Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Beheer van de stadRealisatie
2021
Begroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves255.564263.583274.723273.078274.002275.087

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.080 11.800 1.202 2.493 3.240 3.926
Belastingen 82.296 86.527 95.576 96.219 96.862 97.504
Overige opbrengsten derden 171.492 165.698 177.599 174.028 173.562 173.318
Overige baten -305 -442 347 339 339 339
Lasten exclusief reserves420.340429.987444.229443.235448.069451.494

Apparaatslasten 158.318 162.768 169.038 168.765 168.524 168.285
Inhuur 8.838 9.641 7.061 7.061 7.061 7.061
Overige apparaatslasten 5.075 6.186 6.785 6.811 6.810 6.810
Personeel 144.406 146.941 155.193 154.894 154.653 154.414
Intern resultaat -3.973 -9.149 -11.398 -11.049 -11.049 -11.049
Intern resultaat -3.973 -9.149 -11.398 -11.049 -11.049 -11.049
Programmalasten 265.995 276.368 286.589 285.519 290.595 294.258
Financieringslasten 3 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 166.579 173.043 174.703 167.440 167.445 167.807
Kapitaallasten 62.074 64.835 71.238 77.828 82.859 86.554
Overige programmalasten 35.309 36.234 40.647 40.250 40.291 39.897
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.029 2.256 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -164.776 -166.403 -169.505 -170.157 -174.067 -176.408
Vennootschapsbelasting0800800800800800

Saldo voor reserveringen -164.776 -167.203 -170.305 -170.957 -174.867 -177.208
Reserves8.92813.3825.3786.5144.9043.584

Onttrekking reserves 8.928 14.638 5.378 6.514 4.904 3.584
Toevoeging reserves 0 1.500 0 0 0 0
Vrijval reserves 0 244 0 0 0 0
Saldo -155.848 -153.821 -164.927 -164.443 -169.963 -173.624

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Beheer van de stadBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 -150.293 -164.927 -164.443 -169.963 -173.624
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022 -3.528 0 0 0 0
Lagere verkoopopbrengsten voertuigen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -2.800 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Reserves -728 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 0 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen -153.821 -164.927 -164.443 -169.963 -173.624

Toelichting financiële bijstellingen

Lagere verkoopopbrengsten voertuigen
Voor 2022 wordt een lagere verkoopopbrengst voertuigen van € 2,8 mln verwacht door een terugloop van de omzet van externe afnemers. Door de lange levertijden van nieuwe voertuigen rijden de bestaande voertuigen langer door en kunnen deze niet worden verkocht op de veiling.


Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling
De vrijval vanuit de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling en de toevoeging aan de bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor vanuit programma Algemene middelen kan pas plaats vinden nadat een vaststellingsbesluit is toegekend door het GO-Fonds. De slotdeclaratie zal pas in 2023 plaatsvinden waardoor de mutatie verschuift.


Technische wijzigingen
In dit programma zijn er geen technische wijzigingen geweest.

Risico's en aandachtspunten

Niet van toepassing.