Een goede integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten bij voorkeur in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer.

Een betere verbinding tussen de OV-netwerken Rotterdam Noord en Zuid en een betere ontsluiting van de rivieroevers.

Een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken voor ouderen en minder-validen.

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Wel is het gebruik van het OV door de coronacrisis sterk gedaald, al was er in de maand juli weer een stijgende lijn in het gebruik te zien. Voor nu is het onzeker hoe de ontwikkelingen de rest van het jaar zullen zijn.

Ontwikkelingen 2021-2024

De doelstellingen van het taakveld die staan vermeld onder 'Wat willen we bereiken' en 'Wat gaan we daarvoor doen' zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die hebben geleid tot afwijkingen in het beoogde effect of de inspanningen. Wel is het duidelijk dat de coronacrisis de nodige onzekerheden met zich meebrengt. Zo is nog onduidelijk wanneer het gebruik van het openbaar vervoer zich weer gaat herstellen en zal er van groei van het gebruik van het openbaar vervoer de komende tijd naar verwachting geen sprake zijn. Ook heeft de crisis waarschijnlijk economische effecten die hun weerslag zullen hebben op het mobiliteitssysteem in zijn geheel. Ondanks deze onzekerheden blijven we vooralsnog echter onverminderd vasthouden aan de voorgestelde investeringen en de beoogde mobiliteitstransitie.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Groei OV-gebruik Streefwaarde   In ontwikkeling
Realisatie +2,7% +2,8%        

Toelichting effectindicatoren

In het document Eerste herziening 2020 is per abuis +0,8% als realisatiecijfer groei OV-gebruik in 2019 opgenomen, maar dat moest zijn +2,8%.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Openbaar vervoerRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves44.57630.30419.2761.01791128

Bijdragen rijk en medeoverheden 45.094 30.066 19.162 927 0 0
Overige opbrengsten derden 219 239 114 91 91 128
Overige baten -738 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves52.19443.91869.82523.81513.46610.002

Intern resultaat 3.782 2.681 846 846 846 -1.272
Intern resultaat 3.782 2.681 846 846 846 -1.272
Programmalasten 48.413 41.237 68.979 22.969 12.620 11.274
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 46.383 40.263 68.310 22.216 11.880 10.554
Kapitaallasten 415 452 486 621 608 587
Overige programmalasten 1.170 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 445 522 183 132 132 132
Saldo voor vpb en reserveringen -7.619 -13.614 -50.549 -22.797 -13.376 -9.873
Saldo voor reserveringen -7.619 -13.614 -50.549 -22.797 -13.376 -9.873
Reserves6705.32041.42913.5154.090-410

Onttrekking reserves 670 5.320 41.429 13.853 4.500 0
Toevoeging reserves 0 0 0 338 410 410
Saldo -6.949 -8.294 -9.120 -9.283 -9.286 -10.283

Financiële bijstellingen

2e HerzieningBegroting 2021
Bijstellingen Openbaar vervoerBegroting 2020Begroting 2021Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Eerste Herziening 2020 -8.644 -7.221 -7.388 -7.389 -7.389
Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 350 -1.899 -1.895 -1.897 -2.895
Ombuiging verkeer en vervoer Bezuinigingen/taakstellingen 350 0 0 0 0
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 0 -1.899 -1.895 -1.897 -2.895
Begroting na wijzigingen -8.294 -9.120 -9.283 -9.286 -10.283

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast op basis van bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen en de bouwrente van de jaarschijven 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024. In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

 

Ombuiging verkeer en vervoer

Bij de 1e Herziening is € 500 gehonoreerd voor de intensivering openbaar vervoer, ter dekking van de kosten voor de inzet van oud- en nieuwmetro en nachtmetro. Bij de 2e Herziening wordt € 350 hiervan (kosten van de oud- en nieuwmetro) ingezet als ombuigingsmaatregel.  

 

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam

De lasten in de begroting 2020 en verder en de bijbehorende onttrekkingen aan de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) zijn in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen. Het betreft de onderstaande wijzigingen:

  • De afronding van de werkzaamheden m.b.t. Metro aan Zee zijn doorgeschoven naar het jaar 2022 en hierdoor schuiven ook de verwachte kasstromen en de financiële dekking uit de reserve met € 6,9 mln naar het jaar 2021 en verder.

  • Voor de financiering van de werkzaamheden op Hoek van Holland aan de kruising Strandweg, Strandboulevard en aan de diverse fietspaden wordt de dekking uit de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam in 2021 begroot op € 1,4 mln.

  • Voor de financiering van de werkzaamheden van de herinrichting natuur en planontwikkeling van de overige onderdelen rondom de Buitenruimte van de Hoekse Lijn worden de beschikbare middelen begroot voor de jaren 2020 (€ 265), 2021 (€ 500) en 2022 (€213).

 

Technische wijzigingen

Op het taakveld Openbaar Vervoer zijn er diverse technische wijzigingen geweest (van - € 1,9 mln in 2021 tot - € 2,9 mln in 2024). De wijzigingen zijn:

  • Een doorbelasting overhead van projecten vanuit het taakveld Overhead (van - € 844 in 2021 tot - € 1,835 mln in 2024).
  • Een administratieve overheveling vanuit het taakveld Verkeer en Vervoer - Ontwikkeling (van - € 1 mln in de jaren 2021 tot en met 2024). 
  • Diverse kleine technische wijzigingen (van - € 55 in 2021 tot - € 60 in 2024).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Dit taakveld betreft het uitvoeren van taken op het gebied van openbaar vervoer, waaronder bus, tram, metro, taxivervoer en veerdiensten en de bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen zoals stations, aanvullend op de verantwoordelijkheden van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag als regionale vervoersautoriteit.