Overlopende passiva

In onderstaande tabellen zijn de vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen opgenomen. De vooruit ontvangen bedragen zijn volgens de voorschriften onderverdeeld in de categorieën overheidslichamen en overige bedrijven of instellingen. De categorieën zijn in deze paragraaf verder gespecificeerd en nader toegelicht.

Overlopende passiva31-12-201831-12-2019
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren; 73.749 116.239
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen (vooruit ontvangen bedragen); 16.238 16.167
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume (nog te betalen bedragen). 203.938 186.038
Totaal overlopende passiva 293.925 318.444

Verdeling van ontvangen bedragen overheidslichamen ontvangen bedragen naar herkomst

Categorie31-12-2018Correctie/ overboekingToevoegingVrijgevallen bedragen31-12-2019
Overige Nederlandse overheidslichamen 26.330 -12.915 70.496 60.608 23.303
Het Rijk 25.778 11.162 124.679 91.582 70.037
Europese overheidslichamen 21.641 -1.620 29.142 26.264 22.899
 Totaal 73.749 -3.373 224.317 178.454 116.239

Regeling31-12-2018Correctie /overboekingToevoegingenVrijgevallen bedragen31-12-2019Categorie
Regio Deal Rotterdam Zuid 0 0 33.250 12.072 21.178 Rijk
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 17.076 0 25.727 23.645 19.158 EU
IBS Project Mainportontwikkeling Rotterdam - deelproject 750 hectare Natuur en Recreatiegebied 0 12.622 2.613 0 15.235 Rijk
IBS Project Mainportontwikkeling Rotterdam - deelproject Bestaand Rotterdams Gebied 13.352 0 4.007 6.688 10.671 Rijk
Regionale Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding 0 390 6.684 0 7.074 Overige
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai 1.264 0 5.610 465 6.409 Rijk
Regeling specifieke uitkering stimulering sport 0 0 6.621 305 6.316 Rijk
Horizon 2020 0 1.440 3.522 766 4.196 Overige
Subsidieregeling herstructurering/ontwikkeling bedrijventerreinen 7.729 0 519 5.000 3.248 Overige
Bedrijvenregeling 2.728 0 1.155 748 3.135 Rijk
Onderwijsachterstandbeleid 0 0 53.763 50.701 3.062 Rijk
Samenwerkingsovereenkomst Binnenstedelijke Rotte 0 0 3.000 40 2.960 Overige
Kansen voor West 2.369 0 1.606 1.384 2.591 Overige
Urban Innovative Action (UIA) 1.563 0 1.499 1.501 1.561 EU
Voorziening Meld - en Coördinatiefunctie RMC 0 1.020 2.172 2.014 1.178 Rijk
ELENA 1.082 0 0 0 1.082 EU
LIFE 2014-2020 422 0 1.107 618 911 EU
Subsidies High Impact Crimes (HIC) 3.216 0 886 3.216 886 Rijk
Voortijdig Schoolverlaten rijksmiddelen (VSV) 603 0 1.708 1.488 823 Rijk
Subsidieverordening Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag 0 -988 50.776 49.134 654 Overige
Afvalfonds Verpakkingen 363 0 1.593 1.343 613 Overige
HHSK Kralingse Plas 2018 0 500 0 0 500 Overige
Uitvoeringsregeling Groen 2014 0 685 0 261 424 Overige
IBS Provincie Zuid-Holland Afzanden Kralingse Plas 2018-2020 450 -430 379 0 399 Overige
Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 0 0 375 0 375 Rijk
Antes 0 0 1.604 1.244 360 Overige
Vooruitontvangen bijdrage SOA/HIV 97 0 4.525 4.372 250 Rijk
Uitkering Educatie 1.888 0 7.538 9.198 228 Rijk
Incidentele specifieke uitkering voor de uitrol en ontwikkeling van slimme laadpleinen 0 0 196 0 196 Rijk
Interreg North Sea Region 2014-2020 0 -122 809 500 187 EU
Subsidieregeling gebiedsprogramma's groen Zuid-Holland 2016 320 0 300 526 94 Overige
ZoRo busbaan 79 0 0 7 72 Overige
IBS Provincie Zuid-Holland Uitwisseling warmte-stoom Rotterdamse haven 52 0 0 0 52 Overige
Subsidieregeling instandhouding monumenten 0 0 46 0 46 Rijk
PZH Floating Office Rotterdam GCA 0 0 200 163 37 Overige
Interreg Vlaanderen Nederland 2014-2020 0 58 158 187 29 Overige
Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013 0 -42 69 0 27 Rijk
Bijdrage RWS Koploperproject Circulaire Horeca 0 0 15 0 15 Rijk
Rivier als Getijdepark 2019-2021 0 0 25 18 7 Rijk
Voorziening Meld - en Coördinatiefunctie RMC 1.020 -1.020 0 0 0 Overige
IBS Project Mainportontwikkeling Rotterdam - deelproject 750 hectare Natuur en Recreatiegebied 12.622 -12.622 0 0 0 Overige
IBS Rijk Nota Ruimte project Stadshavens Rotterdam 2.438 -2.438 0 0 0 Rijk
Horizon 2020 1.440 -1.440 0 0 0 EU
Uitvoeringsovereenkomst Leuvekolk HbR, RWS en HHSK 2018 755 -500 145 400 0 Overige
Interreg Vlaanderen Nederland 2014-2020 58 -58 0 0 0 EU
Pardonregeling 88 0 0 88 0 Overige
Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 48 -48 0 0 0 Overige
IBS Provincie Zuid-Holland Grotekerkplein 0 40 10 50 0 Overige
Subsidieregeling Pieken in de Delta 3 0 0 3 0 Rijk
Subsidieregeling Praktijkleren 189 0 105 294 0 Rijk
IBS Waterschap Hollandse Delta Aanleg Blauwe Verbinding - Tracédeel Heulweg, fase 2 384 -384 0 0 0 Overige
Waterberging Berkelplein 5 0 0 5 0 Overige
Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland 0 10 0 10 0 Overige
IBS Provincie Zuid-Holland Afzanden TRIPLE A 46 -46 0 0 0 Overige
Totaal 73.749 -3.373 224.317 178.454 116.239  

Toelichting verloopstaat

Correctie/Overboeking

De kolom correctie/overboeking heeft betrekking op overboekingen tussen overlopende activa en passiva medeoverheden, al naar gelang de debet- of creditstand per 31 december van de betreffende regeling.

Daarnaast worden jaarlijks de benamingen van de regelingen en de categorie beoordeeld. Indien (een deel van) het saldo van een regeling onder een nieuwe naam wordt gepresenteerd, is middels de correctie/overboeking kolom het saldo overgeboekt.

 

Toevoegingen / Vrijgevallen bedragen

In de tabel medeoverheden zijn de toevoegingen de door de verstrekker uitgekeerde bedragen. De vrijgevallen bedragen zijn de geboekte opbrengsten, berekend door de werkelijke kosten te vergelijken met de voorwaarden uit de toekenning. De kolom vrijgevallen bedragen  betreffen de daadwerkelijke uitgaven. Voor deze regelingen dient nog met de subsidieverstrekkers te worden afgerekend. Daarom zijn deze regelingen aan de passiva kant gepresenteerd. Hieronder volgt het doel van de regelingen met in de stand per 31 december 2019 en/of in de kolommen correctie/overboeking, toevoeging en vrijgevallen bedragen een bedrag dat boven het drempelbedrag van € 875 ligt.

 

Regio Deal Rotterdam Zuid

Op grond van de Regio Deal Rotterdam Zuid verstrekt het Rijk subsidie voor de continuering en versnelling van de integrale aanpak op de thema's school, wonen en werken in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Dit is nodig om de achterstanden van Rotterdam Zuid op het gebied van school, werk en wonen weg te werken en opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 2030 te laten stijgen naar het G4-gemiddelde.

 

Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Kansen voor West II is het samenwerkingsprogramma van de vier randstad provincies en de G4 gericht op het stimuleren van regionale ontwikkeling. Het Kansen voor West II programma wordt uitgevoerd met middelen uit het Europese fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO). De gemeente Rotterdam is als management autoriteit verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen moeten betrekking hebben op innovatie en duurzame energie.

 

IBS Project Mainportontwikkeling Rotterdam deelproject 750 hectare Natuur & recreatiegebied

Het project 750 hectare natuur- en recreatiegebied maakt deel uit van het project Mainportontwikkeling Rotterdam. Het project heeft betrekking op het nieuw natuur- en recreatiegebied op Midden-IJsselmonde (600 ha) en aan de Noordrand van Rotterdam (150 ha). Tevens is voorzien in een verbinding voor langzaam verkeer tussen Midden-IJsselmonde en Rotterdam-Zuid.

 

IBS Project Mainportontwikkeling Rotterdam Bedrijvenregeling Bestaand Rotterdams Gebied ((BRG)

Het programma Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) maakt deel uit van het project Mainportontwikkeling Rotterdam. Het programma omvat projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de Rotterdamse haven en de gelijktijdige verbetering van het woon- en leefklimaat.

 

Regionale Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding

Op grond van de Regionale Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding verstrekt het rijk een bijdrage aan het kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding (Nieuw Waterland).

 

Regeling specifieke uitkering sport

Op grond van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport kan subsidie worden verstrekt voor de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. De regeling is in het leven geroepen ter compensatie van de per 1 januari 2019 ingevoerde maatregel waardoor gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek kunnen brengen.

De gemeente heeft op basis van de berichtgeving van het Sportbedrijf Rotterdam B.V. de inschatting gemaakt dat het sportbedrijf winst beoogt en dat de Btw die drukt op de gemeentelijke kosten die aan het sportbedrijf in rekening wordt gebracht, terugvorderbaar is. Het sportbedrijf is hierover in gesprek met de Belastingdienst. De gemeente wacht nadere berichtgeving af.

 

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Op grond van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai kan subsidie worden verstrekt aan projecten gericht op het beperken van de geluidsbelasting vanwege wegen en spoorwegen aan woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen dan wel het beperken van het geluidsniveau binnen woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen. De regeling is bedoeld voor (samenwerkingsverbanden van) gemeenten.

 

Horizon 2020

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om onderzoek en innovatie te stimuleren. Onderdeel van het programma is de inzet op de maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, vergrijzing, voedselveiligheid en betaalbare duurzame energie.

 

Subsidie regeling herstructurering/ontwikkeling bedrijventerreinen

Op grond van de Subsidieregeling herstructurering/ontwikkeling en planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland kan subsidie worden verstrekt voor de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en in mindere mate voor het stimuleren van de aanleg van nieuwe terreinen.

 

Bedrijvenregeling

Op grond van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering zijn meerdere subsidieregelingen voor de aanpak van ernstige bodemverontreiniging uitgewerkt. Op grond van de Bedrijvenregeling kan subsidie verstrekt worden aan eigenaren en erfpachters van in gebruik zijnde en blijvende bedrijfsterreinen.

 

Onderwijsachterstandsbeleid

Het doel van deze regeling is de onderwijsachterstanden van kinderen uit lagere sociaal- economische milieus te verminderen. De middelen worden voornamelijk ingezet voor extra leertijd, vroeg- en voorschoolse educatie (vve) en ouderbetrokkenheid. Schoolbesturen en onderwijs gerelateerde instellingen ontvangen subsidies voor een uitbreiding van de onderwijstijd. De middelen die worden ingezet voor vve zorgen er voor dat peuters op vve-locaties deelnemen aan activiteiten die hen moeten stimuleren op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal emotionele ontwikkeling. In het kader van ouderbetrokkenheid is een bijdrage geleverd aan de inzet en professionalisering van medewerkers ouderbetrokkenheid.

 

Samenwerkingsovereenkomst Binnenstedelijke Rotte

Op basis van de samenwerkingsovereenkomst Binnenstedelijke Rotte verstrekt het Recreatieschap Rottemeren een bijdrage voor het project de binnenstedelijke Rotte binnen het programma Rivieroevers.

 

Kansen voor West

Kansen voor West is het samenwerkingsprogramma van de vier Randstad-Provincies en de G4 gericht op het stimuleren van regionale ontwikkeling. Het Kansen voor West programma wordt uitgevoerd met middelen uit het Europese fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO). De gemeente Rotterdam is als management autoriteit verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Projecten die voor subsidie in aanmerking komen moeten betrekking hebben op innovatie en duurzame energie.

 

Subsidieverordening Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Op grond van de Subsidieverordening Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag kan subsidie worden verstrekt aan verkeer- en vervoerprojecten. Het gaat om subsidies voor de aanleg van infrastructuur, het beïnvloeden van rij- en reisgedrag, de exploitatie van het openbaar vervoer en voor sommige pilots. Deze subsidies worden voornamelijk bekostigd vanuit de BDU–gelden. Een voorwaarde voor het verkrijgen van een subsidie is dat het een regionaal doel moet bevorderen of dienen, zoals beschreven in de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid (UAB).

 

Urban Innovative Actions (UIA)

Urban Innovative Actions is een initiatief van de Europese Commissie voor ondersteuning van innovatieve projecten waarmee hardnekkige stedelijke vraagstukken in het kader van de Urban Agenda worden aangepakt. Rotterdam heeft een UIA-subsidie ontvangen voor het project BRIDGE. Met de subsidie worden activiteiten uitgevoerd gericht op het helpen van jongeren in Rotterdam-Zuid om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.

 

Voorziening Regionale Meld- en Coördinatiefunctie ( RMC)

Specifieke uitkering voor het uitvoeren van de regeling Regionale Meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten.

 

ELENA

ELENA (European Local Energy Assistance) is een (voorwaardelijke) subsidieregeling van de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank waarmee steden en regionale overheden ondersteunt kunnen worden bij het uitwerken van investeringsprogramma's en -projecten. ELENA-ondersteuning is van toepassing voor projecten op het gebied van energiebesparing, verduurzaming van gebouwen, duurzame energieopwekking, duurzaam stedelijk transport en infrastructuur.

 

LIFE 2014-2020

LIFE is een Europees milieu- en klimaatprogramma dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd. Het programma richt zich op de implementatie en integratie van milieu- en klimaatdoelen in ander Europees beleid en in de praktijk van de lidstaten.

 

Subsidies High Impact Crimes (HIC)

Subsidie voor de versterking van de aanpak van het afpakken van crimineel vermogen.

 

Voortijdig Schoolverlaten rijksmiddelen (VSV)

Specifieke uitkering voor het uitvoeren van maatregelen voor de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten.

 

Afvalfonds Verpakkingen

Het afvalfonds verpakkingen vergoedt kosten voor de inzameling en recycling van verpakkingen aan gemeenten. Het Afvalfonds Verpakkingen treedt op namens het verpakkende bedrijfsleven en de taken die worden uitgevoerd worden gefinancierd vanuit de afval beheers bijdrage die verpakkende bedrijven betalen. De verplichtingen waar de verpakkende bedrijven zich aan moeten houden zijn vastgelegd in het Besluit beheer verpakkingen 2014. De afspraken tussen bedrijfsleven, gemeenten en overheden liggen vast in een Raamovereenkomst.

Vooruit ontvangen bedragen31-12-201831-12-2019
Vooruit ontvangen ruimtelijke projecten5.3836.402
Overige vooruit ontvangen < € 5 mln10.8559.764
Totaal16.23816.167

Vooruit ontvangen ruimtelijke projecten

Projecten waarbij per saldo meer vooruit ontvangen is dan aan kosten is gemaakt. Deze post fluctueert jaarlijks afhankelijk van de voortgang van de projecten.

 

Overige vooruit ontvangen bedragen < € 5 mln

Het betreft hier een aantal posten waarvan de grootste van € 3,6 mln betrekking heeft op vooruitgefactureerde huren inzake maatschappelijk en commercieel vastgoed en erfpacht. Vergroening museumpark/Collectiegebouw is opgenomen voor € 1,9 mln Rest nog € 4,3 mln voor een aantal kleinere posten.

Nog te betalen bedragen31-12-201831-12-2019
Te ontvangen facturen 87.571 76.678
Loonheffing, premies en salaris 70.091 63.156
Rente en aflossing 24.892 21.449
Regionale Veiligheidsactiviteiten 0 6.335
Reparatie- en onderhoudsfonds Leasebedrijf 5.864 5.160
Overige nog te betalen bedragen < € 5 mln 15.520 13.260
Totaal203.938186.038

Te ontvangen facturen  

Hier worden de in 2019 geleverde prestaties opgenomen waarvoor in 2019 nog geen factuur is ontvangen. De grootste posten bestaan uit € 42,9 mln vastgelegde ontvangsten op inkooporders, € 22 mln diverse zorg posten zoals; Zorg in natura Jeugd, hulpmiddelen, AOW jeugdtegoed en Jeugdhulp. Project Hart van Zuid € 3,4 mln, verkooplasten vastgoed € 2,3 mln, Persoonsgebonden budget € 1,6 mln,€ 1,5 mln ruiming explosieven WOII,  huurverplichting Collectiegebouw € 1 mln en het restant van € 2 mln bestaat uit diverse kleinere posten.

 

Loonheffing, premies en salaris

Deze post bevat € 51,3 mln af te dragen loonheffing over 2019, € 11,3 mln aan pensioenpremies, € 400 restbedrag voor diverse inhoudingen /afdrachten wat salarisgerelateerd is. Verder is hierin ook verwerkt € 1,2 mln presentatiecorrectie en € 967 subsidie vermindering loonheffing.

 

Rente en aflossing

Dit betreft de opgebouwde rente over leningen vanaf de vervaldatum tot eind 2019 en de rente en aflossing van leningen met een vervaldatum van 31 december 2019 die begin 2020 worden verrekend.

 

Regionale Veiligheidsactiviteiten

De gemeente Rotterdam is penvoerder van deze samenwerkingsverbanden. De kosten en opbrengsten staan in de financiële administratie van Gemeente Rotterdam terwijl deze partijen geen verantwoording middels het jaarverslag aan de gemeenteraad behoeven af te leggen. Ultimo 2019 is deze post als schuld aan deze partijen opgenomen.

 

Reparatie- en onderhoudsfonds Leasebedrijf

Dit zijn reserveringen voor te maken kosten van leasevoertuigen.

 

Overige nog te betalen bedragen < € 5 mln

De grootste bedragen bestaan uit Parkeren € 3,6 mln, afkoop Canon contract € 1,6 mln, afvalverwerking € 1,5 mln, Borgpremie Bank Nederlandse Gemeenten € 1,4 mln, Vaste activa € 1,4 mln, Onderwijshuisvesting € 1,2 mln Restsaldo van € 2,6 mln bevat diverse kleinere posten.