Meer film-, tv- en mediaproducties afkomstig van Rotterdamse makers en die Rotterdam, het verhaal van de stad tonen.

Het ontwikkelen van een toekomstbestendige mediasector die zich graag in Rotterdam vestigt, zich voor lange tijd aan de stad committeert en hier ook graag investeert.

Zorgen voor optimale toegankelijkheid van kennis, informatie, taal en cultuur door middel van ICT en een breed scala aan media, zoals boeken, video en audio.

Vooralsnog kan de mediasector binnen de beperkingen als gevolg van Covid-19 redelijk functioneren. Het Rijk heeft voor deze sector een aantal steunmaatregelen getroffen. Het Rotterdam Film & Media Office laat (film)opnames zoveel mogelijk doorgaan. Het RFMO heeft frequent overleg met o.a. het Nederlands Filmfonds en de nationale Filmcommissioner om de filmsector mogelijkheden te bieden. Op de webpagina van het Film- & Media Office zijn extra ondersteuningsmogelijkheden in verband met Covid-19 voor de mediasector toegevoegd. Niettemin hebben zzp’ers in deze sector te kampen met grote gevolgen van Covid-19.

De Bibliotheek Rotterdam heeft haar deuren met ingang van 11 mei deels weer geopend, rekening houdende met de Covid-19 beperkingen. De Bibliotheek zal als gevolg daarvan niet alle prestatieafspraken over 2020 kunnen realiseren, maar heeft de dienstverlening weer hervat.

 

Ontwikkelingen 2021-2024

Rotterdamse Cultuurvisie
In de Rotterdamse Cultuurvisie; Cultuur ondersteunt de veranderingen in de stad geeft de gemeente de uitgangspunten aan voor het cultuurbeleid op langere termijn. Centraal in het beleid staan inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit. Rotterdam staat voor een culturele sector waarin voor iedere Rotterdammer zonder onderscheid een plek is, als bezoeker, als personeel of als maker. Nieuw aanbod en nieuwe genres krijgen de ruimte. Intensieve samenwerking en wederzijdse verbondenheid zijn kernbegrippen. De thema’s voor het cultuurbeleid voor de langere termijn zijn leidend in de beleidsnota’s, -kaders en -regelingen op het gebied van cultuur in de komende jaren, zoals het beleidskader voor de Bibliotheek, het architectuurbeleid, de popvisie, het Cultuurplan en de regelingen voor projectsubsidies. 

Cultuurplan 2021-2024
Met het Cultuurplan ligt vast welke culturele organisaties in de jaren 2021-2024 kunnen rekenen op een jaarlijkse subsidie van de gemeente. Naast de artistieke betekenis van de aanvragers is hun bijdrage aan de drie beleidsspeerpunten inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit een belangrijk criterium bij de beoordeling van hun plannen voor de periode 2021-2024. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) bracht in juni 2020 advies uit aan het college van B&W over de cultuurplanaanvragen. Op basis hiervan heeft het college in september 2020 het verdelingsvoorstel vastgesteld. Dit voorstel wordt eind november 2020 aan de gemeenteraad voor definitieve besluitvorming voorgelegd.

Op basis van de in 2019 vastgestelde Film- en Mediavisie zet de gemeente ook in 2021 onder ander in op het versterken van het Rotterdamse film- en mediaklimaat. Met het oog op samenhang in het stelsel van ondersteuningsinstrumenten is een centraal aanspreekpunt ingericht voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van het film- en mediabeleid, het Rotterdam Film and Media Office (RFMO).

 

Het voornemen de Centrale Bibliotheek ingrijpend te vernieuwen wordt in 2021 verder geconcretiseerd.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten MediaRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves600000

Bijdragen rijk en medeoverheden 5 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves21.00922.21621.43621.43521.38621.386

Apparaatslasten 464 523 541 540 491 491
Inhuur 9 22 22 22 22 22
Overige apparaatslasten 7 15 17 17 33 33
Personeel 447 486 503 501 436 436
Intern resultaat 134 43 0 0 0 0
Intern resultaat 134 43 0 0 0 0
Programmalasten 20.411 21.650 20.895 20.895 20.895 20.895
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 63 692 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 20.348 20.957 20.895 20.895 20.895 20.895
Saldo voor vpb en reserveringen -21.003 -22.216 -21.436 -21.435 -21.386 -21.386
Saldo voor reserveringen -21.003 -22.216 -21.436 -21.435 -21.386 -21.386
Reserves02860000

Onttrekking reserves 0 586 0 0 0 0
Toevoeging reserves 0 300 0 0 0 0
Saldo -21.003 -21.930 -21.436 -21.435 -21.386 -21.386

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Het gemeentebestuur werkt aan een stad met een sterk cultureel klimaat. Cultuur is van groot belang voor de economische positie van Rotterdam in binnen- en buitenland, maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners,bezoekers en bedrijven en draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Het gemeentebestuur wil, omwille van een sterk cultureel klimaat, optimale omstandigheden creëren voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur verstaan we meer dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen, de creatieve industrie en het beleidsveld Toerisme behoren tot het culturele domein.

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, (gemeentelijk) collectiebeleid, architectuurbeleid, toeristisch beleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan.


Tot het taakveld Media behoren:

  • de Bibliotheek Rotterdam
  • de lokale omroep en mediaregeling
  • film-, tv- en mediaproducties, inclusief bijbehorende (culturele) infrastructuur
  • de lokale pers en informatievoorziening, voor zover behorend tot de gemeentelijke bevoegdheid