Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten OnderwijsRealisatie
2021
Begroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves65.77179.69969.51459.78057.80257.802

Bijdragen rijk en medeoverheden 65.347 77.636 68.005 58.270 56.371 56.371
Overige opbrengsten derden 424 2.063 1.509 1.509 1.431 1.431
Lasten exclusief reserves201.794220.829221.885215.945213.176209.647

Apparaatslasten 17.314 18.268 19.527 18.737 18.711 18.696
Inhuur 239 663 517 517 517 517
Overige apparaatslasten 235 305 338 332 333 333
Personeel 16.840 17.300 18.672 17.888 17.861 17.847
Intern resultaat 58.703 57.994 60.343 66.759 71.733 72.548
Intern resultaat 58.703 57.994 60.343 66.759 71.733 72.548
Programmalasten 125.777 144.567 142.015 130.449 122.732 118.402
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.650 20.199 24.671 14.439 7.702 2.884
Kapitaallasten 0 0 0 839 828 816
Overige programmalasten 34 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 13.818 14.673 11.384 11.384 11.384 11.384
Subsidies en inkomensoverdrachten 103.276 109.696 105.960 103.786 102.818 103.318
Saldo voor vpb en reserveringen -136.023 -141.130 -152.371 -156.165 -155.374 -151.845
Saldo voor reserveringen -136.023 -141.130 -152.371 -156.165 -155.374 -151.845
Reserves1391.088312289219219

Onttrekking reserves 200 1.023 312 289 219 219
Toevoeging reserves 126 0 0 0 0 0
Vrijval reserves 65 65 0 0 0 0
Saldo -135.885 -140.042 -152.059 -155.876 -155.155 -151.626

Financiële bijstellingen

Bijstellingen OnderwijsBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 -139.691 -152.059 -155.876 -155.155 -151.626
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022 -350 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex Reserves 0 0 0 0 0
Leerlingenvervoer Oekraïne Taakmutaties -341 0 0 0 0
Voorschoolse voorziening peuters Taakmutaties -9 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 0 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen -140.042 -152.059 -155.876 -155.155 -151.626

Toelichting financiële bijstellingen

Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex
Voor de afbouw van de inzet  van SSC Flex medewerkers is een bestemmingsreserve gevormd voor gemaakte frictiekosten. In 2022 zijn de verwachte frictiekosten op het programma onderwijs € 500.

Leerlingenvervoer Oekraïne
De gemeente Rotterdam heeft de regie en verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer aan Oekraïense leerlingen. Deze bijdrage vanuit het Rijk is een tegemoetkoming voor de gemaakte kosten.

Voorschoolse voorziening peuters
Vanuit het Rijk zijn extra middelen ontvangen om een bepaalde groep ouders die kosten hebben gemaakt voor kinderopvang tijdens de sluiting van de opvang vanwege corona te vergoeden. Het betreft ouders die in deze periode een eigen bijdrage hebben betaald voor de gemeentelijke regelingen rondom kinderopvang (sociaal-medische indicatie, voorschoolse educatie en het peuteraanbod).

Risico's en aandachtspunten

Risico
Onzekerheid doorbelasting vanuit vastgoed, dit kan het resultaat op het programma nog beïnvloeden.

Aandachtspunt
Lagere vaststellingen subsidies van voorgaand schooljaar zorgen ervoor dat we circa € 3 mln. minder rijksmiddelen inzetten, per saldo heeft dit geen resultaatseffect maar leidt dit wel tot afwijking van de baten en lasten t.o.v. begroting.