Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten CultuurRealisatie
2021
Begroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves1.399456406306306306

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.100 322 100 0 0 0
Overige opbrengsten derden 165 134 306 306 306 306
Overige baten 135 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves161.862153.006153.833152.170151.429151.153

Apparaatslasten 4.263 4.496 4.533 4.529 4.517 4.505
Inhuur 127 190 190 190 190 190
Overige apparaatslasten 68 130 93 93 93 93
Personeel 4.068 4.176 4.250 4.246 4.234 4.222
Intern resultaat -460 386 540 540 540 540
Intern resultaat -460 386 540 540 540 540
Programmalasten 158.059 148.125 148.760 147.101 146.372 146.108
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 10.525 1.169 675 -190 -154 -418
Overige programmalasten 166 97 100 100 100 100
Subsidies en inkomensoverdrachten 147.368 146.859 147.986 147.192 146.426 146.426
Saldo voor vpb en reserveringen -160.463 -152.550 -153.428 -151.864 -151.123 -150.847
Saldo voor reserveringen -160.463 -152.550 -153.428 -151.864 -151.123 -150.847
Reserves17.4345.2571.000000

Onttrekking reserves 11.219 4.482 1.000 0 0 0
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0
Vrijval reserves 6.215 775 0 0 0 0
Saldo -143.028 -147.293 -152.428 -151.864 -151.123 -150.847

Financiële bijstellingen

Bijstellingen CultuurBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 -147.293 -152.428 -151.864 -151.123 -150.847
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 0 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen -147.293 -152.428 -151.864 -151.123 -150.847

Toelichting financiële bijstellingen

Niet van toepassing.

Risico's en aandachtspunten

Niet van toepassing.