Maatwerkdienstverlening 18-

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Samenhangende aanpak voor kwetsbare jongeren en/of kwetsbare gezinnen

Versterken van next skills en jong leiderschap

Passende, tijdige en integrale hulp van het lokale wijknetwerk, om het beroep op dure gespecialiseerde jeugdhulp te verminderen (verschuiving van de achterkant naar de voorkant)

Omschrijving taakveld

Elke jonge Rotterdammer moet gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Dit doen we door stevige preventie in te zetten: gericht op de meest relevante factoren (beschermende factoren en risicofactoren) die bijdragen aan een kansrijke, veilige en gezonde ontwikkeling van jeugdigen. Met het beleidskader Jeugd ‘Rotterdam Groeit’ zetten we in op het voorkomen van problematiek en het versterken van perspectief. We stimuleren jonge Rotterdammers daarom mee te doen in de stad, bieden lichte ondersteuning als dat zelfstandig of als gezin niet voldoende lukt en wanneer de omgeving dat zelf niet kan bieden. Als het noodzakelijk is, zetten we jeugdhulp in. Vormen van jeugdhulp die onder dit taakveld vallen zijn doelgroepenvervoer jeugd, jeugdhulp in gezinsarrangementen, PGB Jeugd, Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie en Onderwijs Zorg arrangementen.

Tegelijkertijd scheppen we de juiste voorwaarden voor jeugdigen waarmee het wel goed gaat, zodat zij zich nog beter kunnen ontwikkelen

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Jeugdhulp

Preventie

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Jeugdhulp

Preventie

Effect indicatoren

Beschrijving effect-indicatoren (collegetarget) Realisatie 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Doelrealisatie Jeugdhulp Streefwaarde In ontwikkeling
Realisatie
Uitval Jeugdhulp Streefwaarde In ontwikkeling
Realisatie

Toelichting effect indicatoren

Doelrealisatie Jeugdhulp

Bij afronding van een traject wordt vastgesteld of de doelen van de hulp behaald zijn. Deze doelrealisatie wordt met vier sub-indicatoren in beeld gebracht:

  • De mate waarin cliënten na jeugdhulp zonder hulp verder kunnen;
  • De mate waarin er na beëindiging van de jeugdhulp geen nieuwe start hulp is;
  • De mate waarin er sprake is van afname problematiek / toename zelfredzaamheid / toename participatie;
  • De mate waarin de overeengekomen doelen zijn gerealiseerd.

Op dit moment is deze indicator nog in ontwikkeling.

 

Uitval Jeugdhulp

De indicator is nog in ontwikkeling. De bedoeling is dat deze indicator het aantal cliënten weergeeft dat eenzijdig en voortijdig de behandeling of begeleiding stopt. Hoe lager deze indicator hoe beter de Jeugdhulp aansluit bij de behoeften van de jeugdige.

Prestatie indicatoren

Beschrijving prestatie-indicatorenRealisatie 201720182019202020212022
1. Aantal huisartsen met een POH GGZ
Streefwaarde615253540
Realisatie6

Toelichting prestatie indicator

Aantal huisartsen met een POH GGZ

De praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) is vaak een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige of psycholoog, die onder verantwoordelijkheid van de huisarts psychodiagnostiek of kortdurende behandeling verricht. Hierdoor kan doorverwijzing naar specialistische hulp in een aantal gevallen worden voorkomen. Indien doorverwijzing noodzakelijk is, kan deze verwijzing gerichter en beter onderbouw gebeuren.

De afstemming met LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) over inschatting aantal loopt nog, de streefwaardes kunnen daardoor nog aangepast worden.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18-Realisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves1.49100000

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.490 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves136.69740.82640.41642.05042.57542.856

Apparaatlasten 0 0 407 450 451 451
Inhuur 0 0 13 33 33 33
Overige apparaatslasten 0 0 -5 -22 -22 -22
Personeel 0 0 399 439 439 439
Interne resultaat 534 607 616 609 400 400
Interne resultaat 534 607 616 609 400 400
Programmalasten 136.164 40.220 39.393 40.991 41.724 42.006
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.894 3.937 5.944 7.542 8.776 9.807
Sociale uitkeringen 22.722 30.313 27.472 27.472 26.972 26.222
Subsidies en inkomensoverdrachten 111.547 5.970 5.977 5.977 5.977 5.977
Saldo voor vpb en reserveringen -135.207 -40.826 -40.416 -42.050 -42.575 -42.856
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -135.207 -40.826 -40.416 -42.050 -42.575 -42.856
Reserves4.2952.5000000
Onttrekking reserves 4.295 2.500 0 0 0 0
Saldo -130.911 -38.326 -40.416 -42.050 -42.575 -42.856

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting-35.386-36.019-36.896-36.896
Coalitieakkoord: Basispad-3-3-3-3

Loonkostenproblematiek-3-3-3-3
Coalitieakkoord: Bezuinigingen23293333

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord23293333
Coalitieakkoord: Intensiveringen-1.016-2.580-2.330-2.580

Praktijkondersteunners jeugd Geestelijke Gezondheidszorg-500-1.250-1.000-1.250
Intensivering Onderwijszorgarrangementen-528-1.359-1.359-1.359
coalitieakkoord intensiveringen overhead12292929
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar92929292

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 201992929292
Taakmutaties-6.795-6.994-7.173-7.173

Bijstelling rijksbijdrage integratie-uitkering Sociaal Domein decentralisatie jeugdzorg-6.795-6.994-7.173-7.173
Technische wijzigingen2.6693.4253.7023.671

Inzet stijging rijksbijdrage Integratie Uitkering Sociaal Domein decentralisatie jeugdzorg2.6663.4223.6983.668
Technische mutatie Overheveling Budget381381381381
Invoeren taakvelden-378-378-378-378
Begroting na wijzigingen-40.416-42.050-42.575-42.856

Coalitieakkoord: Basispad

Loonkostenproblematiek

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Intensiveringen

Praktijkondersteuners jeugd Geestelijke Gezondheidszorg

De coalitie heeft besloten budget beschikbaar te stellen voor  praktijkondersteuners jeugd-GGZ oplopend tot € 2.500. Het doel is dat de inzet van deze praktijkondersteuners ervoor zorgt dat het beroep op zorg in natura voor jeugd-GGZ op termijn afneemt. Daarom wordt het budget voor zorg in natura vanaf 2021 verlaagd met € 1.250.

Intensivering onderwijszorgarrangementen

De coalitie heeft besloten het budget voor onderwijszorgarrangementen te verhogen.
In 2019 gaat het om een ophoging van in totaal € 700; onderverdeeld in programmalasten (€ 490) en apparaatslasten (€ 210). Hiervan heeft € 528 (€ 490 programmalasten en € 38 apparaatslasten) betrekking op dit taakveld.
Vanaf 2020 gaat het om een ophoging van € 1.800; onderverdeeld in programmalasten (€ 1.260) en apparaatslasten (€ 540). Hiervan heeft € 1.359 (€ 1.260 programmalasten en € 99 apparaatslasten) betrekking op dit taakveld.
Omdat een deel van deze budgetverhoging betrekking heeft op inhuur en personele lasten, wordt een deel van de totale ophoging doorbelast aan het taakveld 6.82 geëscaleerde zorg 18- (2019: € 153; vanaf 2020: € 394) en het programma overhead (2019: € 19; vanaf 2020: 47)

Coalitieakkoord intensiveringen overhead

De onderdelen van het coalitieakkoord zijn geraamd inclusief overhead. Deze wordt overgeheveld naar het programma overhead.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022. Voor dit taakveld gaat het om € 23 in 2019 oplopend naar € 33 vanaf  2022.

Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Taakmutaties

Bijstelling Rijksbijdrage Integratie Uitkering Sociaal Domein decentralisatie jeugdzorg

Mutaties uit de septembercirculaire 2017, decembercirculaire 2017, maartcirculaire 2018 en meicirculaire 2018 zijn in de begroting verwerkt.

Technische wijzigingen

Inzet stijging rijksbijdrage Integratie Uitkering Sociaal Domein decentralisatie jeugdzorg

De stijging van deze rijksbijdrage wordt deels gebruikt om de druk op de budgetten voor lokale jeugdhulp op te vangen.

Technische mutatie Overheveling Budget

Dit is het aandeel vanuit dit taakveld ter dekking van structurele lasten van het project Doorontwikkeling informatiemanagement (DIM).

Invoeren taakvelden

Door de overgang van producten naar taakvelden, worden de apparaatsbudgetten herverdeeld over de verschillende taakvelden.