Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Markten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het realiseren van voor bezoekers en marktvergunninghouders aantrekkelijke Rotterdamse warenmarkten

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Realiseren van aantrekkelijke warenmarkten

Wat gaan we daar voor doen

Realiseren van aantrekkelijke warenmarkten

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- MarktenRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves2.0221.9452.7282.7282.7282.728

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 2.022 1.945 2.728 2.728 2.728 2.728
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves2.8583.1942.4262.4172.4082.408

Apparaatlasten 1.159 1.406 1.368 1.359 1.350 1.350
Inhuur 32 3 3 3 3 3
Overige apparaatslasten 18 42 -32 -33 -38 -38
Personeel 1.109 1.361 1.397 1.389 1.385 1.385
Interne resultaat 1.119 1.159 1.172 1.172 1.172 1.172
Interne resultaat 1.119 1.159 1.172 1.172 1.172 1.172
Programmalasten 579 629 -114 -114 -114 -114
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 591 544 -199 -199 -199 -199
Overige programmalasten -12 85 85 85 85 85
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -836 -1.250 302 311 320 320
Saldo voor reserveringen -836 -1.250 302 311 320 320
Saldo -836 -1.250 302 311 320 320

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   -1.225 302 311 320 319
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 3 1 1 1 1
Invulling concernbrede opgaven Technische wijzigingen -27 0 0 0 0
             
Begroting na wijzigingen   -1250 302 311 320 320

Toelichting financiële bijstellingen

Diverse bijstellingen
Op diverse budgetten zijn er kleinere bijstellingen gedaan.


Invulling concernbrede opgaven
De financiële dekking op de concernbrede opgaven met betrekking tot de Digitaliseringsagenda en Concernhuisvesting is aangepast. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van - € 27.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Tot het taakveld Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen behoort de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente. In dit Rotterdamse taakveld gaat het om:

  • regelen straathandel, markten alsook veemarkten
  • marktgelden en staanplaatsgelden markten (via baten categorie 3.7)