OZB niet-woningen

Dit taakveld bevat de onroerendezaakbelasting (OZB) op het eigendom en het gebruik door bedrijven van onroerende zaken anders dan woningen.

De maatregelen die wereldwijd genomen zijn i.v.m. Covid-19 hebben een grote impact op zowel ondernemers als burgers (particulieren). Er zijn nog geen cijfers beschikbaar over betaalgedrag tijdens corona, omdat invordering vanwege de coronacrisis tijdelijk werd stopgezet en weer in augustus is opgestart. Inzicht in het effect hiervan (cijfers) gaan we komende maanden opbouwen.
Het is de verwachting dat er meer betalingsregelingen zullen worden afgesproken, dat het bedrag dat wij oninbaar lijden omhoog gaat en dat er meer faillissementen zullen komen. Voorziening oninbaar lijden zullen we daarop moeten aanpassen en inkomsten zullen lager uitvallen dan begroot (vanwege faillissementen en trager betaalgedrag).
Invordering is zoals genoemd weer opgestart, we houden rekening met moeilijkheden en maken in deze coronatijd ruimhartigere afspraken met die belastingplichtigen die nu niet (volledig) kunnen betalen. Uiteraard binnen de geldende wet- en regelgeving.

Ontwikkelingen 2021-2024

Grote aanpassingen in de gemeentelijke belastingen staan niet op stapel. Uiteraard voeren we aanpassingen in de landelijke wetgeving tijdig door. Rotterdam doet actief mee aan landelijke onderzoek naar de toename van bezwaren via no cure no pay -bureaus. We bereiden ons voor op de ontwikkeling naar één basisregistratie voor objectgegevens. Verder werken we continu aan het verbeteren van de dienstverlening door digitalisering en toegankelijke heldere communicatie, zowel online als fysiek.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten OZB niet-woningenRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves189.247197.975199.279199.279199.279199.359

Bijdragen rijk en medeoverheden 5 0 0 0 0 0
Belastingen 186.251 197.975 199.279 199.279 199.279 199.359
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Overige baten 2.990 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves9.6519.8819.9969.99610.00710.007

Apparaatslasten 4.336 5.893 6.017 6.017 6.028 6.028
Inhuur 239 324 189 183 183 183
Overige apparaatslasten 121 172 200 201 201 201
Personeel 3.976 5.396 5.627 5.634 5.644 5.644
Intern resultaat 19 15 7 6 6 6
Intern resultaat 19 15 7 6 6 6
Programmalasten 5.297 3.973 3.973 3.973 3.973 3.973
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 0 0 0 0 0 0
Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 5.297 3.973 3.973 3.973 3.973 3.973
Saldo voor vpb en reserveringen 179.595 188.095 189.284 189.283 189.273 189.353
Saldo voor reserveringen 179.595 188.095 189.284 189.283 189.273 189.353
Saldo 179.595 188.095 189.284 189.283 189.273 189.353

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom en het gebruik door bedrijven van onroerende zaken anders dan woningen. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van niet-woningen, de heffing en inning van de OZB en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.