Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten BestuurRealisatie
2021
Begroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves5.90311.283823818818818

Bijdragen rijk en medeoverheden 72 13 11 11 11 11
Overige opbrengsten derden 533 1.693 536 530 530 530
Overige baten 5.298 9.576 276 276 276 276
Lasten exclusief reserves17.97920.85019.69819.61819.61819.618

Apparaatslasten 9.710 11.399 11.252 11.172 11.172 11.172
Inhuur 226 177 244 244 244 244
Overige apparaatslasten 517 613 708 708 708 708
Personeel 8.967 10.609 10.300 10.220 10.220 10.220
Intern resultaat 568 597 634 634 634 634
Intern resultaat 568 597 634 634 634 634
Programmalasten 7.702 8.853 7.812 7.812 7.812 7.812
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.588 2.955 2.998 2.998 2.998 2.998
Kapitaallasten 35 34 0 0 0 0
Overige programmalasten 1.921 3.003 1.914 1.914 1.914 1.914
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.158 2.861 2.900 2.900 2.900 2.900
Saldo voor vpb en reserveringen -12.076 -9.568 -18.875 -18.800 -18.800 -18.800
Saldo voor reserveringen -12.076 -9.568 -18.875 -18.800 -18.800 -18.800
Reserves65276-30-110-110-110

Onttrekking reserves 193 475 100 20 20 20
Toevoeging reserves 248 199 130 130 130 130
Vrijval reserves 120 0 0 0 0 0
Saldo -12.011 -9.292 -18.905 -18.910 -18.910 -18.910

Financiële bijstellingen

Bijstellingen BestuurBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 -17.292 -18.905 -18.910 -18.910 -18.910
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022 8.000 0 0 0 0
Voorziening Pensioenen Bestuurders Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 8.000 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 0 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen -9.292 -18.905 -18.910 -18.910 -18.910

Toelichting financiële bijstellingen

Voorziening Pensioenen Bestuurders
De tussentijdse opgave van de pensioenverzekeraar over de benodigde hoogte van de voorziening Pensioenen Bestuurders laat een overschot zien van ruim € 8 mln. De verwachting is dat de werkelijke berekening aan het einde van het boekjaar niet veel zal afwijken.

Risico's en aandachtspunten

Niet van toepassing.