de energietoeslag is de verwachting dat er 10.000 toeslagen aangevraagd worden, 2.000 meer dan in eerdere begrotingen is verwerkt, en wordt er in totaal € 8 mln gedeclareerd bij SDVB. Hiermee wordt de gift geëffectueerd. In de eerdere begrotingen is rekening gehouden met € 6 mln, vandaar de correctie van € 2 mln.

 

Integratie Noodopvang
De gemaakte kosten voor de integratie noodopvang worden gedekt door Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Met deze bijstelling worden de baten en lasten voor in 2022 met € 4 mln aangepast op basis van de verwachte uitgaven.

 

Bestemmingsreserve Armoedebeleid / Gemeentelijk schuldenbeleid
De onttrekking van de bestemmingsreserve Armoedebeleid heeft als doel de lasten van het actieplan Geldzorgen in 2023 te dekken.

 

Bestemmingsreserve Armoedefonds
De onttrekking van de bestemmingsreserve Armoedebeleid heeft als doel de gezinsaanpak en kinderen in armoede te ondersteunen, daarvoor wordt in 2022 € 1,1 mln onttrokken. Daarnaast zijn de lasten van het actieplan Geldzorgen 2022 in de begroting opgenomen voor € 1,1 mln.


Maatschappelijke begeleiding statushouders
Vanuit het Rijk zijn er extra middelen toegekend voor de maatschappelijke begeleiding statushouders als gevolg van de verhoogde taakstelling.

Asiel (inburgering)
Vanuit het Rijk zijn er extra middelen toegekend voor de nieuwe wet inburgering als gevolg van de verhoogde taakstelling.

Sociale acceptatie van LHBT-emancipatiebureau
Regenboogsteden zetten zich in voor de gezamenlijke doelstelling om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenderpersonen en intersekse personen) verder te bevorderen. Vanuit het rijk zijn hiervoor incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld.

Technische wijzigingen
Er heeft over de programma’s heen een herverdeling plaatsgevonden van de budgetten voor flexibel personeel. Voor dit programma heeft dit voor 2022 een effect van € 220.

Risico's en aandachtspunten

Hieronder worden risico’s opgenomen met betrekking tot het programma Armoede, Schulden, Integratie en Samenleving.

 

Inburgering

De verwachting is dat de bestemmingsreserve voor asiel (statushouders) niet voldoende is om de fluctuaties in de uitgaven als gevolg van de verhoogde taakstelling voor asiel (statushouders) naar de toekomst toe op te vangen.

 

Armoede en schuldhulp

Op dit moment is het nog niet helemaal te kwantificeren wat de gevolgen zijn van de hogere inflatie en stijging van de kosten voor het primaire levensonderhoud. Wel is de verwachting dat de aanspraak op schulddienstverlening en de verschillende regelingen op armoede stijgt. Dit heeft gevolgen voor zowel de uitvoering als de uitkeringskosten van de programma's Armoede, Schulden, Integratie en Samenleving en Werk en Inkomen.