Belastingen overig

Dit taakveld bevat de roerendezaakbelasting (RZB) op het eigendom en het gebruik van roerende zaken en de precario- en reclamebelasting.

De aanslagen voor reclame- en precariobelasting waren in 2020 door coronamaatregelen tijdelijk opgeschort. Ook de invorderingsmaatregelen zijn ca. 2 maanden gestopt. De verwachting is dat veel belastingplichtigen die deze aanslagen moeten betalen (met name ondernemers) een regeling zullen vragen waarbij ze meer tijd krijgen om deze aanslagen te voldoen.


Bij de precariobelasting voor terrassen hanteren we een nultarief voor de periode in 2020 dat de terrassen verplicht gesloten waren (medio maart tot 1 juni); deze heffing over 2020 wordt opgelegd in 2021. Ook voor reclamebelasting geldt een nultarief voor dezelfde periode waarin reclame weinig tot geen nut had.

Ontwikkelingen 2021-2024

Grote aanpassingen in de gemeentelijke belastingen staan niet op stapel. Uiteraard voeren we aanpassingen in de landelijke wetgeving tijdig door. Rotterdam doet actief mee aan landelijke onderzoek naar de toename van bezwaren via no cure no pay -bureaus. We bereiden ons voor op de ontwikkeling naar één basisregistratie voor objectgegevens. Verder werken we continu aan het verbeteren van de dienstverlening door digitalisering en toegankelijke heldere communicatie, zowel online als fysiek.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Belastingen overigRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves32.19733.99033.63019.90119.90119.901

Bijdragen rijk en medeoverheden 8 0 0 0 0 0
Belastingen 184 122 124 124 124 124
Overige opbrengsten derden 32.005 33.868 33.506 19.777 19.777 19.777
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves-680-2.421-2.258-3.451-3.503-3.501

Apparaatslasten 6.102 5.999 5.930 5.931 5.941 5.941
Inhuur 339 317 187 181 181 181
Overige apparaatslasten 174 169 197 198 198 198
Personeel 5.589 5.513 5.546 5.553 5.563 5.563
Intern resultaat -12.211 -13.528 -13.569 -13.570 -13.570 -13.570
Intern resultaat -12.211 -13.528 -13.569 -13.570 -13.570 -13.570
Programmalasten 5.430 5.109 5.381 4.189 4.125 4.128
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.523 3.063 3.777 2.857 2.818 3.132
Kapitaallasten 2.109 1.082 608 335 311 0
Overige programmalasten 1.784 964 996 996 996 996
Subsidies en inkomensoverdrachten 14 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 32.877 36.411 35.888 23.351 23.404 23.401
Saldo voor reserveringen 32.877 36.411 35.888 23.351 23.404 23.401
Reserves01970000

Onttrekking reserves 0 197 0 0 0 0
Saldo 32.877 36.608 35.888 23.351 23.404 23.401

Financiële bijstellingen

2e HerzieningBegroting 2021
Bijstellingen Belastingen overigBegroting 2020Begroting 2021Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Eerste Herziening 2020 35.589 35.474 22.229 21.893 21.893
Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 1.019 414 1.123 1.512 1.509
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Basisregistratie wettelijke dienstverlening Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -1.350 -400 0 0
Concernbrede lagere overige arbeidskosten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 35 0 0 0 0
Uitbreiding formatie door meer invorderingsactiviteiten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 143 143 143 143
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 985 1.621 1.379 1.368 1.366
Begroting na wijzigingen 36.608 35.888 23.351 23.404 23.401

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast op basis van bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen en de bouwrente van de jaarschijven 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024. In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

 

Basisregistratie wettelijke dienstverlening
Rotterdam groeit, dat betekent meer inwoners waaraan basisdienstverlening geleverd moet worden. De stad groeit doordat meer woningen worden gebouwd en meer mensen vanuit het buitenland zich willen vestigen in Rotterdam. Dit betekent meer inwoners die ingeschreven moeten worden, verhuizen, reisdocumenten nodig hebben, het Nederlanderschap verkrijgen, willen trouwen, enz. Maar een groter wordende stad betekent ook meer parkeernaheffingen, meer woningen en taxaties en meer bezwaren. Hier anticiperen wij op door het werk slimmer en efficiënt te organiseren. Met name door een structurele aanpak van werkvoorraden, strategische analyses, het structureel lean maken van processen en kwaliteitsverbeteringen van processen wordt geïnvesteerd in een toekomstbestendige organisatie. Voor het jaar 2021 is hiervoor € 1,4 mln beschikbaar en in 2022 € 400.


Concernbrede lagere overige arbeidskosten 
Vanwege corona wordt in 2020 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen, reizen en catering.  De begroting is hierop aangepast.

 

Uitbreiding formatie door meer invorderingsactiviteiten  
De afgelopen jaren is geconstateerd dat er sprake is van hogere aanmanings – en vervolgingsopbrengsten als gevolg van een verbeterd invorderingsproces. Dit heeft ook geleid tot meer werkvoorraad bij de deurwaarders. Het aantal assistent deurwaarders wordt daarom met 2 fte structureel opgehoogd. De extra lasten zijn verwerkt op de verschillende taakvelden belastingen. Binnen het taakveld Belastingen overig heeft dit geleid tot een meerjarige bijstelling van € 143.

 

Technische wijzigingen
In het taakveld Belastingen overig zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn de structurele stijging van de uitvoeringskosten Parkeren door toename van aantal parkeerproducten (€ 318), herverdeling van de claim Basisregistraties (€ 407), herverdeling van budget telefonie van taakveld Belasting Overig naar taakveld Burgerzaken (€ 170), indexering 2021 en verder en diverse kleine technische wijzigingen (€ 90).

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de roerend zaakbelasting (RZB) op het eigendom en het gebruik van roerende zaken en de precario- en reclamebelasting. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van roerende zaken, de heffing en inning van de belastingsoorten en het afhandelen van bezwaar en beroep.

Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoorten verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.