De beste basisschool is altijd in de buurt.

Evenwichtige spreiding van een kwalitatief goed en gevarieerd onderwijs.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2019 (IHP)
Gemeenten hebben een zorgplicht ten aanzien van de huisvesting van scholen. Eind 2014 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan 2015-2019 vastgesteld waarin is aangegeven welke projecten (nieuwbouw of renovatie van scholen) we realiseren. Het investeringsprogramma van 50 projecten wordt voorbereid en uitgevoerd. Over de voortgang zijn prestatieafspraken gemaakt, welke zijn opgenomen bij de prestatie-indicatoren hieronder.


Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2023 (IHP)
IHP-deel 1 ‘Analyse en Ambitie’ is voorjaar 2019 vastgesteld. Deel 2 ‘Maatregelen en Projecten’ is in mei 2020 vastgesteld. Het IHP kent twee centrale ambities die door kijken naar 2035 en waar in de komende jaren een flinke stap in gezet moet worden: evenwichtiger onderwijsaanbod en betere kwaliteit huisvesting. Onderdeel van het IHP 2020 – 2023 is ook de vervanging van gymzalen ten behoeve van het bewegingsonderwijs. Daarnaast neemt het aantal leerlingen in het basisonderwijs toe en zal extra onderwijshuisvesting en gymcapaciteit nodig zijn.


Aanbestedingsstrategie
Om beter te kunnen opereren op de bouwmarkt is een aanbestedingsstrategie geformuleerd. Twee schoolbesturen hebben inmiddels ervaring opgedaan met aanbesteden van ontwerp en realisatie (Design & Build).  


Herontwerp van het voortgezet onderwijs
De nieuwbouwprojecten die zijn opgenomen in het convenant Voortgezet Onderwijs Rotterdam Zuid worden nu voorbereid. De verwachte oplevering voor scholen in het Stadionpark en Plot Z is in 2024. Overige projecten die zijn opgenomen in het convenant zijn in volgordelijkheid afhankelijk van de oplevering van deze nieuwe gebouwen.


Campus Internationaal onderwijs en sport
Gezien de toenemende behoefte aan internationaal onderwijs, vindt een haalbaarheidsonderzoek plaats naar de mogelijkheid een campus internationaal onderwijs en sport te realiseren.

Ontwikkelingen 2021-2024

Het is vooralsnog onduidelijk wat de gevolgen van de coronacrisis op de lange termijn zijn op onderwijshuisvesting. De noodzaak om schoolgebouwen structureel op de nieuwe situatie aan te passen wordt groter naarmate de corona maatregelen (langdurig) aanhouden. Duidelijk is op dit moment wel dat de coronacrisis tot meer aandacht voor (en investeringen in) ventilatie zal leiden. Tegelijkertijd is de coronacrisis ook een economische crisis, die ook zijn weerslag heeft op de bouwprijzen. Deze lijken te stabiliseren of zelfs te dalen, wat gunstig is voor de gemeentelijke begroting.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Evenwichtiger onderwijsaanbod

Betere kwaliteit huisvesting

Integraal Huisvestingsplan 2020-2023

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Effectindicatoren 201820192020202120222023
Een gedragen herontwerp primair onderwijs voor de hele stad* Streefwaarde   Afgerond        
* De indicator gaat over het opstellen van een herontwerp primair onderwijs. Het opstellen van dit plan is eenmalig en in 2019 afgerond.
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Aantal gerealiseerde projecten opgenomen in IHP 2015-2019 Streefwaarde 1 4 8 13 18  
Realisatie 3 2 1      
NPRZ Onderwijshuisvesting: start nieuwbouw aantal vo-scholen * Streefwaarde       3    
Realisatie - - -      
*De indicator betreft de vo-scholen omdat deze zijn gekoppeld aan de Regio Deal Rotterdam Zuid.

Toelichting indicatoren

Er worden inmiddels meer projecten uitgevoerd dan het (oorspronkelijke) IHP 2015-2019. In de loop van de tijd zijn er projecten toegevoegd, waaronder investeringsprojecten uit het Huisvestingsprogramma. We verwachten momenteel dat er in 2020 4 schoolgebouwen uit het IHP 2015-2019 worden opgeleverd en in gebruik worden genomen. Van deze 4 schoolgebouwen is de Bergse Zonnebloem inmiddels opgeleverd. Er wordt nog gewerkt aan de oplevering van de Fatimaschool, De Sleutel en Praktijkcollege Zuidwijk in 2020. Ook wordt de tijdelijke huisvesting Park16Hoven fase 2 binnenkort opgeleverd. Daarmee wordt de oorspronkelijke verwachting/streefwaarde nog niet gehaald. Wel zien we dat er voor meer en meer projecten de business case wordt vastgesteld en daarmee in de realisatiefase belanden. Daarna duurt het 1,5 tot soms – bij complexe projecten - wel meerdere jaren voordat een project afgerond is.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten OnderwijshuisvestingRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves437194302302302302

Bijdragen rijk en medeoverheden 25 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 413 194 302 302 302 302
Lasten exclusief reserves65.26863.20365.90370.81575.45775.264

Apparaatslasten 2.048 1.964 1.966 1.966 1.966 1.966
Inhuur 259 70 18 18 18 18
Overige apparaatslasten 41 31 35 35 35 35
Personeel 1.748 1.864 1.914 1.914 1.914 1.914
Intern resultaat 55.704 52.472 53.831 56.655 61.010 66.615
Intern resultaat 55.704 52.472 53.831 56.655 61.010 66.615
Programmalasten 7.515 8.767 10.106 12.194 12.481 6.682
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.363 2.892 4.114 6.083 6.353 653
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 6.153 5.875 5.992 6.111 6.128 6.029
Saldo voor vpb en reserveringen -64.831 -63.009 -65.601 -70.513 -75.155 -74.961
Saldo voor reserveringen -64.831 -63.009 -65.601 -70.513 -75.155 -74.961
Reserves000000

Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -64.831 -63.009 -65.601 -70.513 -75.155 -74.961

Omschrijving taakveld

De gemeente investeert in toekomstbestendige schoolgebouwen, die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Het accent ligt bij onderwijshuisvesting op het efficiënt en doelmatig gebruik van onderwijsgebouwen en het beschikbaar stellen van voldoende gymcapaciteit. Belangrijk daarbij zijn:

  • een goede spreiding in de stad, zodat kinderen altijd een school in de nabijheid kunnen vinden
  • leegstandsreductie, scholen hebben meer m² tot hun beschikking dan op basis van de genormeerde ruimtebehoefte noodzakelijk is, elke m² extra kost ook extra geld
  • het terugbrengen van het aantal kleine scholen in het primair onderwijs, want het kost veel extra aandacht en geld om de kwaliteit van het onderwijs op kleine scholen te kunnen realiseren
  • verbeteren van het binnenklimaat (fris!) op de scholen. Een goed binnenklimaat zorgt voor betere leerprestaties
  • bij de investeringen wordt extra aandacht aan duurzaamheid besteed. Vanaf 2020 worden alleen (bijna) energieneutrale scholen opgeleverd, conform BENG-norm (energieneutraal houdt in dat energieverbruik van het gebouw kleiner of gelijk is aan wat het gebouw zelf opwekt, door bijvoorbeeld zonnepanelen)
  • de gemeente investeert in toekomstbestendige schoolgebouwen, die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen