Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Stedelijke ontwikkelingRealisatie
2021
Begroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves320.472678.144429.815302.451297.627294.812

Bijdragen rijk en medeoverheden 45.640 18.739 7.237 1.724 2.416 2.416
Financieringsbaten 1 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 253.442 705.052 447.869 271.491 265.814 269.481
Overige baten 21.389 -45.647 -25.290 29.235 29.396 22.915
Lasten exclusief reserves369.407417.445320.109294.331285.373272.731

Apparaatslasten 158.360 177.830 171.768 168.617 168.325 167.740
Inhuur 28.104 35.230 14.769 11.713 11.713 11.713
Overige apparaatslasten 2.554 3.402 3.498 3.510 3.510 3.510
Personeel 127.702 139.198 153.501 153.394 153.102 152.517
Intern resultaat 6.252 -24.142 -12.846 -17.711 -17.189 -17.003
Intern resultaat 6.252 -24.142 -12.846 -17.711 -17.189 -17.003
Programmalasten 204.796 263.757 161.187 143.425 134.238 121.995
Financieringslasten 19 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 155.924 215.302 109.005 88.149 76.723 61.604
Kapitaallasten 20.072 16.502 18.565 24.370 26.607 29.484
Overige programmalasten 7.990 4.619 4.376 4.376 4.376 4.376
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 20.790 27.334 29.240 26.531 26.531 26.531
Saldo voor vpb en reserveringen -48.935 260.700 109.706 8.119 12.254 22.080
Saldo voor reserveringen -48.935 260.700 109.706 8.119 12.254 22.080
Reserves72.82776.39248.40939.00135.74734.539

Onttrekking reserves 80.797 122.987 55.919 39.411 36.157 34.949
Toevoeging reserves 7.970 46.925 7.510 410 410 410
Vrijval reserves 0 329 0 0 0 0
Saldo 23.892 337.092 158.115 47.120 48.001 56.620

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Stedelijke ontwikkelingBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 351.678 158.115 47.120 48.001 56.620
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022 -14.586 0 0 0 0
Aanpassing winstnemingen grondexploitaties Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -11.600 0 0 0 0
Actualisatie investeringen en desinvesteringen grondexploitaties Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Middensegment Huur Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid Reserves 0 0 0 0 0
Omgevingswet Taakmutaties -3.686 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 700 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen 337.092 158.115 47.120 48.001 56.620

Toelichting financiële bijstellingen

Aanpassing winstnemingen grondexploitaties
Bij de Tweede Herziening 2022 is eerder gemeld dat gezien de marktontwikkelingen het risico op het niet halen van het grondexploitatieresultaat aanzienlijk is gegroeid. Echter het begrote resultaat van € 11,6 miljoen werd op dat moment nog realiseerbaar geacht en is toen niet aangepast. Door de verdere macro-economische ontwikkelingen de afgelopen maanden zoals de hogere bouwkosten (hogere prijzen van grondstoffen, materialen en energie) en de verdere opwaartse druk op de rentetarieven (waardoor deze hogere bouwkosten minder makkelijk kunnen worden terugverdiend) is het in de begroting opgenomen resultaat van € 11,6 miljoen niet realistisch en daarom wordt het verwachte resultaat aangepast naar nihil.

Actualisatie investeringen en desinvesteringen grondexploitaties
Het investeringsvolume in de grondexploitaties is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen. De investeringen bestaan uit apparaatskosten, kosten voor verwervingen, kosten voor bouw- en woonrijp maken en overige kosten. De desinvesteringen bestaan uit gronduitgiften (intern en extern), subsidies, investeringsbijdragen en overige opbrengsten. Met name zijn de verwervingen  (- € 2,6 mln), overige kosten (€ 3,0 mln), gronduitgiften (- €15,8 mln),  overige opbrengsten (- € 5,9 mln ) en investeringsbijdragen derden (€ 3,0 mln) bijgesteld. Alle baten en lasten worden conform het BBV overgeboekt naar de balans, waardoor het effect van de actualisatie saldoneutraal is.

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling
De onttrekking wordt verhoogd met € 450 op basis van een actualisatie van de grondexploitatie Motorstraat.

Bestemmingsreserve Middensegment Huur
De onttrekking wordt op basis van een actualisatie met € 530 verhoogd voor de projecten Vierhavenstrip en de Machinist.

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid
De kosten en bijbehorende onttrekkingen aan de bestemmingsreserve zijn met € 900 verhoogd. Het betreft de projecten Beijerlandselaan (€ 700), Riederkop (€ 120) en Buitenruimte Vreewijk (€ 80).

Invoeringskosten Omgevingswet
Voor de implementatie van de nieuwe Omgevingswet is er door het Rijk een eenmalige bijdrage van € 3,686 mln beschikbaar gesteld ter dekking van de invoeringskosten voor deze wet.

Technische wijzigingen
In dit programma is er een technische wijziging geweest.  Deze wijziging betreft een herverdeling van de concernopgave (€ 700): taakstellingen van de afdeling Toezicht worden gerealiseerd op het programma Stedelijke ontwikkeling terwijl deze, in afwachting op nadere uitwerking, in de begroting zijn opgenomen bij het programma Veilig, waar de afdeling Toezicht eveneens taken voor uitvoert. Door deze technische mutatie worden de taakstellingen juist begroot en wordt begrotingsonrechtmatigheid voorkomen.

Risico's en aandachtspunten

  • De parkeerbaten zullen hoger uitvallen door toename van het aantal kortparkeerders op straat en de recente uitbreiding van het aantal scanauto’s. De uitbreiding van de handhavingscapaciteit is nodig gezien de verwachte uitbreidingen van parkeertijden en -gebieden in 2023.
  • Enkele projecten van parkeren lopen achter op de begroting wat zal leiden tot een onderschrijding bij de jaarrekening. 
     
  • In de 10-maandsrapportage wordt de begrote resultaatneming van de grondexploitaties verlaagd naar nul. Gezien de onzekerheden in de markt bestaat nog steeds mogelijkheid dat ook dit grondexploitatieresultaat niet wordt behaald.