Vennootschapsbelasting (Vpb)

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Op dit taakveld boekt de gemeente de raming van het te betalen bedrag vennootschapsbelasting.

De Rijksbelastingdienst heeft de gemeente Rotterdam eind 2019 een aanslag Vpb over heffingsjaar 2016 opgelegd. Daarin wordt de gemeente behoudens voor bovengenoemde activiteiten ook aangeslagen voor de activiteiten verhuur reclame-uitingen en veilingen brandstofverkooppunten. De gemeente neemt hierbij het standpunt in dat geen sprake is van Vpb-plichtige ondernemersactiviteiten, maar van normaal vermogensbeheer. Tegen dit deel van de aanslag heeft de gemeente bezwaar derhalve ingediend. Dit bezwaar is door de Rijksbelastingdienst niet gehonoreerd, waarop de gemeente beroep bij de belastingrechter heeft aangetekend. In die zaak zijn de stukken gewisseld en is het wachten op de mondelinge behandeling.

Ontwikkelingen 2022-2025

De ontwikkelingen in komende jaren zullen vooral in het teken staan van de voortgang en uitkomsten van de door de gemeente ingestelde bezwaar- beroepsgangen tegen de door de Rijksbelastingdienst opgelegde belastingaanslagen voor die activiteiten waarvan de gemeente betwist dat deze onder de bepalingen van de vennootschapsbelasting vallen.

Wat kost het

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Vennootschapsbelasting (VpB)Realisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Lasten exclusief reserves1500000

Intern resultaat 0 0 0 0 0 0
Intern resultaat 0 0 0 0 0 0
Programmalasten 15 0 0 0 0 0
Financieringslasten 15 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 0 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -15 0 0 0 0 0
Vennootschapsbelasting1.704800800800800800

Saldo voor reserveringen -1.719 -800 -800 -800 -800 -800
Saldo -1.719 -800 -800 -800 -800 -800

Financiële bijstellingen

Tweede
Herziening
Begroting 2022
Bijstellingen Vennootschapsbelasting (VpB)Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -800 -800 -800 -800 -800
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 0 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen -800 -800 -800 -800 -800

Toelichting financiële bijstellingen

Niet van toepassing.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Door de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (Vpb) zijn onder meer gemeenten met ingang van 2016 voor ondernemingsactiviteiten belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Op dit taakveld boekt de gemeente de raming van het te betalen bedrag vennootschapsbelasting als last. Het gaat om het geraamde bedrag van de aanslag vennootschapsbelasting voor het betreffende begrotingsjaar of verantwoordingsjaar. Dit bedrag is de gemeente verschuldigd vanwege de fiscale winst die de gemeente per saldo realiseert op ondernemingsactiviteiten in het begrotingsjaar, na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren. Hoewel op dit moment niet duidelijk is welke gemeentelijke activiteiten de Rijksbelastingdienst onder de bepalingen van het Vpb wil scharen, gaat de gemeente Rotterdam er momenteel van uit dat de activiteiten lease, bedrijfsreiniging, containerservice en verkoop restafval (deels) onder deze belastingplicht vallen. De totale lasten raamt de gemeente voor 2020 en volgende jaren op structureel € 800. De Vpb-belastingplicht wordt op de betreffende taakvelden waar deze ontstaat, nader toegelicht.