Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten VeiligRealisatie
2021
Begroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves18.82326.50813.64713.33713.37013.370

Bijdragen rijk en medeoverheden 13.612 21.822 8.411 8.101 8.134 8.134
Overige opbrengsten derden 5.211 4.686 5.236 5.236 5.236 5.236
Overige baten 1 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves172.708188.318183.131187.613187.296186.868

Apparaatslasten 74.835 77.327 83.518 88.876 88.766 88.564
Inhuur 5.340 2.228 410 410 410 410
Overige apparaatslasten 1.667 2.165 8.024 14.393 14.423 14.422
Personeel 67.828 72.934 75.084 74.073 73.933 73.732
Intern resultaat 591 -399 -177 -177 -177 -177
Intern resultaat 591 -399 -177 -177 -177 -177
Programmalasten 97.283 111.390 99.790 98.914 98.707 98.481
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 18.950 39.191 28.831 27.689 27.832 27.615
Kapitaallasten 652 351 682 978 628 619
Overige programmalasten 317 273 138 138 138 138
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 77.364 71.574 70.139 70.109 70.109 70.109
Saldo voor vpb en reserveringen -153.885 -161.810 -169.485 -174.276 -173.926 -173.498
Saldo voor reserveringen -153.885 -161.810 -169.485 -174.276 -173.926 -173.498
Reserves171.03530303030

Onttrekking reserves 17 1.035 30 30 30 30
Saldo -153.867 -160.775 -169.455 -174.246 -173.896 -173.468

Financiële bijstellingen

Bijstellingen VeiligBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 -160.075 -169.455 -174.246 -173.896 -173.468
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022 -700 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -700 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen -160.775 -169.455 -174.246 -173.896 -173.468

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen
In dit programma is één technische wijziging geweest. De bijstelling betreft een herverdeling van de concernopgave (- € 700): taakstellingen van de afdeling Toezicht worden gerealiseerd op het programma Stedelijke ontwikkeling terwijl deze, in afwachting op nadere uitwerking, in de begroting zijn opgenomen bij het programma Veilig waar de afdeling Toezicht eveneens taken voor uitvoert. Door deze technische mutatie worden de taakstellingen juist begroot en wordt begrotingsonrechtmatigheid voorkomen.

Risico's en aandachtspunten

project vervanging handhavingssystemen
Zoals in de MIP rapportage wordt aangegeven, zijn en worden er door de verdere uitloop van dit programma extra kosten gemaakt. Een deel van deze kosten wordt gedekt door de boete die aan de leverancier is opgelegd. Mocht het besluit om dit programma daadwerkelijk te stoppen genomen worden dan zijn de financiële consequenties groot. Ook de noodzaak om een aantal van de huidige applicaties aan te passen of vervangen blijft, in het bijzonder vanwege privacy- en securityeisen, bestaan. De gemeente neemt hierbij op dit moment alle mogelijke maatregelen om deze kosten te beperken.