Openbare orde en veiligheid - Veiligheid

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt.

Betrokken stad

Het COVID-19 virus en de bijbehorende maatregelen om het virus te controleren hebben een aanzienlijke impact op de Rotterdamse samenleving. De betrokkenheid van mensen met elkaar is tegelijkertijd groot, net zoals de bereidheid van organisaties en bedrijven om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Ondanks dat georganiseerde bijeenkomsten met bewoners zoals overleggen van Buurt Bestuurt comités, bijeenkomsten met senioren en stuurgroep Veilig in de wijk stilliggen door de coronamaatregelen, is er tegelijkertijd in verschillende vormen contact tussen medewerkers van de gemeente en Rotterdammers.

Nu de Corona crisis langer duurt, treedt er wel een verandering op in de inzet van Rotterdammers Voor een deel nemen de initiatieven rondom (maaltijd)voorzieningen bijvoorbeeld af. Voor een ander deel krijgen initiatieven een vervolg in een andere samenwerkingsvorm. De netwerken die zijn opgebouwd de afgelopen periode zijn waardevol en bieden kansen voor de toekomst.

Ondermijnende Criminaliteit                        

Het college heeft vanaf 2019 extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit en hiermee is de aanpak geïntensiveerd. Uitgangspunt is dat deze middelen ten goede komen aan toezicht en handhaving, awareness en wijkgericht worden ingezet. De aanpak richt zich op het signaleren, voorkomen en aanpakken van ondermijnende criminaliteit en het stimuleren van positieve initiatieven. De Rotterdamse Rekenkamer doet in 2020 onderzoek naar de gemeentelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit.

De aanpak van ondermijnende criminaliteit is één van de prioriteiten van het veiligheidsbeleid en heeft ook tijdens de corona-crisis onverminderd de aandacht gehad. Uiteraard heeft de crisis gevolgen voor (de aanpak van) ondermijnende criminaliteit. De uitvoerbaarheid van fysieke integrale controles wordt bemoeilijkt door de maatregelen om het coronavirus te bestrijden. De beschikbare capaciteit die toezichthouders hebben voor ondermijning is beperkt vanwege het toezichthouden op de naleving van de noodverordening. Desalniettemin blijven alle RIEC-partners onverminderd alert. De aanpak wordt daar waar mogelijk aangepast op de effecten van de coronacrisis, bijvoorbeeld door nieuwe maatregelen te ontwikkelen die mogelijke gevolgen van de crisis voorkomen of beperken. Zo voeren politie, bedrijfscontactfunctionarissen, gebiedsmedewerkers en horecagebiedsadviseurs sinds mei 2020 gesprekken met (horeca)ondernemers en bewoners om hen weerbaarder te maken tegen criminele inmenging.

De effecten van drugscriminaliteit zijn voelbaar in de wijken van Rotterdam. Dat blijkt ook uit de ontvangen meldingen van Meld Misdaad Anoniem. Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 juli 2020 heeft de gemeente 689 meldingen ontvangen, waarvan 311 over drugs en 10 over wapens. Begin 2020 is de Uitvoeringsagenda Haven met 22 actiepunten verder uitgewerkt. Deze agenda is opgesteld naar aanleiding van het rapport ‘Drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven: aard en aanpak van het fenomeen’ (uit 2019). De aanbevelingen uit het rapport van de EUR worden meegenomen in onze lokale aanpak. Door private en publieke partners binnen het programma Integere Haven en met de integrale ondermijningsaanpak van de regionale Versterkingspijler Haven (Ondermijningsfonds) wordt eraan gewerkt om de haven veilig en integer te houden. Er is een stadsmarinier aangesteld voor de Waalhaven die zich richt op het versterken van het economisch potentieel van het gebied en de op rechtshandhaving.

Tijdens de begrotingsbehandeling van 7 november 2019 is de motie ‘Voorkom criminele inmenging binnen Rotterdamse sportclubs’ (19bb23213) aangenomen. Om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit is een onderzoek gestart naar criminele inmenging in de (Rotterdamse) sportwereld. Naar verwachting zijn de resultaten van dit onderzoek eind 2020/begin 2021 beschikbaar.

In 2019 is begonnen met een rigoureuze transformatie op de Winkelboulevard Zuid. De ambitie om regie te krijgen op het vastgoed en het terugdringen van ondermijnende criminaliteit krijgt steeds meer vorm. Er worden gerichte strategische aankopen gedaan en er worden samenwerkingen met pandeigenaren aangegaan. Tot nu toe zijn in totaal 49 winkelpanden en 76 woningen aangekocht. Het uiteindelijk streven is om 80 winkelpanden in bezit te krijgen. Tot 1 augustus 2020 zijn door de hele stad tientallen panden integraal gecontroleerd door onder andere de zogeheten ondermijningstrein op bedrijventerreinen zoals de Waalhaven, Hoek van Holland, Rotterdam-Oost en in een winkelstraat in Rotterdam Overschie. Ook op bedrijventerrein de Spaanse Polder zijn integrale controles uitgevoerd bij onder meer bedrijven in de automotivebranche, de groente- en fruitsector en bij opslagboxen. Verder worden regelmatig VIGOR-acties georganiseerd. Bij misstanden wordt handhavend optreden. Het aandachtsgebied is uitgebreid met het aangrenzende bedrijventerrein Noord-West. Door middel van een vastgoedscan kijken de overheidspartners of er signalen zijn van witwassen van crimineel geld of andere strafbare feiten. Verder krijgt in 2020 de autobranche in het projectgebied extra aandacht. De overheid controleert actief op naleving van de vergunningplicht voor de autoverhuurbranche.

Meer nog dan voorheen, krijgt preventie de aandacht. Zo wordt knock-and-talk toegepast om ondernemers te leren kennen die nieuw in het gebied gevestigd zijn of nog onbekend zijn bij de overheid. Daarnaast is door de gemeente Rotterdam in samenwerking met de partners een toolkit ontwikkeld waarmee pandeigenaren nog beter in staat zijn om hun huurders te screenen.

Het afpakken van crimineel en/of onverklaarbaar vermogen is een prioriteit binnen de (bestuurlijke) aanpak van ondermijning. Misdaad mag namelijk niet lonen. Er is tot augustus 2020 ongeveer 21.000 euro teruggevorderd door de gemeente. Door het samenwerkingsverband Confisq (waaraan onder meer deelnemen OM, politie, gemeente, Belastingdienst, FIOD, FIU, RIEC), is van januari tot en met juni 2020 € 1.2 mln aan crimineel vermogen, 6 kilogram cocaïne, 43 voertuigen en 4 dure luxe horloges afgepakt.

De gemeente richt zich samen met de RIEC-partners op verhuurmakelaars en -bemiddelaars die bewust of onbewust criminelen faciliteren in bijvoorbeeld huisvesting. De afgelopen periode zijn 100 rechtspersonen in beeld gebracht en zijn er 35 bewustwordingsgesprekken gevoerd. In juli 2020 is tijdens een pandcontrole een bedrag van ongeveer € 4,5 mln euro aangetroffen en in beslag genomen en is informatie aangetroffen waarmee een gehele drugslijn inzichtelijk kon worden gemaakt.

Jeugdoverlast

Ondanks de coronacrisis wordt onverminderd ingezet op het tegengaan van jeugdoverlast. Diverse partijen werken onder regie van de gemeente samen aan een effectieve aanpak, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor onderliggende problematiek bij de doelgroep. De inzet blijft gericht op hotspot locaties, waar veelal bekende groepen jongeren zich ophouden en overlast veroorzaken. Vanwege de coronacrisis is er op een aantal locaties in de stad extra druk op de buitenruimte, bijvoorbeeld in diverse parken. In combinatie met middelengebruik zoals lachgas kan dit om extra inzet vragen. In de zomerperiode voeren politie, toezicht & handhaving, jongerenwerk en verslavingszorg een gezamenlijk offensief om de overlast in relatie tot lachgasgebruik tegen te gaan en gebruikers voor te lichten over de risico’s van het gebruik. Naast het adequaat optreden tegen overlast op locaties, zijn er de afgelopen maanden een aantal nieuwe groepen geprioriteerd door de gezagsdriehoek ten behoeve van een groepsaanpak. Het betreft groepen uit Kralingen-Crooswijk, Feijenoord en Charlois.

Mede naar aanleiding van ernstige geweldsincidenten van afgelopen najaar (2019), waar veelal minderjarigen bij betrokken waren, heeft het college extra middelen vrijgemaakt voor grenzenstellend jongerenwerk. Deze zomer (2020) hebben ook ernstige ongeregeldheden plaatsgevonden (Feijenoord) en is een online vete tussen Drillrapgroepen uit Rotterdam en Amsterdam uitgemond in een steekincident op de pier van Scheveningen. Mede hierdoor wordt komend anderhalf jaar de inzet in een aantal gebieden versterkt en legt het jongerenwerk de verbinding met het onderwijs door gerichte inzet op 15 aandachtslocaties. Met deze impuls worden ongeveer 30 extra jongerenwerkers ingezet om overlastgevend- en delinquent gedrag tegen te gaan en in de kiem te smoren.

Vuurwerk(verbod) / jaarwisseling

Op 23 april 2020 heeft de gemeenteraad de APV-wijziging voor een algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk vastgesteld. Het vuurwerkverbod heeft verstrekkende consequenties voor de viering van de jaarwisseling. Dit vergt extra inzet en middelen met betrekking tot alternatieve programmering in de gebieden, vuurwerkshows, communicatie / gedragscampagne, preventieve maatregelen, toezicht en handhaving en anti-terrorismemaatregelen. Dit voorjaar (2020) heeft de participatie in de 14 gebieden over een alternatieve viering per gebied plaatsgevonden. De adviezen worden in de zomer van 2020 uitgewerkt tot plannen, en wordt in september getoetst door de veiligheidsdiensten op aspecten zoals veiligheid en bereikbaarheid. Omdat de gevolgen van de coronacrisis nog onzeker zijn, zal het college pas medio oktober 2020 een definitief besluit nemen over het wel of niet door laten gaan van de verschillende vieringen en de vuurwerkshows. Bij doorgang zullen maatregelen ten aanzien van de 1,5 meter samenleving worden getroffen. In het najaar 2020 wordt de gedragscampagne over het vuurwerkverbod ontwikkeld, evenals een handhavingsstrategie in aanloop naar de jaarwisseling, rekening houdende met openbare orde en veiligheidsproblematiek. In de evaluatie van de jaarwisseling begin 2021 zullen ook aspecten ten aanzien van de begroting 2021-2022 worden meegenomen.

High Impact Crimes

In de eerste maanden van de coronacrisis was de impact van alle maatregelen op de aanpak van High Impact Crimes fors. Veel acties en interventies zijn tijdelijk stop gezet. Ook was de impact van de coronamaatregelen merkbaar door een daling van het aantal gepleegde High Impact Crimes. Inmiddels is de aanpak weer volledig hervat en nemen helaas ook de misdrijven weer toe. Daarom is het juist nu van belang om alert te blijven.

Ter voorkoming van woninginbraken is er de afgelopen maanden in gezet om woningen in diverse wijken in de stad beter te beveiligen. In de wijken Oud-Mathenesse, het Nieuwe Westen, Zuidwijk en Oud-Charlois hebben particulier eigenaren gebruik kunnen maken van een subsidieregeling. Tevens investeert de gemeente samen met de woningbouwcorporaties continue in nieuw hang- en sluitwerk en andere aanpassingen in risicowijken om inbraken te voorkomen. Voor de zomervakantie is de zomercampagne van start gegaan waarbij zowel online als offline extra aandacht is voor inbraakpreventie. Ook zal er gedurende de zomermaanden in de inbraakhotspots extra toezicht zijn om inbraken tegen te gaan. Kwetsbare groepen, zoals ondernemers en senioren, zijn afgelopen maanden op verschillende manieren voorgelicht over risico’s op babbeltrucs, overvallen en andere vormen van criminaliteit.

Voor de persoonsgerichte aanpak van daders en interventies gericht op het voorkomen van daderschap is het goed dat het weer mogelijk is om fysiek af te spreken. Hoewel er waardevolle ervaringen zijn opgedaan tijdens de lockdown, toen geanticipeerd moest worden op de situatie, is het persoonlijke contact in de aanpak van daders en risicojongeren erg belangrijk. Bij de interventies Schoon Schip en Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent is er tijdens de lockdown veel geïnvesteerd in 1-op-1 begeleiding met de deelnemers om de contacten te onderhouden. Ook zijn ouders meer in beeld gekomen. Waar mogelijk en van toegevoegde waarde zijn de opgedane ervaringen verwerkt in de aanpak.

Seksuele straatintimidatie

Het nieuwe onderzoek naar de ervaren seksuele straatintimidatie in Rotterdam gaat in het najaar van start. De resultaten van dit onderzoek worden in het eerste kwartaal van 2021 verwacht. De evaluatie naar de Aanpak Seksuele Straatintimidatie wordt in de tweede helft van 2020 afgerond. Gezien de onzekere situatie rond Covid-19 is er nog geen beslissing genomen over het hervatten van de nieuwe campagne. De vernieuwde versie van de StopApp is inmiddels een aantal maanden live. Het is nog te vroeg om de effecten hiervan te meten. Wel merkt de gemeente dat mensen die hun contactgegevens achterlaten, het zeer op prijs stellen dat er contact met hen wordt opgenomen naar aanleiding van hun melding in de app. In december 2019 heeft het Gerechtshof het APV-artikel over straatintimidatie niet rechtsgeldig verklaard. Dit betekent dat er geen grondslag meer is om nog langer te handhaven op straatintimidatie en dat de heterdaad-handhaving is gestopt. Inmiddels heeft de minister van Justitie en Veiligheid het wetsvoorstel seksuele misdrijven opgesteld, waarin (non-) verbale en lichamelijke seksuele intimidatie strafbaar wordt gesteld. Het wetsvoorstel is ter consultatie voorgelegd. Rotterdam heeft hierop samen met de G4 en Tilburg een reactie gegeven aan de minister. De minister heeft richting de Tweede Kamer aangegeven na de zomer van 2020 over de uitkomsten van de consultatie over het voorontwerp en het vervolgtraject te berichten.

Cameratoezicht

In april 2020 is het nieuwe cameraproject Zuiderpark en omgeving – bestaande uit acht camera’s – operationeel geworden. Bij het nabijgelegen cameragebied Zuidplein zijn de analoge camera’s vervangen voor digitale exemplaren. Er wordt ingezet om in 2020 alle analoge camera’s te vervangen voor digitale exemplaren. Hiervoor zijn reeds diverse opdrachten voor cameragebieden in gang gezet. Aan de Museumstraat zijn in juni twee camera’s geplaatst. In de evaluatie cameratoezicht 2019 is bepaald om voor diverse locaties een bij- of verplaatsing te realiseren. Voor enkele heeft de uitvoering plaatsgevonden.Er wordt gewerkt aan het opstellen van een beleidskader cameratoezicht naar aanleiding van de motie "In de schemer fluit de merel"( 20bb7170).

Veiligheid in het Openbaar Vervoer

Uit de resultaten van het van het jaarlijkse OV-reizigerstevredenheidonderzoek (OV-klantenbarometer) over 2019 blijkt dat de sociale veiligheid over 2019 op alle fronten weer is gestegen.

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

BUS - Veiligheid algemeen

7,7

7,6

7,6

7,8

7,7

7,9

BUS - Veiligheid rit

7,9

7,9

7,9

8,0

8,4

8,6

BUS - Veiligheid instaphalte

7,7

7,6

7,7

7,8

7,7

7,9

TRAM - Veiligheid algemeen

7,5

7,6

7,7

7,7

7,9

7,9

TRAM - Veiligheid rit

7,9

7,9

8,0

8,0

8,5

8,5

TRAM - Veiligheid instaphalte

7,7

7,8

7,8

7,7

7,9

8,0

METRO - Veiligheid algemeen

7,2

7,1

7,3

7,3

7,5

7,6

METRO - Veiligheid rit

7,5

7,5

7,7

7,7

8,3

8,4

METRO - Veiligheid instaphalte

7,3

7,3

7,5

7,5

7,7

7,8

De volledig risico gestuurde inzet op alle metrolijnen, inclusief de Hoekse Lijn heeft vooralsnog geen negatieve invloed op sociale veiligheid gehad in 2019. Onduidelijk is nog welke invloed de Coronacrisis op de veiligheidsgevoelens binnen het Openbaar Vervoer en met name bij de metro zal hebben. Inmiddels is het instrument OV-verbod uitgebreid met coronaspugen. Uitbreiding van het OV-verbod met wapenbezit wordt momenteel onderzocht. Met onderwijsinstellingen zijn afspraken gemaakt over de spreiding van studenten over het OV. Voor reizigers in het OV geldt een mondkapverplichting.

Cyberresilience

Ter voorbereiding op een cybercrisis is in G4-verband de handreiking cybergevolgbestrijding ontwikkeld en opgeleverd. In de tweede helft van 2020 zal een oefening, die door de coronacrisis niet door kan gaan, ingehaald worden. Verschillende activiteiten en events op het gebied van cyberweerbaarheid konden in het tweede kwartaal door corona niet doorgaan. Deze worden in originele of aangepaste vorm ingehaald in het najaar van 2020. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om voorlichting voor ouderen en voor ondernemers. In samenwerking met de VAR wordt gewerkt aan een nieuwe #EchtNep communicatiecampagne. Om te kijken hoe de samenwerking in de haven rondom digitale weerbaarheid in de toekomst kan worden gecontinueerd is er een pilot gestart waarin samen met een groep bedrijven als collectief aan cyberweerbaarheidsdienstverlening wordt gewerkt. Op basis van de resultaten van de pilot zal medio 2020 over de toekomst van FERM worden besloten. FERM is het samenwerkingsverband tussen de gemeente, het havenbedrijf, Deltalinqs, politie en VRR met als doel de digitale weerbaarheid van de bedrijven in de haven versterken.

Extremisme en terrorisme

Begin 2020 was er aandacht voor mediawijsheid, werd een theatervoorstelling voor scholieren georganiseerd en werden cursussen weerbaar opvoeden aangeboden voor moedergroepen. Deze interventies ter vergroting van de weerbaarheid van kwetsbare groepen tegen extreme ideologieën zijn vanwege de corona maatregelen grotendeels verzet naar na de zomer en voor een klein gedeelte voortgezet in een online variant. De deradicaliserings- en disengagementtrajecten zijn gewoon doorgegaan onder alle corona beperkingen. Na een periode waarin alleen online of telefonisch contact mogelijk was met geradicaliseerde casussen, zijn nu ook fysieke ontmoetingen weer mogelijk. Het casusoverleg komt eind juli ook weer voor het eerst live bijeen. Deskundigheidsbevordering heeft vanwege de corona maatregelen op een laag pitje gestaan. Sinds de zomer vinden de eerste online trainingen en voorlichtingen plaats. Ook wil de gemeente dit najaar weer de eerste fysieke trainingen en voorlichtingen organiseren. Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen zal gekeken worden in welke vorm die kunnen doorgaan. In de eerste helft van 2020 was er ook aandacht voor het (fysiek) weerbaarder maken van bepaalde objecten en groepen in de stad. Zo zijn er schouwen uitgevoerd bij bepaalde religieuze instellingen en zijn er in het tweede kwartaal fysieke beveiligingsmaatregelen getroffen. De gemeente wil dit najaar wederom veiligheidstrainingen voor religieuze instellingen organiseren. Afhankelijk van de maatregelen die op dat moment vanwege corona gelden zal gekeken worden in welke vorm die door kunnen gaan, of naar een later moment verschoven worden.  De dreiging van extremisme en terrorisme wordt meegenomen in het evenementenvergunningentraject.

Evenementenvergunningen

In de nota evenementenvergunningen 2019 zijn twee experimenten opgenomen. Beide experimenten zijn geëvalueerd. Met de A+vergunning is op verzoek van de gemeenteraad geëxperimenteerd met een extra evenementencategorie. Uit de evaluatie A+ is gebleken is gebleken dat deze evenementencategorie van toegevoegde waarde is geweest. Het voornemen is om van deze vergunningencategorie regulier beleid te maken. Uit de evaluatie van het experiment evenementenkraskaart blijkt dat er weinig gebruik is gemaakt van deze kraskaart. De kraskaart wordt vooralsnog geen regulier beleid. Vanwege de coronamaatregelen die vanaf 12 maart 2020 van kracht zijn, is het evenementenseizoen anders verlopen dan verwacht. Per 1 juli 2020 is het weer toegestaan, mits wordt voldaan aan de Coronamaatregelen, om evenementen te organiseren.

Horecavergunningen

Gelet op de grote impact van de coronamaatregelen beziet het college continue hoe horecaondernemers zo goed mogelijk kunnen worden gefaciliteerd bij het mogelijk maken van de 1,5 meter economie. Eén van de voorbeelden is het verruimen van de regels bij het aanvragen van vlonderterrassen en de mogelijkheden voor het uitbreiden van terrassen. Als gevolg van de coronacrisis worden de evaluatie van het huidige horecabeleid onder externe partijen zoals ondernemers, vastgoedpartijen en gebiedscommissies en het behoefte onderzoek naar de openingstijden onder ondernemers van avond- en nachthoreca en het gebruik van 24-uurs vergunningen uitgesteld. Dit geldt eveneens voor de hiermee samenhangende proef Witte de Withstraat/Meent. Dit betekent ook uitstel van het nieuwe horecabeleid. Ondertussen blijft de gemeente inzetten op de voorbereidingen voor nieuw horecabeleid in overleg met Koninklijk Horeca Nederland

Woonoverlast

De RIVM-maatregelen zijn van invloed geweest op het handelingskader bij woonoverlast. Het handelingskader woonoverlast is ten opzichte van voor de Coronacrisis meer beperkt, waardoor er minder adequaat gereageerd wordt op woonoverlast. De maatregelen leggen beperkingen op aan een deel van de instrumenten die ingezet kunnen worden, omdat de kracht van die instrumenten onder andere zit in het persoonlijke contact. Samen met partners werd gezocht naar creatieve oplossingen om woonoverlast aan te blijven pakken, zoals het voeren van gesprekken via de telefoon, videobellen of tijdens een wandeling. Een aantal instrumenten zoals buurtbemiddeling of een verwijzing naar de regelrechter heeft niet plaats kunnen vinden of alleen in beperkte mate. Hierdoor zijn bij buurtbemiddeling wachtlijsten ontstaan, die per 1 september worden ingelopen. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat woonoverlast is toegenomen of verergerd doordat de instrumenten in beperkte mate of niet zijn ingezet. Zowel verhuurders als de burgemeester hebben terughoudend gehandeld bij woningsluitingen.

Sinds dit jaar wordt het vertrouwen van de melders van woonoverlast in de ketenaanpak gemeten. De eerste enquêtes zijn hiervoor verstuurd en aan het einde van dit jaar wordt naar verwachting het eerste resultaat gemeten, waaruit kan worden opgemaakt of het vertrouwen van de melders in de aanpak is toegenomen. Een belangrijke graadmeter voor vertrouwen in de aanpak is de termijn waarin de overlast wordt opgelost. Door de beperkte inzet van buurtbemiddeling of de regelrechter kan het zijn dat de aanpak langer duurt. Hier zijn op dit moment geen aanwijzingen voor.

De kans bestaat dat woonoverlast escaleert tijdens de Coronacrisis. Mensen zitten langdurig bij elkaar in soms kleine, gehorige woningen. Daarnaast zijn er ook bewoners die zonder de juiste begeleiding voor woonoverlast zorgen. Het risico voor woonoverlast in de Coronacrisis is tevens dat de veiligheidsbeleving met betrekking tot woonoverlast daalt. Dit kan een negatief effect hebben op de veiligheidsbeleving van de Rotterdammer. Per 1 september 2020 zijn de veiligheidsregisseurs en experts wonen gestart, zoals beschreven in het actieplan ‘Samen tegen woonoverlast’. De veiligheidsregisseurs worden ingezet om als procesregisseur de complexe woonoverlast aan te pakken. Zij richten zich tevens op de samenwerking met de zorgketen en de particuliere verhuurders. De experts wonen werken nauw samen met de veiligheidsregisseurs en richten zich voornamelijk op de operationele kant van de aanpak.

 

Ontwikkelingen 2021-2024

Jeugdoverlast, spanningen tussen jongeren en handhavers en tussen burgers over de coronaregels zijn effecten van de coronacrisis op de openbare orde en veiligheid. De kwetsbare groepen in de (kwetsbare) wijken kunnen door inkomensverlies vatbaarder zijn voor ondermijnende criminaliteit. Naast de handhaving van de openbare orde, de inzet op High Impact Crimes en de aanpak van ondermijnende criminaliteit wordt de leefbaarheid in de wijken mede bepaald door de aandacht die er is voor kwetsbare groepen, de kwaliteit van de openbare ruimte, onderwijs en werkgelegenheid. Binnen de 5 focuswijken worden dedicated teams gevormd om per wijk extra te investeren in de knelpunten die ontstaan. De extra investeringen in grenzenstellend jongerenwerk dragen vormen daar een onderdeel van, los van de overige inzet op veiligheid zoals beschreven in dit taakveld.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Betrokken stad

Weerbare stad

Stad in balans

Wat gaan we daar voor doen

Betrokken stad

Weerbare stad

Stad in balans

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget 13a: Het veiligheidsniveau van Rotterdam is in 2022 omhoog gegaan ten opzichte van 2018; de Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel heeft dan een gemiddelde score hoger dan 108 Streefwaarde     >108   >108  
Realisatie     110      
Collegetarget 13b: De gemiddelde score van de 18 wijken die in 2018 lager dan 100 scoren op de Veiligheidsindex, moet in 2022 zijn verbeterd. Streefwaarde     >88   >88  
Realisatie     92      
Collegetarget 13c: De 5 laagst scorende wijken op de Veiligheidsindex van 2018 laten in 2022 een stijging van 5 punten op de Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel zien              
Tarwewijk Streefwaarde     76   78  
Realisatie     85      
Hillesluis Streefwaarde     80   82  
Realisatie     95      
Bloemhof Streefwaarde     87   89  
Realisatie     83      
Carnisse Streefwaarde     89   91  
Realisatie     81      
Oude Westen Streefwaarde     90   92  
Realisatie     87      

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid - VeiligheidRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves2.5033.0192.3902.0802.0802.080

Bijdragen rijk en medeoverheden 708 1.106 740 431 431 431
Overige opbrengsten derden 1.795 1.914 1.650 1.650 1.650 1.650
Lasten exclusief reserves36.08937.00839.44639.36839.30235.975

Apparaatslasten 18.459 18.450 18.538 18.497 18.383 17.077
Inhuur 778 602 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 262 66 83 83 83 83
Personeel 17.419 17.782 18.455 18.414 18.300 16.994
Intern resultaat 839 592 540 540 401 401
Intern resultaat 839 592 540 540 401 401
Programmalasten 16.790 17.966 20.368 20.332 20.519 18.497
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.425 10.274 11.905 12.046 12.240 10.225
Kapitaallasten 18 372 432 425 418 411
Overige programmalasten 5 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 8.341 7.320 8.030 7.861 7.861 7.861
Saldo voor vpb en reserveringen -33.586 -33.989 -37.056 -37.288 -37.222 -33.894
Saldo voor reserveringen -33.586 -33.989 -37.056 -37.288 -37.222 -33.894
Reserves361700000

Onttrekking reserves 361 70 0 0 0 0
Vrijval reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -33.225 -33.919 -37.056 -37.288 -37.222 -33.894

Omschrijving taakveld

Samen met partners, bewoners en ondernemers werkt het college aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterking waar het nodig is. De samenleving verandert snel en wordt complexer. Rotterdam is een grote, internationale stad en gebeurtenissen in de wereld hebben in toenemende mate hier hun impact. Dreiging van terrorisme, gevoelde tegenstellingen tussen groepen, verstoringen in de openbare ruimte, incidenten met verwarde personen, ondermijnende criminaliteit, migratiestromen en vuurwapengeweld vormen nieuwe uitdagingen en hebben effect op de veiligheid in de stad en op het gevoel van veiligheid van Rotterdammers. Ontwikkelingen kunnen elkaar bovendien versterken. In combinatie met verregaande digitalisering brengt dit nieuwe risico’s met zich mee.