Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) heeft als doel de juiste mensen op de juiste plek te hebben binnen de gemeente, om huidige en toekomstige organisatiedoelstellingen te bereiken.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De huidige situatie maakt flexibiliteit van medewerkers meer dan ooit noodzakelijk. Er wordt dan ook door middel van vrijwillige mobiliteit verder geïntensiveerd op de optimale inzet van medewerkers en het investeren in continue loopbaanontwikkeling.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOILRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves33140000

Bijdragen rijk en medeoverheden 19 14 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 14 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves6.3814.1565.0684.6375.8586.408

Apparaatslasten 5.764 3.252 3.714 4.206 5.427 5.977
Inhuur 134 136 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 62 213 11 11 11 11
Personeel 5.569 2.902 3.702 4.194 5.416 5.965
Intern resultaat 398 496 0 0 0 0
Intern resultaat 398 496 0 0 0 0
Programmalasten 218 408 1.355 431 431 431
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 220 408 1.355 431 431 431
Overige programmalasten -2 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -6.348 -4.142 -5.068 -4.637 -5.858 -6.408
Saldo voor reserveringen -6.348 -4.142 -5.068 -4.637 -5.858 -6.408
Reserves8.9841.190810800

Onttrekking reserves 2.213 1.190 810 8 0 0
Toevoeging reserves 1.423 0 0 0 0 0
Vrijval reserves 8.194 0 0 0 0 0
Saldo 2.636 -2.951 -4.259 -4.629 -5.858 -6.408

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskader

Omschrijving taakveld

Gemeentelijke medewerkers kunnen via het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) begeleiding krijgen naar werk binnen of buiten de gemeente.