Een goede integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten bij voorkeur in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer.

Een betere verbinding tussen de OV-netwerken Rotterdam Noord en Zuid en een betere ontsluiting van de rivieroevers.

Een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken voor ouderen en minder-validen.

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Gelet op het lage gebruik van het openbaar vervoer als gevolg van de coronacrisis heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zich genoodzaakt gezien een Transitieprogramma openbaar vervoer in het leven te roepen, waarin diverse bezuinigingen in het openbaar vervoer aanbod voorzien zijn. Hier is dit voorjaar met de raad over gesproken en daarbij stond het streven centraal om het openbaar vervoernetwerk zoveel mogelijk in stand te houden en om bezuinigingsmaatregelen in beginsel van tijdelijke aard te laten zijn. Dit was ook de essentie van de inzet van het college in MRDH-verband.

We zetten in op optimalisatie OV-tracés via de bestaande oeververbindingen. De eerste stap in de gefaseerde verbetering van het rivierkruisende openbaar vervoer op twee belangrijke corridors tussen Rotterdam Zuid en Noord: het OV via de Maastunnelcorridor tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal en via de Van Brienenoordbrug tussen Zuidplein, Stadionpark en Kralingse Zoom. Het betreft optimalisatie bestaande OV-verbindingen als eerste stap op weg naar volledige Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)-infrastructuur op langere termijn (bus, tram of metro). Voor een aantrekkelijk OV-product en een snelle en betrouwbare exploitatie zijn busstroken, prioriteitsstelling bij verkeerslichten, verlaagde en andere infrastructurele maatregelen nodig. Het betreft kansrijke relaties voor minimaal HOV-bus – hoogfrequent (minimaal 6 keer per uur), zo veel mogelijk vrijliggend, comfortabel, snel, direct en gestrekt. Het Rijk draagt hier ook financieel aan bij.

Ontwikkelingen 2022-2025

De doelstellingen van het taakveld staan vermeld onder 'Wat willen we bereiken' en 'Wat gaan we daarvoor doen'. ‘Wat gaan we daarvoor doen' is aangevuld met de inspanning die de gemeente zal plegen op het realiseren van gratis OV voor kinderen tot 12 jaar in 2022. Verder zijn deze actueel. Wel is het duidelijk dat de coronacrisis de nodige onzekerheden met zich meebrengt. Zo is nog onduidelijk wanneer het gebruik van het openbaar vervoer zich weer gaat herstellen en zal er van groei van het gebruik van het openbaar vervoer de komende tijd naar verwachting geen sprake zijn. Ook heeft de crisis waarschijnlijk economische effecten die hun weerslag zullen hebben op het mobiliteitssysteem in zijn geheel. Ondanks deze onzekerheden blijven we vooralsnog echter onverminderd vasthouden aan de voorgestelde investeringen en de beoogde mobiliteitstransitie.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Groei OV-gebruik Streefwaarde   In ontwikkeling
Realisatie +2,7% +2,8% -45%      

Toelichting effectindicatoren

Als gevolg van covid-19 is na jaren van recordgroei het aantal reizigerskilometers gedaald met 45%. Het OV is mede door de tijdelijke beschikbaarheidsvergoeding van het Rijk blijven rijden en wordt nog steeds hoog gewaardeerd (de RET werd door klanten gewaardeerd met een 8). Het perspectief van groei inclusief capaciteitsknelpunten op middellange en lange termijn is ongewijzigd.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Openbaar vervoerRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves26.36426.1801.329939393

Bijdragen rijk en medeoverheden 25.919 25.853 1.236 0 0 0
Overige opbrengsten derden 527 327 93 93 93 93
Overige baten -81 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves39.38551.82655.6859.06410.11210.116

Intern resultaat 3.091 3.654 1.204 1.204 -961 -961
Intern resultaat 3.091 3.654 1.204 1.204 -961 -961
Programmalasten 36.294 48.171 54.481 7.861 11.074 11.077
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 35.219 47.209 53.741 7.114 10.347 10.263
Kapitaallasten 452 496 605 611 592 679
Overige programmalasten 153 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 469 467 135 135 135 135
Saldo voor vpb en reserveringen -13.021 -25.646 -54.356 -8.972 -10.020 -10.023
Saldo voor reserveringen -13.021 -25.646 -54.356 -8.972 -10.020 -10.023
Reserves4.88119.80643.159-329-330-160

Onttrekking reserves 4.881 19.806 43.497 81 80 250
Toevoeging reserves 0 0 338 410 410 410
Saldo -8.139 -5.840 -11.198 -9.301 -10.350 -10.183

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Dit taakveld betreft het uitvoeren van taken op het gebied van openbaar vervoer, waaronder bus, tram, metro, taxivervoer en veerdiensten en de bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen zoals stations, aanvullend op de verantwoordelijkheden van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag als regionale vervoersautoriteit.