Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Zorg, welzijn en wijkteamsRealisatie
2021
Begroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves32.18998.60334.04753.867101.279128.985

Bijdragen rijk en medeoverheden 27.503 93.788 24.169 43.989 91.401 119.107
Overige opbrengsten derden 4.686 4.815 9.878 9.878 9.878 9.878
Lasten exclusief reserves791.528957.125914.095912.023913.441911.487

Apparaatslasten 107.795 109.460 103.475 104.799 105.319 105.794
Inhuur 7.194 5.222 5.175 5.190 5.198 5.205
Overige apparaatslasten 2.458 1.831 1.714 1.795 1.820 1.837
Personeel 98.143 102.407 96.585 97.814 98.301 98.753
Intern resultaat 3.213 770 1.499 1.499 1.499 1.499
Intern resultaat 3.213 770 1.499 1.499 1.499 1.499
Programmalasten 680.520 846.895 809.122 805.725 806.624 804.194
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 126.989 200.268 146.986 146.351 144.886 146.324
Kapitaallasten 777 761 750 0 0 0
Overige programmalasten 83 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 313.478 356.359 418.302 416.613 416.327 410.261
Subsidies en inkomensoverdrachten 239.193 289.507 243.084 242.761 245.410 247.609
Saldo voor vpb en reserveringen -759.339 -858.522 -880.048 -858.157 -812.162 -782.502
Saldo voor reserveringen -759.339 -858.522 -880.048 -858.157 -812.162 -782.502
Reserves-30717.71821.371-10.000-10.000-10.000

Onttrekking reserves 893 43.618 21.371 0 0 0
Toevoeging reserves 1.200 25.900 0 10.000 10.000 10.000
Saldo -759.647 -840.804 -858.677 -868.157 -822.162 -792.502

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Zorg, welzijn en wijkteamsBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 -842.778 -858.677 -868.157 -822.162 -792.502
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022 1.974 0 0 0 0
Landelijke Vreemdelingenvoorziening Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Landelijke Vreemdelingenvoorziening Taakmutaties 166 0 0 0 0
Maatschappelijke opvang en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) Taakmutaties 14 0 0 0 0
Prenataal huisbezoek Taakmutaties 18 0 0 0 0
Subsidieregeling continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg Taakmutaties 23 0 0 0 0
Vrouwenopvang Taakmutaties -17 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 1.768 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen -840.804 -858.677 -868.157 -822.162 -792.502

Toelichting financiële bijstellingen

Landelijke Vreemdelingenvoorziening
Het pilotprogramma voor de Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV) is in afwachting van een nieuwe, structurele, regeling verlengd tot eind 2022. De verwachte kosten van 2022 bedragen € 1,5 mln.  Hiervoor wordt een uitkering van het rijk ontvangen.  

Landelijke Vreemdelingenvoorziening
Vanuit het gemeentefonds wordt voor Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV) bijgedragen aan de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Maatschappelijke opvang en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)
Vanuit de septembercirculaire volgt een actualisering van de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang en OGGZ in 2022.

Prenataal huisbezoek
Vanuit de septembercirculaire volgt een aanpassing van de uitkering voor Prenataal huisbezoek 2022.

Subsidieregeling continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg
Vanuit de septembercirculaire volgt een aanpassing van de subsidieregeling Continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg in 2022.

Vrouwenopvang
Vanuit de septembercirculaire volgt een actualisering van de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang in 2022.

Technische wijzigingen
In dit programma zijn er diverse technische wijzigingen geweest. De grootste wijzigingen zijn:

  • Bij de Tweede Herziening is de taakmutatie Impuls en aanvullend pakket Re-integratie bijstandsgerechtigden van € 2,1 mln abusievelijk onder het programma Zorg, Welzijn en Wijkteams verantwoord.  Dit is nu gecorrigeerd naar het programma Werk en Inkomen.
  • Er heeft over de programma’s heen een herverdeling plaatsgevonden van de budgetten voor flexibel personeel. Voor dit programma heeft dit voor 2022 een effect van € 338.

Risico's en aandachtspunten

De verwachting is dat de begrote onttrekking aan de Bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp voldoende is om fluctuaties in de uitgaven voor de Wmo 2015 en Jeugdwet op te vangen.