Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het actief bestrijden van laaggeletterdheid door het aanbieden van kwalitatief goede en toegankelijke trajecten.

Het Beleidskader de Taalspiraal is op 11 april 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. In april 2020 ontving de Raad de eerste voortgangsrapportage.
Vanwege de corona-maatregelen zijn alle grote taalaanbieders zo veel mogelijk en versneld overgestapt op digitaal lesgeven. Het aantal aanmeldingen voor taaltrajecten loopt  op dit moment nog achter. Voor taal handhaven we de target van 19.000 geslaagde taaltrajecten over de gehele periode. Naar verwachting zal de huidige achterstand in het aantal aanmeldingen deels nog worden ingelopen. Ook leidt de door Corona opgedane ervaring van het combineren van fysieke met digitale lessen tot de verwachting dat de ingezette en nog te starten taaltrajecten grotendeels succesvol kunnen worden afgerond.
De realisatie dit jaar hangt sterk samen met de eventuele verscherping of versoepeling van de corona-maatregelen.

Ontwikkelingen 2021-2024

Het college is goed op weg in het realiseren van de target van 19.000 afgeronde taaltrajecten. De realisatie van de mijlpaal 2019 is ruimschoots behaald. Tot nu toe zijn meer dan 12.000 Rotterdammers gestart met een taaltraject. Corona  heeft in 2020 echter ook effect gehad op de instroom en deelname aan taaltrajecten. Een van de gevolgen van de Corona-maatregelen is het aanbieden van digitale lessen in plaats van fysieke lessen. Hierdoor is continuïteit in het taalaanbod in de stad. De verwachting voor de toekomst is dat het aanbieden van digitale lessen onderdeel zal blijven van de taallessen.  Als gevolg van de motie ‘ Het naald kan nog niet in het vet’  lanceert de gemeente in het najaar van 2020 een grootschalige campagne samen met een digitaal platform om zoveel mogelijk Rotterdammers toe te leiden naar taaltrajecten. In 2021 krijgt de campagne een vervolg in het kader van het Jaar van de taal.
In de periode 2021-2024 blijft de gemeente inzetten op zowel toeleiding naar taaltrajecten als op het realiseren van  een divers taalaanbod in de stad.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget 8: 19.000 afgeronde taaltrajecten voor laaggeletterde Rotterdammers Streefwaarde   3.800 4.400 5.400 5.400  
Realisatie   6.706* (1e herziening: 4.300) 795**      
Minimaal 80% van de deelnemers geeft een positieve waardering voor de taaltrajecten* Streefwaarde N.v.t. 80% 80% 80% 80%  
Realisatie  

86%

Zeer positief
       
Minimaal 80% van de deelnemers rondt de trajecten met succes af. Streefwaarde N.v.t. 80% 80% 80% 80%  
Realisatie   85,6%        
Minimaal 50% van de netwerkpartners gaat gericht aan de slag met laaggeletterdheid. Streefwaarde N.v.t. 50% 50% 50% 50%  
Realisatie   50%        

 

Toelichting:

* De realisatie in 2019 is ten opzichte van de 1e herziening met 2.406 naar boven bijgesteld op grond van de subsidievaststellingen over de subsidies in 2019. Omdat de vaststellingen conform de SVR pas na 1 april over T-1 plaatsvinden kan de definitieve realisatie pas in het najaar worden vastgesteld. Op dit moment zijn de vaststellingen bijna volledig. Van 290 deelnemers moet nog vastgesteld worden of zij hun traject hebben afgerond.
Dit cijfer is dus nog niet definitief.

**  Peildatum 25 augustus 2020. We zien nu dat in 2020 tot 1 september 795 taaltrajecten zijn afgerond, er zijn in 2020 tot 25 augustus 3.405 taaltrajecten gestart. De cijfers over geheel 2020 volgen bij de volgende voortgangsrapportage.

Eind 2021/begin 2022 is een goede indicatie af te geven over het wel/niet behalen van het collegetarget. Eind 2022 is duidelijk of de target definitief behaald is.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenenRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves9.2137.2157.2167.2167.2167.216

Bijdragen rijk en medeoverheden 9.198 7.197 7.197 7.197 7.197 7.197
Overige opbrengsten derden 15 18 19 19 19 19
Lasten exclusief reserves12.11011.72013.23913.2508.9398.939

Apparaatslasten 596 683 649 649 575 575
Inhuur 0 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 11 9 11 11 11 11
Personeel 585 674 638 638 564 564
Intern resultaat 7 40 0 0 0 0
Intern resultaat 7 40 0 0 0 0
Programmalasten 11.507 10.997 12.590 12.600 8.364 8.364
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 7.770 8.517 9.854 10.564 6.327 6.327
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 3.737 2.480 2.736 2.036 2.036 2.036
Saldo voor vpb en reserveringen -2.897 -4.505 -6.024 -6.034 -1.723 -1.723
Saldo voor reserveringen -2.897 -4.505 -6.024 -6.034 -1.723 -1.723
Saldo -2.897 -4.505 -6.024 -6.034 -1.723 -1.723

Financiële bijstellingen

2e HerzieningBegroting 2021
Bijstellingen Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenenBegroting 2020Begroting 2021Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Eerste Herziening 2020 -4.427 -5.922 -5.932 -1.654 -1.654
Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 -78 -102 -102 -69 -69
Concernbrede lagere overige arbeidskosten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 2 0 0 0 0
Specifieke uitkering Educatie Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -79 -102 -102 -69 -69
Begroting na wijzigingen -4.505 -6.024 -6.034 -1.723 -1.723

Toelichting financiële bijstellingen

Concernbrede lagere overige arbeidskosten

Vanwege corona wordt er in 2020 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen, reizen en catering. De begroting is hierop aangepast.

 

Specifieke uitkering Educatie

De uitkering Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB), die de gemeente als contactregio in het kader van de educatie ontvangt ( - € 7,2 mln), is nog niet structureel verwerkt. Als gevolg hiervan worden ook de lasten meerjarig met hetzelfde bedrag bijgesteld ( € 7,2 mln).

 

Diverse technische wijzigingen

Op het taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen zijn diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

  • Indexering 2021 en verder. De budgetten zijn vanaf het jaar 2021 geactualiseerd naar het prijspeil 2021. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen (-€ 102 in 2021 tot - € 69 in 2024).
  • Diverse kleine technische wijzigingen (-€ 79 in 2020).

 

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen de Nederlandse taal voldoende spreekt en verstaat. Taal is één van de basisvaardigheden voor meer zelfredzaamheid op het gebied van gezondheid, werk en inkomen, financiën en integratie. Taal is één van de belangrijkste instrumenten om het welzijn van Rotterdammers merkbaar in hun dagelijks leven te verbeteren. Onder dit taakveld verantwoorden we de gemeentelijke inzet op het verbeteren van de taalbeheersing van volwassen Rotterdammers.

21% van de Rotterdamse bevolking is laaggeletterd. Door het niet goed kunnen lezen en schrijven komen laaggeletterde Rotterdammers in financiële problemen, zijn vaker werkloos, hebben een slechtere gezondheid en participeren minder, waardoor zij ook een grotere kans hebben op sociaal isolement. Op deze gebieden ligt vaak de intrinsieke motivatie van mensen om hun taalbeheersing te verbeteren. Deze motivatie is de sleutel tot duurzame taalverbetering. Daarom wil de gemeente de taalbeheersing van Rotterdammers door middel van een integrale aanpak verbeteren. Door diverse ‘ingangen’ te creëren en taal als instrument tegelijkertijd binnen andere beleidsterreinen ook in te zetten, kunnen we het bereik vergroten en de zelfredzaamheid van Rotterdammers verbeteren.