Samenkracht en burgerparticipatie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

1. Rotterdammers zijn zelfredzaam en weten goed hun eigen talenten en die van hun sociale omgeving te benutten

2. In Rotterdam vinden we het belangrijk dat mensen meedoen en dat we samen met alle Rotterdammers- werken aan een ontspannen samenleving, met de Nederlandse waarden waaronder vrijheid en gelijkwaardigheid als fundament en beheersing en kennis van de Nederlandse taal als fundament

3. Een vernieuwde aanpak voor Rotterdamse statushouders

4. Kinderen en jongeren groeien kansrijker, veiliger en gezonder op

Omschrijving taakveld

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen naar vermogen bijdraagt aan de samenleving. Rotterdammers zijn zelfredzaam en weten goed hun eigen talenten en die van hun sociale omgeving te benutten.

In dit taakveld staat de inzet op het stimuleren van zelfredzaamheid centraal. De gemeente stimuleert de actieve betrokkenheid van bewoners. Samen bouwen we aan een stad waar mensen elkaar verstaan en waar mensen niet langs elkaar heen leven. Aandacht is er voor het delen van waarden, discriminatiebestrijding en gelijke behandeling. Ook goede basis ondersteuning aan statushouders en het bieden van kansen aan minderjarige Rotterdammers maken onderdeel uit van dit taakveld.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Nieuw Rotterdams Welzijn

Integratie en Samenleven

Rotterdamse aanpak statushouders

Minderjarige Rotterdammers

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

NRW

Integratie en samenleving

Rotterdamse aanpak statushouders

Minderjarige Rotterdammers

Effect indicatoren

Beschrijving effectindicator Realisatie 201720182019202020212022
1. Integratie van statushouders: meer regie op inburgering én intensievere aanpak statushouders richting werk. (collegetarget)
1a. 80% van alle Rotterdamse statushouders is binnen 6 maanden na huisvesting in Rotterdam gestart met een passend inburgeringstraject. (collegetarget)Streefwaarde80%80%80%
Realisatie
1b. Het aantal bijstands-uitkeringen voor statushouders daalt van 1.950 naar 1.540.(collegetarget) Streefwaarde1.9001.7801.6601.540
Realisatie
2. Het aantal eenzame oudere Rotterdammers (65+) daalt (collegetarget)Streefwaarde50%
Realisatie53%
3. Drugs & Alcohol: Vermindering van drugs- en alcoholgebruik onder jongeren. Streefwaarde < of = gebruik onder (kwetsbare) jongeren < of = gebruik onder (kwetsbare) jongeren < of = gebruik onder (kwetsbare) jongeren < of = gebruik onder (kwetsbare) jongeren < of = gebruik onder (kwetsbare) jongeren
Realisatie Is verminderd tov 2013

Toelichting indicatoren

1. Integratie- het aantal bijstandsuitkeringen voor statushouders daalt van 1.950 naar 1.540 (collegetarget)

De daling betreft het saldo van instroom en uitstroom.

De instroom ligt buiten de invloedsfeer van de gemeente. De aanname die het college maakt op basis van ervaringscijfers is dat de jaarlijkse huisvesting van statushouders in Rotterdam daalt naar 600 personen (waaronder kinderen), gelijk aan circa 310 nieuwe uitkeringen per jaar.

De uitstroom ligt voor een belangrijk deel binnen de invloedssfeer van de gemeente. De inspanningen worden gericht op uitstroom naar werk en bij een deel van de jongeren naar studie.

 

2. Het aantal eenzame oudere Rotterdammers (65+) daalt (collegetarget)

Doel is om het percentage ouderen (65+) in Rotterdam dat aangeeft matig tot ernstig eenzaam te zijn met 3%-punt te laten afnemen van 53% tot 50%. Eenzaamheid is een gevoel, dat zich niet eenvoudig laat meten. Sinds jaar en dag is de eenzaamheidsschaal van prof. dr. De Jong-Gierveld het instrument om eenzaamheid in Nederland te meten. Dit meetinstrument wordt in Nederland gebruikt in de landelijke GGD- gezondheidsmonitor. Met dit instrument wordt eens per vier jaar o.a. gemeten hoe eenzaam Nederland is.  Op basis van deze survey kan ook een rapportage voor Rotterdam worden samengesteld.  In 2021 komt de volgende gezondheidsmonitor uit.

Prestatie indicatoren

Beschrijving prestatie-indicatoren (collegetarget)Realisatie 201720182019202020212022
1. Percentage 75-+ers waarbij het huisbezoek heeft geleid tot een vervolgactie (doorverwijzing, wijkteam, wijknetwerk e.d.)Streefwaarde25%25%
Realisatie21%
2. Aantal OpzoomerstratenStreefwaarde19001900
Realisatie1902
3. Kansrijk opgroeien: Aantal wijken waarin wijkprogrammering wordt toegepastStreefwaarde25 wijken34 wijken44 wijken44 wijken44 wijken
Realisatie17 wijken

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Samenkracht en burgerparticipatieRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves12.0892.654647514499499

Bijdragen rijk en medeoverheden 11.694 605 354 221 207 207
Overige opbrengsten derden 395 2.048 292 292 292 292
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves119.978110.21384.61986.23487.32887.101

Apparaatlasten 31.580 34.355 7.450 7.445 7.445 7.245
Inhuur 5.953 5.454 0 0 0 13
Overige apparaatslasten 542 636 135 136 137 133
Personeel 25.085 28.265 7.315 7.309 7.309 7.100
Interne resultaat -3.616 -1.031 134 118 118 118
Interne resultaat -3.616 -1.031 134 118 118 118
Programmalasten 92.014 76.889 77.035 78.671 79.765 79.738
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 60.335 46.084 48.118 49.727 51.038 51.011
Kapitaallasten 0 40 0 0 0 0
Overige programmalasten -109 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen -3 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 31.792 30.764 28.917 28.944 28.726 28.727
Saldo voor vpb en reserveringen -107.889 -107.559 -83.972 -85.721 -86.829 -86.602
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -107.889 -107.559 -83.972 -85.721 -86.829 -86.602
Reserves5953.8680000
Onttrekking reserves 577 3.868 0 0 0 0
Vrijval Reserves 18 0 0 0 0 0
Saldo -107.294 -103.691 -83.972 -85.721 -86.829 -86.602

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting-103.106-102.858-102.731-102.731
Coalitieakkoord: Basispad-67-67-67-67

Loonkostenproblematiek-67-67-67-67
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar1.0111.0091.0061.006

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 20191.0111.0091.0061.006
Coalitieakkoord: Intensiveringen-3.355-4.226-5.196-5.196

Aanpak laaggeletterdheid-60-60-60-60
Maatregel digivaardig oude Rotterdammers-370-370-370-370
-1.100-1.100-1.100-1.100
-100-100-100-100
Nieuwe emancipatieagenda-500-500-500-500
Passende huisvesting ouderen en mensen met een beperking-970-970-1.470-1.470
Masterplan ouderen-270-1.140-1.610-1.610
coalitieakkoord intensiveringen overhead15131313
Coalitieakkoord: Bezuinigingen1.2351.3811.3861.382

Bewonersinitiatieven500500500500
Stopzetten subsidie Eigen kracht50180180180
Welzijn500500500500
185201206202
Reserves0000

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden0000
Taakmutaties147147147347

Aanpassing rijksbijdrage Wet Maatschappelijke Ondersteuning147147147147
Aanpassing rijksbijdrage Gezond in de Stad000200
Technische wijzigingen20.16218.89418.62718.658

Van jeugdhulp naar jeugdpreventie-1.588-2.822-3.098-3.067
Invoeren taakvelden21.93421.90121.91022.110
Divers-184-185-185-385
Begroting na wijzigingen-83.972-85.721-86.829-86.602

Coalitieakkoord: Basispad

Loonkostenproblematiek

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Intensiveringen

Aanpak laaggeletterdheid

We intensiveren de aanpak van laaggeletterdheid, als onderdeel van het coalitieakkoord. Een deel van de intensivering wordt ingezet op apparaatskosten wat onder andere op dit taakveld wordt verantwoord.

Maatregel digivaardig oude Rotterdammers

Dit betreft een intensivering uit het coalitieakkoord voor een toegankelijker aanbod van computervaardigheden voor ouderen.

Begeleiding gezinsmigranten

Als onderdeel van het coalitieakkoord voeren we de maatschappelijke begeleiding voor gezinsmigranten in. Tevens intensiveren we op taalcursussen voor statushouders om hen zo snel mogelijk naar werk te kunnen begeleiden.

Discriminatie woningmarkt

Dit betreft een intensivering uit het coalitieakkoord om discriminatie op de woningmarkt in kaart te brengen en aan te pakken.

Nieuwe emancipatieagenda

Dit betreft een intensivering uit het coalitieakkoord om samen met organisaties in de stad een nieuwe emancipatie agenda te ontwikkelen en uit te voeren.

Passende huisvesting ouderen en mensen met een beperking

Dit betreft een intensivering uit het coalitieakkoord voor het opstellen en uitvoeren van een Langer Thuis akkoord.

Masterplan ouderen

Dit betreft een intensivering uit het coalitieakkoord voor het ontwikkelen en uitvoeren van een Masterplan ouderen.

Coalitieakkoord intensiveringen overhead

De onderdelen van het coalitieakkoord zijn geraamd inclusief overhead. Deze wordt overgeheveld naar het programma overhead.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Bewonersinitiatieven

De bezuiniging op Bewonersinitiatieven wordt gevonden binnen de begroting van programma Maatschappelijke ondersteuning, waarbij de bestaande subsidie aan Opzoomer Mee intact blijft. De vrije ruimte voor het incidenteel ondersteunen van nieuwe initiatieven binnen Maatschappelijke ondersteuning neemt daardoor af.

Stopzetten subsidie Eigen Kracht

Het budget voor Eigen Kracht Conferenties wordt afgebouwd.

Welzijn

Vanuit het coalitieakkoord is een bezuiniging opgenomen van € 500. Deze bezuiniging vindt plaats op het onderdeel Welzijn Stedelijk Overig waar budgettaire ruimte beschikbaar is.

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.

Taakmutaties

Aanpassing rijksbijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning

Landelijk is besloten dat de voorziening 'Anoniem luisterend oor' vanaf 2018 vanuit het Ministerie van VWS wordt gefinancierd. Het budget hiervoor wordt door het Rijk nu structureel verlaagd in de integratie-uitkering sociaal domein: voor Rotterdam gaat het om een verlaging van € 147.

Aanpassing rijksbijdrage Gezond in de Stad

De decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad eindigt met ingang van 2022. Zodoende dient deze jaarschijf gecorrigeerd te worden.

Technische wijzigingen

Van jeugdhulp naar jeugdpreventie

Een deel van de stijging van de IUSD Jeugd uit de meicirculaire van het gemeentefonds 2018 wordt ingezet op jeugdpreventie en de versterking van de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. Met het investeren in preventie kan op termijn zwaardere problematiek en zwaardere jeugdhulp worden voorkomen.

Invoeren Taakvelden

Door de overgang van producten naar taakvelden, worden de apparaatsbudgetten herverdeeld over de verschillende taakvelden.

Divers

Tot slot vinden nog enkele kleine technische wijzigingen plaats als gevolg van budgetverschuivingen tussen taakvelden.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving