Rotterdam, als grote stad in de delta, beheert en onderhoudt haar riolering en stedelijke watersysteem voortvarend om een gezonde en leefbare stad met droge voeten te blijven. Rotterdammers kunnen ondanks de al merkbare effecten van klimaatverandering daardoor vrij van gezondheidsrisico’s dicht op elkaar leven. Ze houden droge voeten en de economische bedrijvigheid in de stad gaat tijdens en na hevige neerslag gewoon door. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering.

Omschrijving taakveld

We willen de volgende effecten in de stad bereiken:

  • Gezonde en aantrekkelijke stad met een robuust stedelijk watersysteem;
  • Herstellen van sponswerking van de stad op zowel openbaar als privaat terrein;
  • Voorkomen van ontwrichting door klimaatverandering.

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding:

  • Opvang en verwerking van afval- en hemelwater;
  • Inzameling en transport huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater;
  • Voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig grondwater;
  • Bestrijding verontreiniging oppervlaktewater;
  • Baten rioolheffing via categorieën 2.2.1 (voor niet-woningen) en 2.2.2 (voor woningen);
  • kosten van de heffing en invordering van de rioolheffing.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Gezonde en aantrekkelijke stad met een robuust stedelijk watersysteem

Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaat adaptieve deltastad

Wat gaan we daar voor doen

Gezonde en aantrekkelijke stad met een robuust stedelijk watersysteem

Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaat adaptieve deltastad

Effect indicatoren

Beschrijving effectindicator (collegetarget) Realisatie 201720182019202020212022
Percentage panden dat geen verhoogde kans op wateroverlast bij hevige regen heeft. (collegetarget)Streefwaarde88%88%88%89%90%
Realisatie88%-----

1) Bron: Bluelabel (juli 2018), 12% van de panden heeft kans op overlast bij een hevige bui.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten RioleringRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves70.09170.66874.22376.48980.16784.407

Belastingen 67.480 69.575 73.570 75.837 79.514 83.754
Overige opbrengsten derden 1.113 1.094 653 653 653 653
Overige baten 1.499 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves62.54860.52763.13565.13868.51272.762

Interne resultaat 15.437 14.660 16.010 16.010 15.627 15.627
Interne resultaat 15.437 14.660 16.010 16.010 15.627 15.627
Programmalasten 47.111 45.866 47.125 49.128 52.885 57.134
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 6.707 10.526 11.280 11.667 11.895 12.020
Kapitaallasten 12.323 6.233 6.660 7.332 8.012 7.897
Overige programmalasten 28.082 29.107 29.184 30.129 32.977 37.217
Saldo voor vpb en reserveringen 7.543 10.142 11.089 11.351 11.654 11.645
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen 7.543 10.142 11.089 11.351 11.654 11.645
Reserves000000
Saldo 7.543 10.142 11.089 11.351 11.654 11.645

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting 10.738 11.004 11.147 11.147
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar363369389389

Trend 363 369 389 389
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk255246237227

Interne rente 255 246 237 227
Kapitaallasten 0 0 0 0
Ramingsbijstellingen vermijdbaar0000

Actualisatie energielasten 0 0 0 0
Technische wijzigingen-268-268-118-118

Tijdverantwoording -118 -118 -118 -118
Uitvoeringskosten -150 -150 0 0
Begroting na wijzigingen 11.089 11.351 11.654 11.645

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Trend

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Interne rente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.

Kapitaallasten

Als gevolg van wijzigingen in de investeringsplanning zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) in de meerjarenbegroting bijgesteld.

Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Actualisatie energielasten

De energietarieven voor gas en elektra vertonen een stijgende lijn. Als gevolg hiervan vindt er een saldoneutrale actualisatie van het energiebudget plaats door programmabudget te heralloceren.

Technische wijzigingen

Tijdverantwoording

De in de oorspronkelijke meerjarenbegroting verwerkte tijdverantwoording is gebaseerd op de geplande uitvoering in 2018 en wordt om die reden teruggedraaid. De geactualiseerde tijdverantwoording 2019 en verder wordt gebaseerd op de geplande uitvoering in 2019.

Uitvoeringskosten

Belastingen voert het heffen en innen van rioolheffing uit. De afgelopen jaren zijn de werkzaamheden bij Belastingen toegenomen waardoor er sprake is van een structureel capaciteitstekort. Om dit op te lossen zijn de afspraken over de vergoedingen voor deze werkzaamheden herzien. De begroting van het taakveld Riolering geeft daardoor nu een goede weergave van de werkelijke uitvoeringskosten die Belastingen maakt voor dit taakveld.