Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Economische ontwikkelingRealisatie
2021
Begroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves4.3314.7524.5485.1345.6346.134

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.699 2.692 2.350 2.350 2.350 2.350
Overige opbrengsten derden 1.632 2.059 2.199 2.784 3.284 3.784
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves36.27539.05838.93635.83833.20732.973

Apparaatslasten 9.989 9.930 10.417 10.406 10.386 10.347
Inhuur 464 235 235 231 231 231
Overige apparaatslasten 120 204 209 210 210 210
Personeel 9.405 9.491 9.973 9.965 9.945 9.906
Intern resultaat 4.458 5.560 4.967 4.967 4.967 4.967
Intern resultaat 4.458 5.560 4.967 4.967 4.967 4.967
Programmalasten 21.828 23.568 23.553 20.466 17.855 17.659
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 9.451 11.499 11.713 9.835 8.568 8.528
Kapitaallasten 123 288 396 396 396 396
Overige programmalasten 23 85 85 85 85 85
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 12.231 11.696 11.359 10.150 8.806 8.650
Saldo voor vpb en reserveringen -31.944 -34.307 -34.388 -30.704 -27.574 -26.839
Saldo voor reserveringen -31.944 -34.307 -34.388 -30.704 -27.574 -26.839
Reserves1.5021.3194501001000

Onttrekking reserves 1.952 2.059 450 100 100 0
Toevoeging reserves 450 740 0 0 0 0
Saldo -30.442 -32.988 -33.938 -30.604 -27.474 -26.839

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Economische ontwikkelingBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 -32.988 -33.938 -30.604 -27.474 -26.839
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 0 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen -32.988 -33.938 -30.604 -27.474 -26.839

Toelichting financiële bijstellingen

Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM)

De omslagrente voor het leningdeel Energietransitiefonds Rotterdam (ETF-R) is abusievelijk gedekt uit de programmalasten van het programma Economische ontwikkeling. Middels deze mutatie worden zowel de programmalasten als de onttrekking aan de Bestemmingsreserve RIM met € 162 verhoogd in 2022.

Risico's en aandachtspunten

Voor dit programma zijn er op dit moment geen risico’s.