Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

1. Iedereen doet mee naar vermogen: Rotterdammers leveren een tegenprestatie naar vermogen, die ze zelf mogen invullen in de vorm van mantelzorg, vrijwilligerswerk, taalcursus, beweegtraining of eerst werken aan persoonlijke problematiek

2. Jongerenloket: Het begeleiden van jongeren naar werk en/of onderwijs

3. Jongerenloket: Rotterdamse jongeren (27-) gaan pas van school als zij een baan hebben

4. Jongerenloket: wij helpen jonge statushouders (27-) aan werk of helpen hen om zich daarop voor te bereiden of begeleiden hen naar school

Omschrijving taakveld

Rotterdammers met een gemeentelijke uitkering op grond van de Participatiewet en die geen re-integratievoorziening krijgen aangeboden, leveren een tegenprestatie naar vermogen. De tegenprestatie wordt doorgezet in een vernieuwde aanpak onder de naam “Iedereen doet mee naar vermogen”. Door de actieve inzet van werkzoekenden die een tegenprestatie doen, dragen zij bij aan de stad, kunnen beter participeren en bevordert dit hun persoonlijke ontwikkeling.

 

Het Jongerenloket adviseert en ondersteunt jongeren van 16 tot 27 jaar op weg naar een zo groot mogelijke sociale en economische zelfstandigheid. Het Jongerenloket richt zich op Rotterdamse jongeren die veelal een opeenstapeling aan problemen kennen. Zij krijgen advies en ondersteuning op weg naar een zo groot mogelijke sociale en economische zelfstandigheid, zodat zij weer meedoen en actief deel uitmaken van de maatschappij.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Iedereen doet mee naar vermogen

Jongerenloket

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Iedereen doet mee naar vermogen

Jongerenloket

Effect indicatoren

Beschrijving effectindicator (collegetarget) 201720182019202020212022
Iedereen doet mee naar vermogen1. Actuele geregistreerde afspraken over een tegenprestatie (% van de gehele doelgroep)Streefwaarde80%80%80%80%80%
Realisatie60%
Iedereen doet mee naar vermogen2. Herkennen van arbeids-potentieel Rotterdam Zuid (NPRZ)-% van de doelgroep dat vrijwilligerswerk doet als tegenprestatieStreefwaarde 50%35%40%45%50%50%
Realisatien.v.t.
Jongerenloket3. Aantal jongeren in de bijstand (incl. statushouders)Streefwaarde2.5502.3752.2002.0802.080
Realisatie2.784
Jongerenloket4. Aantal jonge statushouders in de bijstandStreefwaarde620585545501501
Realisatie634
Jongerenloket5. Aantal jongeren uitstroomStreefwaarde1.1501.1501.1501.1501.150
Realisatie1.103

Aantal jongeren uitstroom

De genoemde cijfers zijn conform de methodiek die is toegepast op Jongeren aan de Slag (JAS, 2015-2017). Er is verder onderzoek nodig om de vertaling van de bestandsreductie met betrekking tot jongeren tot 27 jaar in de bijstand te maken. Op basis hiervan worden de cijfers in de begroting 2020 aangepast.

Prestatie indicatoren

Beschrijving prestatie-indicatoren (collegetarget)Realisatie 201720182019202020212022
Iedereen doet mee naar vermogen1. % werkzoekenden waarmee een 2e gesprek is gevoerdStreefwaarde100%100%100%100%100%
Realisatien.v.t.
Jongerenloket2. % jongeren binnen 2 weken intake gesprekStreefwaarde100%100%100%100%100%
Realisatien.v.t.
Jongerenloket3. % jonge statushouders binnen 3 weken een gesprekStreefwaarde100%100%100%100%100%
Realisatien.v.t.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Arbeidsparticipatie - MaatschappelijkRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves1.8331.6623.5843.5843.5843.584

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.833 1.662 3.518 3.518 3.518 3.518
Overige opbrengsten derden 0 0 65 65 65 65
Lasten exclusief reserves4.6555.27916.68316.71916.72616.728

Apparaatlasten 358 65 12.735 12.770 12.776 12.776
Inhuur 119 0 1.586 1.586 1.586 1.586
Overige apparaatslasten 3 1 -213 -178 -171 -171
Personeel 236 63 11.362 11.362 11.362 11.362
Interne resultaat 999 1.420 260 260 260 260
Interne resultaat 999 1.420 260 260 260 260
Programmalasten 3.299 3.794 3.688 3.689 3.690 3.691
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.577 3.693 3.688 3.689 3.690 3.691
Overige programmalasten 8 144 0 0 0 0
Sociale uitkeringen -19 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.733 -43 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -2.822 -3.616 -13.099 -13.135 -13.143 -13.144
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -2.822 -3.616 -13.099 -13.135 -13.143 -13.144
Reserves3221.2090000
Onttrekking reserves 322 1.209 0 0 0 0
Saldo -2.500 -2.407 -13.099 -13.135 -13.143 -13.144

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting-2.411-2.411-2.411-2.411
Coalitieakkoord: Basispad-187-187-187-187

Loonkostenproblematiek-187-187-187-187
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar35353535

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 201935353535
Coalitieakkoord: Intensiveringen257222215215

Continueren inzet Tegenprestatie452452452452
-256-256-256
-400-400-400-400
coalitieakkoord intensiveringen overhead461426420420
Coalitieakkoord: Bezuinigingen13121110

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord13121110
Taakmutaties377377377377

Taakmutaties Gemeentefonds Participatiemiddelen377377377377
Technische wijzigingen-11.184-11.184-11.184-11.184

Invoeren Taakvelden-11.174-11.174-11.174-11.174
Divers-10-10-10-10
Begroting na wijzigingen-13.099-13.135-13.143-13.144

Coalitieakkoord: Basispad

Loonkostenproblematiek

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Coalitieakkoord: Intensiveringen

Continueren inzet Tegenprestatie

We continueren de aanpak van het leveren van een tegenprestatie voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, als onderdeel van het coalitieakkoord. Een deel van de intensivering wordt ingezet op apparaatskosten die onder andere op dit taakveld worden verantwoord.

Begeleiding gezinsmigranten

Als onderdeel van het coalitieakkoord voeren we de maatschappelijke begeleiding voor gezinsmigranten in. Tevens intensiveren we op taalcursussen voor statushouders om hen zo snel mogelijk naar werk te kunnen begeleiden.

Extra inzet jonge statushouders

Dit betreft een intensivering uit het coalitieakkoord om extra inzet te plegen om jonge statushouders te begeleiden naar werk of school.

Coalitieakkoord intensiveringen overhead

De onderdelen van het coalitieakkoord zijn geraamd inclusief overhead. Deze wordt overgeheveld naar het programma overhead.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022. Voor dit taakveld gaat het om € 13 in 2019 oplopend tot € 40 vanaf 2022.

Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Taakmutaties

Taakmutaties Gemeentefonds Participatiemiddelen

De integratie-uitkering Sociaal Domein Arbeidsparticipatie daalt met ingang van 2018.

Technische wijzigingen

Invoeren Taakvelden

Door de overgang van producten naar taakvelden, worden de apparaatsbudgetten herverdeeld over de verschillende taakvelden.

Divers

Tot slot vinden enkele kleine technische wijzigingen plaats als gevolg van budgetverschuivingen tussen taakvelden.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving