Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Sport en recreatieRealisatie
2021
Begroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves8.9595.0334.8524.8524.8524.852

Bijdragen rijk en medeoverheden 5.068 661 0 0 0 0
Financieringsbaten 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 3.891 4.372 4.852 4.852 4.852 4.852
Lasten exclusief reserves94.35597.80997.02395.65394.81394.800

Apparaatslasten 7.431 8.290 8.190 8.183 8.164 8.151
Inhuur 188 226 226 226 226 226
Overige apparaatslasten 143 137 182 187 187 187
Personeel 7.100 7.927 7.782 7.770 7.751 7.738
Intern resultaat -2.708 -2.815 -2.833 -2.833 -2.833 -2.833
Intern resultaat -2.708 -2.815 -2.833 -2.833 -2.833 -2.833
Programmalasten 89.632 92.334 91.666 90.303 89.482 89.482
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 10.771 14.565 14.004 13.016 12.209 12.211
Kapitaallasten 463 273 187 176 161 159
Overige programmalasten 716 1.112 1.180 1.180 1.180 1.180
Subsidies en inkomensoverdrachten 77.682 76.385 76.295 75.932 75.932 75.932
Saldo voor vpb en reserveringen -85.395 -92.776 -92.170 -90.801 -89.961 -89.948
Saldo voor reserveringen -85.395 -92.776 -92.170 -90.801 -89.961 -89.948
Reserves-3.1053.502199199199199

Onttrekking reserves 1.460 3.503 199 199 199 199
Toevoeging reserves 4.565 1 0 0 0 0
Vrijval reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -88.501 -89.273 -91.971 -90.602 -89.762 -89.749

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Sport en recreatieBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 -89.273 -91.971 -90.602 -89.762 -89.749
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 0 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen -89.273 -91.971 -90.602 -89.762 -89.749

Toelichting financiële bijstellingen

Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex
Voor de afbouw van de inzet van medewerkers SSC Flex wordt rekening gehouden met frictiekosten. Hieronder vallen ook transitiekosten en loonsuppletie. De begrote onttrekking aan de reserve is € 500.

Risico's en aandachtspunten

Niet van toepassing.