Overhead - Clusterondersteuning

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De clusterondersteuning omvat alle leidinggevenden en hun directe ondersteuning bij de clusters. Op grond van BBV regels presenteren we deze kosten onder het programma Overhead. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van overhead.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Voor taakveld Clusterondersteuning zijn geen relevante ontwikkelingen of voortgang te melden.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overhead - ClusterondersteuningRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves000000

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves85.97987.28489.20689.01588.84788.815

Apparaatslasten 85.979 87.284 89.206 89.015 88.847 88.815
Inhuur 848 478 35 35 35 35
Overige apparaatslasten 3.536 2.664 2.783 2.716 2.920 2.920
Personeel 81.595 84.142 86.388 86.265 85.892 85.860
Intern resultaat 0 0 0 0 0 0
Intern resultaat 0 0 0 0 0 0
Programmalasten 0 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -85.979 -87.284 -89.206 -89.015 -88.847 -88.815
Saldo voor reserveringen -85.979 -87.284 -89.206 -89.015 -88.847 -88.815
Reserves000000

Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -85.979 -87.284 -89.206 -89.015 -88.847 -88.815

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Overhead - Clusterondersteuning

 Begroting 2020Begroting 2021Raming 2022Raming 2023Raming 2024
Eerste Herziening 2020   -86.822 -85.058 -84.809 -85.148 -85.148
Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021   -462 -4.148 -4.206 -3.699 -3.667
Diverse wijzigingen Diverse categorieën -462 -4.148 -4.206 -3.699 -3.667
Begroting na wijzigingen   -87.284 -89.206 -89.015 -88.847 -88.815

Toelichting financiële bijstellingen

Diverse wijzigingen
In taakveld Clusterondersteuning zijn er diverse wijzigingen geweest (€ -462 in 2020, oplopend tot - € 4,2 mln in 2022). De wijzigingen zijn allemaal technisch van aard. Apparaatslasten binnen de clusters worden - op basis van de aard ervan - toegerekend aan het programma Overhead of aan het primair proces. Deze bijstellingen bestaan uit vele mutaties binnen de clusters met een effect op de (cluster)overhead.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)